Zápis z osmdesátého třetího zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 6.5.2022

 1. Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu.
 1. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 30 A 48/2021 ze dne 03.03.2022 – závazné stanovisko orgánu ÚP podle § 96b – soulad s cíli a úkoly územního plánování 
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 288/2021 ze dne 01.04.2022 – výpočet zastavěné plochy pozemku 
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 373/2019 ze dne 17.03.2022 – incidenční přezkum územního plánu a zásad územního rozvoje 
 1. Rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 30 A 1/2020 ze dne 31.01.2022 – řízení o konkurenčních žádostech o umístění stavby na mezujících pozemcích
 1. Rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 54 A 34/2020 ze dne 31.01.2022 – ke stanovisku vlastníka dopravní infrastruktury (komunikace) k možnosti a způsobu napojení
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As 333/2019 ze dne 31.03.2022 – k rozsahu námitek ekologického spolku v navazujícím řízení
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 262/2020 ze dne 28.04.2022 – k námitce podjatosti prvostupňového správního orgánu vznesené až v odvolání
 1. Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 3 A 48/2020 ze dne 15.03.2022 – k povaze rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení podle stavebního zákona
 1. Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 15 A 76/2020 ze dne 17.3. 2022 – k přístupu ke stavbám podle Pražských stavebních předpisů
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 10 As 533/2021 ze dne 21.04.2022 – obchvat Přerova; k možnosti ekologických spolků uplatňovat námitky

 2. Byla podána informace o setkání vedení Nejvyššího správního soudu s Ústavněprávním Výborem Senátu ČR k tématu přetíženosti NSS. 
 1. Dále byly diskutovány probíhající legislativní procesy:
 1. jednotné environmentální stanovisko a chystaná zákonná úprava předložená MŽP,
 2. mezirezortní připomínkové řízení k novele nového stavebního zákona,
 3. návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (tzv. Lex Ukrajina), problematika nových institutů v povolování staveb – tzv. nezbytná stavba, výjimky, minimální technické požadavky na stavby, osoby stavebníků.
 1. Jakoubková informovala o:

a) postupu při vymáhání regresů,
b) odpojování od CZT – novela zákona č. 406/2000 Sb.

 1. Helebrantová podala zprávu o obsahu jednání u kulatého stolu Veřejného ochránce práv a zmínila některá témata, která byly předmětem jednání (udělování výjimky z požadavků na stavby, umísťování dalších staveb na pozemcích rodinných domů, požární ochrana). Další podrobnosti budou uvedeny v zápisu, který by měl být z jednání vyhotoven.
 1. Milerová vznesla dotaz, zda i v jiných krajích probíhají kontroly inspektorátů práce týkající se koordinátora bezpečnosti práce při provádění staveb.
 1. Trvá apel na příspěvky do Bulletinu.

Zapsala:  Milerová 
Kontrola:  Flegel

 

 

Print Friendly, PDF & Email