Stanovy

 

Čl. 1

Název, sídlo a územní působnost

Česká společnost pro stavební právo (dále jen „Společnost“) má sídlo v Praze 1, Náměstí Curieových č. 7 a vyvíjí svoji činnost na území České republiky. Je členem Evropské společnosti pro stavební právo. *)

Čl. 2

Postavení společnosti

1. Společnost je dobrovolným, zájmovým a nevládním sdružením fyzických a právnických osob, které se zabývají veřejným a soukromým stavebním právem, jeho vztahy v právním řádu s respektováním podmiňujících věcných souvislostí zejména na úseku architektury, urbanismu a stavitelství.

2. Společnost je právnickou osobou, která je podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník spolkem a je zapsána ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze (L 4138).

3. Na základě rozhodnutí svých členů (valné hromady nebo představenstva potvrzeného valnou hromadou) se Společnost může stát kolektivním členem jiných zájmových organizací.

 

Čl. 3

Cíle a činnost Společnosti

1. Cílem Společnosti je podpora rozvoje českého stavebního práva v souladu s rozvojem demokracie a ekonomiky tržního hospodářství a jeho sblížení se stavebním právem zemí Evropského společenství. Společnost na nevládní úrovni zprostředkovává výměnu zkušeností, poznatků a koordinuje iniciativu všech, kteří se stavebním právem zabývají a zajímají se o jeho aplikaci a vývoj.

2. V souladu s cílem uvedeným v odstavci 1 Společnost zejména iniciuje získané poznatky a zkušenosti při přípravě legislativních opatření v oboru stavebního práva nebo na úsecích právního řádu, které stavební právo ovlivňují, vyvíjí přednáškovou a výchovně vzdělávací činnost, podporuje vědeckou a studijní činnost, podílí se na informační činnosti a publikační činnosti, spolupracuje s obdobnými Společnostmi v zahraničí a napomáhá svým členům v přímé spolupráci svých členů se zahraničními partnery.

____________________

*) Česká společnost pro stavební právo vznikla dnem 7. 10. 1992. Česká společnost pro stavební právo byla přijata za člena Evropské společnosti pro stavební právo na zasedání ve Vídni dne 13.11.1993.

3. Společnost spolupracuje s ABF Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství v oblasti péče o vzdělávání a v oblasti informací na úseku stavebního práva.

4. Společnost spolupracuje zejména se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a dalšími zájmovými organizacemi a institucemi zabývajícími se stavebním právem. Společnost udržuje kontakty s legislativními orgány, příslušnými ústředními orgány státní správy a jinými orgány.

5. Společnost je zakládajícím členem SIA ČR – Rada výstavby.

 

Čl. 4

Spolupráce s Universitou Karlovou – právnickou fakultou

Za účelem podpory společných a příbuzných zájmů Společnost spolupracuje s Universitou Karlovou – právnickou fakultou. Tato spolupráce je ze strany Společnosti zaměřena na podporu výuky a teoretického zkoumání stavebního práva.

Čl. 5

Členství, jeho vznik a zánik

Členství ve Společnosti je dobrovolné. Členství je řádné nebo čestné. Řádným členem může být fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se Stanovami Společnosti a splňuje tato kritéria: fyzická osoba vysokoškolské vzdělání, pětiletá činnost přímo či nepřímo související se stavebním právem, publikační, přednášková, pedagogická nebo další činnost v oblasti stavebního práva nebo předpoklady pro tuto činnost. V odůvodněných případech může představenstvo rozhodnout o výjimkách z požadavku vysokoškolského vzdělání. Právnická osoba, jejímž předmětem podnikání nebo jiné činnosti je příprava a realizace staveb nebo oblast stavebního práva.

Čestným členem může být vynikající osobnost, která se mimořádně zasloužila o rozvoj stavebního práva.

Čl. 6

Vznik členství

1. Žádost o řádné členství se předkládá Společnosti písemně a členství vzniká přijetím do Společnosti na základě souhlasu představenstva a složením zápisného.

2. Čestné členství vzniká na základě návrhu představenstva usnesením valné hromady.

3. O souhlasu představenstva nebo usnesení valné hromady podle odstavce 1 a 2 se rozhoduje prostou většinou přítomných.

Čl. 7

Ukončení členství

1 Členství se skončí vystoupením člena na základě písemného sdělení, a to k 1. dni měsíce následujícího po dni, kdy bylo písemné sdělení doručeno sekretariátu Společnosti. Členství ve Společnosti skončí též smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.

2. V mimořádných případech může být členství ve Společnosti zrušeno vyloučením, a to na základě rozhodnutí představenstva jestliže řádný člen přes opětovnou upomínku nezaplatí svůj členský příspěvek nebo hrubě porušil Stanovy Společnosti. O zrušení členství vyloučením rozhoduje představenstvo prostou většinou hlasů, proti tomuto rozhodnutí lze podat námitky k valné hromadě, která může rozhodnutí představenstva potvrdit nebo zrušit.

