Zápis z osmdesátého čtvrtého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 28.6.2022

  1. Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu. Předpokládaný další termín Sekce je 22.9. 2022 od 12 hod v ČKAIT.
  1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 As 482/2019 ze dne 27.05.2022 – rozpor mezi textovou a grafickou částí územního plánu
  2. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 30 A 75/2021 ze dne 29.04.2022 – nahlížení do spisu a vztah k zákonu č. 106/1999 Sb., ochrana osobních údajů
  3. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As 89/2021 ze dne 22.06.2022 – platnost územního rozhodnutí, kdy je realizovaná pouze část stavby
  4. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 126/2020 ze dne 11.05.2022 – souhlas SVJ podle § 184a SZ, pokud je SVJ žadatelem
  5. Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 514/22 ze dne 24.05.2022 – elektronický podpis a jeho různé formy
  6. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 As 267/2020 ze dne 20.05.2022 – odepření poskytnutí kopie dokumentace 
  1. Dále byly diskutovány legislativní novinky: 

a) novela nového stavebního zákona – předložena k podpisu prezidentovi; jejím předmětem je posunutí účinnosti zákona k získání času na projednání věcné novely; bude zde přechodné období, kdy budou účinné dva stavební zákony současně;

b) příprava prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu – jednotný standard ÚPD; novela vyhlášky č. 501/2006 Sb.; novela vyhlášky č. 500/2006 Sb.;

c) před uveřejněním je i zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

  1. Trvá apel na příspěvky do Bulletinu.

Zapsala: Milerová
Kontrola: Flegel

Print Friendly, PDF & Email