Zápis z osmdesátého druhého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 5.4.2022

 1. Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu. Informoval o plánovaném výjezdním zasedání ve Vílanci u Jihlavy.
 2. Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 39/18 ze dne 22.03.2022 – ústavní stížnost proti § 1 odst. 1, § 2f, § 4a a přílohy zákona č. 416/2009 Sb.
 3. Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1587/20 ze dne 12.01.2022 – k hrubé nedbalosti při koupi nemovitosti bez přístupové cesty
 4. Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2636/2021 ze de 19.01.2022 – vyplácení náhrad podle § 102 stavebního zákona, když je pozemek v územní rezervě
 5. Usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 285/2021 ze dne 10.03.2022 – k doručování odvolateli v případě řízení s velkým počtem účastníků řízení
 6. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 As 48/2020 ze dne 31.03.2022 – k postavení spolků v řízení podle stavebního zákona
 7. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 A 88/2020 ze dne 26.01.2022 – k přezkumu závazného stanoviska obce vydaného podle § 188a stavebního zákona
 8. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 135/2021 ze dne 22.02.2022 – k příslušnosti k vydání kolaudačního rozhodnutí u dopravní stavby
 9. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 334/2021 ze dne 14.03.2022 – k ochraně práv nabytých v dobré víře v přezkumném řízení; stavba nová vs. změna dokončené stavby
 10. Byla podána informace k rozhodnutí MMR o systémové podjatosti v důsledku tzv. kontribucí.

Jako riziko systémové podjatosti je vnímáno uzavření memoranda o spolupráci stavebníka a samosprávy, podrženo ještě darem velké hodnoty pro samosprávný celek.

 1. Také bylo informováno o společném dopise hejtmanů a zástupců samospráv, ve kterém apelují na MMR za zachování stávajících stavebních úřadů.
 2. Novým předsedou Nejvyššího správního soudu se stal JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.
 3. Přítomní členové z MŽP a MMR informovali o přípravě novely nového stavebního zákona:
 •  jednotné enviromentální povolení
  novela institucionálního pojetí
 • dílčí změny procesního i hmotného práva
 • změna konstrukce přechodných ustanovení
 • kritéria pro to, který úřad zůstane stavebním úřadem
 • sněmovní tisk č. 137 – posunutí dílčí účinnosti – pro rozhodování o vybraných stavbách od 01.07.2023, pro ostatní stavby od 01.07.2024
 1. Mareček informoval o 30. výročí založení České společnosti pro stavební právo.
  Při té příležitosti se na den 20.10.2022 chystá odborné setkání. Stejné výročí má i ČKAIT.
 2. Dne 07.6.2022 proběhne akreditovaný seminář Společnosti na téma Pražské stavební předpisy.

Datum konání:  7. června 2022 – 9.00 až 13.00 hod
Místo konání:  Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
Cena:  2 450 Kč / 1 225 Kč (zvýhodněná cena pro členy České společnosti pro stavební právo)
Přednášející: Ing. Renáta Pintová Králová, členka představenstva České společnosti pro stavební právo, spoluautorka Pražských stavebních předpisů

Cílem semináře je přehledným způsobem seznámit úředníky stavebních úřadů a odbornou veřejnost s problematikou nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy.

Program semináře:

 1. Předmět úpravy, pojmy
 2. Územní požadavky, obecné zásady uspořádání území v územně plánovací dokumentaci, vymezování veřejných prostranství, dělení a scelování pozemků, uliční prostranství, standard veřejných prostranství, požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu, umisťování staveb – obecné požadavky, stavební čára, uliční čára, výšková regulace, odstupy, oplocení, doprava v klidu, připojení staveb na technickou infrastrukturu
 3. Technické požadavky na stavby, základní zásady, výšky místností, denní osvětlení, větrání, vytápění, vodovodní, kanalizační přípojky, odpady, výtahy, schodiště, zábradlí, ochrana před povodněmi, úspora energie
 4. Vybrané druhy staveb, stavby pro rodinnou rekreaci stavby a zařízení pro reklamu a informace
 5. Výjimky z územních a technických požadavků
 6. Určené normy
 7. Nový stavební zákon (stručná informace o nové právní úpravě ve vztahu k pražským stavebním předpisům)

16. Dále bylo diskutováno následující:

a) domy ve stromech,

b) prodloužení platnosti stavebního povolení – stavění lhůty platnosti stavebního povolení, k tomu rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem 59 A 66/2021,

c) okapový žlab – vhodné počasí na kontrolní prohlídku

d) jurta jako stavba a její právní kvalifikace

17. Trvá apel na příspěvky do Bulletinu.

Zapsala:  Milerová
Kontrola:  Flegel

 

Print Friendly, PDF & Email