 

Čl. 8

Zápisné a členské příspěvky

1. Řádní členové platí jednotné zápisné, jehož výše je určena valnou hromadou.

2. Členské příspěvky platí řádní členové nejméně ve výši stanovené valnou hromadou. V roce vstupu do Společnosti se platí členský příspěvek v plné výši.

3. Při ukončení členství ve Společnosti se zaplacené členské příspěvky nevrací.

 

Čl. 9

Povinnosti členů

1. Každý člen Společnosti je povinen dodržovat Stanovy Společnosti, prosazovat cíle Společnosti a spolupracovat na dohodnutém programu činnosti a poskytovat informace a podklady potřebné k činnosti Společnosti.

2. Řádní členové Společnosti jsou povinni do konce února každého běžného roku zaplatit roční členský příspěvek, pokud nestanoví představenstvo jiný termín.

 

Čl. 10

Práva členů

Každý člen má právo zúčastnit se valné hromady a být volen do všech orgánů Společnosti a jejich prostřednictvím se zúčastnit řízení Společnosti, na bezplatnou poradenskou službu v rozsahu základních informací a na ostatní informace vydávané Společností, vyžadovat při vlastní publikační činnosti od Společnosti navržení vhodných lektorů publikace a souhlas s jejím vydáním pod odbornou garancí Společnosti, zúčastňovat se přednáškových, výchovně vzdělávacích a všech dalších akcí pořádaných Společností a to zdarma nebo za sníženou členskou cenu. Využívat bezplatně dokumentačních materiálů Společnosti a být vysílán jako reprezentant Společnosti na její náklady na vybrané tuzemské a zahraniční akce, které ji přinesou odborný nebo společenský užitek, použít na firemních označeních a jiných materiálech text „člen České společnosti pro stavební právo“, podávat iniciativní návrhy na program a činnost Společnosti, využívat všechny výsledky činnosti Společnosti.

Čl. 11

Orgány Společnosti

Orgány Společnosti jsou valná hromada, představenstvo, kontrolní komise, odborné sekce a regionální útvary.

 

Čl. 12

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada. Valnou hromadu tvoří řádní a čestní členové.

2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Valná hromada se svolává alespoň jednou za rok. Požádá-li o to prostá většina představenstva nebo písemnou formou třicet procent členů svolává se mimořádná valná hromada.

3. Svolání valné hromady musí být provedeno písemnou pozvánkou s oznámením o času, místu konání a programu se doručuje členům nejméně ve 14 denním předstihu. Pozvánku lze doručit i na elektronickou adresu, pokud s tím vysloví člen souhlas. Každá řádně svolaná valná hromada je způsobilá usnášet se, a to bez ohledu na počet přítomných.

4. Valnou hromadu řídí pověřený člen představenstva. Každý řádný a čestný člen má jeden hlas. Rozhodují hlasy prosté většiny přítomných s výjimkou usnesení o likvidaci Společnosti, kdy rozhodují hlasy dvou třetin přítomných.

5. Zápis z valné hromady zabezpečuje sekretariát Společnosti a podepisují jej dva členové představenstva. Zápis z valné hromady se zveřejňuje na elektronických stránkách Společnosti.

Čl. 13

Působnost valné hromady

1. Řádné valné hromadě je vyhrazeno: přijetí programu činnosti a zprávy předložené představenstvem, volba a odvolání členů představenstva a jejich náhradníků, volba a odvolání členů kontrolní komise, přijetí Stanov Společnosti a jejich změny, schvalování rozpočtu Společnosti a roční účetní uzávěrky, rozhodnutí o námitkách proti vyloučení člena Společnosti představenstvem, usnesení o zrušení Společnosti, rozhodnutí o návrzích členů předaných valné hromadě, jmenování likvidátorů.

2. Valná hromada může jmenovat čestného předsedu Společnosti. *)

________________

*) Podle čl. II změny stanov schválené dne 13 listopadu 2002 může čestného předsedu na období do následující valné hromady Společnosti jmenovat představenstvo.

 

Čl. 14

Složení a činnost představenstva, jednání za společnost

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, řídí činnost Společnosti v období mezi valnými hromadami. K právním jednáním jménem Společnosti jsou oprávněni samostatně předseda Společnosti nebo místopředseda Společnosti společně s jedním členem představenstva.

2. Funkční období členů představenstva a jeho náhradníků je čtyřleté.

3. Představenstvo je 11 až 19 členné a jeho členem je z titulu funkce čestný předseda Společnosti a tajemník Společnosti. Čestný člen Společnosti je oprávněn zúčastňovat se jednání představenstva s hlasem poradním.

