Zápis ze sedmdesátého pátého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 23.2.2021

 • Na úvod Flegel přivítal přítomné a přednesl program. 
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 26/2020-65 ze dne 27.11.2020 – zábor ZPF I.třídy ochrany, právo obce na samosprávu
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 46/2019-27 ze dne 20.11.2020 – incidenční přezkum OOP a lhůta podle ust. § 101b odst. 1 soudního řádu správního
 • Nález ÚS sp.zn. Pl. ÚS 22/17 z 26.1. 2021 – návrh na zrušení § 70 odst. 3 věty první zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb.
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 85/2020-41 ze dne 26.11.2020 – aplikace § 177 SZ a závažná havárie
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 52/2020-20 z 19.11. 2020 – k povinnosti souhlasu vlastníka veřejné účelové komunikace a povaze stanoviska dle ust. § 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 57/2019-53 z 15.1. 2021 – definiční znaky veřejné účelové komunikace dle § 7 odst. 1 ZOPK
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As 94/2020-38 z 15.1. 2021 – k posuzování zániku stavby, změny stavby a novostavby 
 • Rozsudek NSS 8 As 50/2018 ze dne 29.01.2020 – přezkum veřejnoprávní smlouvy
 • Rozsudek NSS 6 As 171/2020 ze dne 08.10.2020 – vyvlastnění podle vydaného ÚR
 • Rozsudek Ústavního soud I. ÚS 1956/19 ze dne 15.02.2020 – k otázce, jak se postavit k řízením o odstranění stavby, která byla zahájena za staré právní úpravy, ale pozdější právní úprava již tyto stavby postavila do tzv. volného režimu
 • Dále bylo diskutováno následující:
 1. rekodifikace stavebního zákona – postup legislativního procesu, pozměňovací návrhy
 2. byl avizován rozsudek KS v Ostravě, kterým bylo zrušeno stavební povolení na obchvat Chýnova z důvodu neplatnosti územního rozhodnutí
 1. závazné stanovisko KHS, kde je požadováno provést výměnu oken na jiných objektech
 2. zbourání části cizí stavby jako podmínka pro vydání územního rozhodnutí na jinou stavbu.

13) Trvá apel na příspěvky do Bulletinu stavebního práva.

Zapsal: Flegel

Kontrola: Milerová

Print Friendly, PDF & Email