4. Představenstvo volí ze svého středu čtyři členy předsednictva. Jeden ze členů předsednictva je předsedou Společnosti, ostatní jsou místopředsedy Společnosti. Předseda společnosti se určuje dohodou členů představenstva. Členové předsednictva se mohou scházet ke konzultacím, které se týkají operativních otázek činnosti Společnosti, a to popřípadě též spolu s čestným předsedou Společnosti nebo s tajemníkem Společnosti.

5. Představenstvo se svolává podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Místo, čas a program stanoví předseda Společnosti.

6. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje prostou většinou přítomných.

7. Požádá-li o to nadpoloviční většina členů představenstva, je předseda Společnosti povinen zabezpečit jednání představenstva do14 dnů.

8. Představenstvo zodpovídá za svoji činnost valné hromadě.

 

Čl. 15

Úkoly představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny valné hromadě.

2. Představenstvo se zejména zabývá těmito úkoly: sestavuje návrh programu činnosti a zprávu představenstva pro valnou hromadu, schvaluje přijetí darů a dotací, jmenuje tajemníka a stanoví mu plat, volí členy předsednictva, schvaluje ustavení odborných sekcí a regionálních útvarů, v případě potřeby kooptuje z řad zvolených náhradníků dalšího člena představenstva, vyslovuje souhlas a stanoví podmínky pro použití titulu Společnosti na různých akcích, publikacích, informacích apod., schvaluje postup při jednání se zahraničními partnery, navrhuje valné hromadě čestné členy, projednává žádosti o řádné členství ve Společnosti, uděluje výjimky z požadavku vysokoškolského vzdělání uchazečům o členství ve Společnosti.

 

Čl. 16

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je nejméně tříčlenná a je volena na období dvou let. Členem kontrolní komise nemůže být člen představenstva Společnosti ani pracovník sekretariátu Společnosti.

2. Kontrolní komise kontroluje příjmy a výdaje Společnosti z hlediska celkového hospodaření a projednává stížnosti členů.

3. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který je oprávněn zúčastňovat se jednání představenstva s hlasem poradním.

4. Kontrolní komise se schází podle potřeby.

5. Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní uzávěrce Společnosti.

 

Čl. 17

Odborné sekce a regionální útvary

1. Odborné sekce vznikají na základě iniciativy členů Společnosti pro jakékoliv profesní a zájmové skupiny ve vztahu k různým okruhům zaměření stavebního práva.

2. Odborné sekce se ustavují po předchozím rozhodnutí předsednictva s přihlédnutím k podmínkám hospodaření Společnosti.

3. Předseda odborné sekce má právo na přiměřené využívání služeb sekretariátu Společnosti,

4. Předseda odborné sekce se volí z řad členů sekce prostou většinou.

5. Předseda odborné sekce informuje o činnosti sekce nejméně jednou za půl roku představenstvo.

6. Na principech uvedených v bodě 1 až 5 se mohou ustavovat a vyvíjet činnost regionální útvary. Koordinaci činnosti odborných sekcí a regionálních útvarů zajišťuje v běžném styku tajemník. Odborné sekce a regionální útvary nemají právní postavení pobočného spolku.

 

Čl. 18

Poradní orgány

1. Při Společnosti se vytvářejí poradní orgány z předních právních odborníků v oblasti teorie.

2. Při Společnosti se vytváří poradní sbor odborníků z oblasti architektury, urbanismu, stavitelství a jiných neprávních oblastí.

 

Čl. 19

Sekretariát Společnosti

Sekretariát je profesním pracovištěm zabezpečujícím průběžně činnost Společnosti podle pokynů tajemníka udílených na základě rozhodnutí představenstva a předsedy Společnosti.

 

Čl. 20

Zásady hospodaření

1. Společnost zakládá u peněžního ústavu samostatný účet, na kterém se evidují všechny pohyby majetku Společnosti a její příjmy a výdaje. Evidenci zajišťuje sekretariát Společnosti smluvně.

2. Příjmy Společnosti se skládají zejména z členských příspěvků, darů a dotací přednáškových, výchovně vzdělávacích a poradenských akcí.

3. Hospodaření sleduje tajemník podle rozpočtu, který schvaluje valná hromada.

4. Činnost v orgánech Společnosti a ve prospěch Společnosti prováděná v souladu s programem její činnosti může být členům honorována podle její odborné a časové náročnosti a hrazeny výdaje s ní spojené.

5. V případě rozhodnutí o zrušení Společnosti provedou likvidaci dva likvidátoři jmenovaní valnou hromadou.

 

Toto úplné znění stanov bylo schváleno valnou hromadou, která se konala dne 14. 6. 2018

 

Print Friendly, PDF & Email