Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti České společnosti pro stavební právo za období od valné hromady konané dne 1. 6. 2017 do valné hromady konané dne 14. 6. 2018


 

1. Stav členské základny

Společnost má k dnešnímu dni 165 členů, z toho je 153 členů – fyzické osoby, 12 členů – právnické osoby a 8 čestných členů. Od minulé valné hromady představenstvo odsouhlasilo přijetí 11 nových členů, 2 členové (fyzické osoby) a 3 členové (právnické osoby) ukončili členství.

 

2. Činnost představenstva

Představenstvo Společnosti zajišťovalo v souladu se Stanovami Společnosti úkoly na základě schváleného plánu činnosti na rok 2017 – 2018. Představenstvo se sešlo na 8 řádných schůzích. Zápisy z jednání představenstva jsou k dispozici v sekretariátu Společnosti.

 

3. Odborná činnost

3.1. Legislativní a metodické podklady

Společnost tradičně připravuje legislativní a metodické podklady v oblasti veřejného stavebního práva. Jednotliví členové Společnosti se podílejí ať již individuálně nebo na základě požadavků státních orgánů v rámci Společnosti na legislativních pracích, zpracování podkladů a metodik zejména na úseku územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění a zadávání veřejných zakázek. Z tohoto hlediska je možné dokumentovat neformální spolupráci jednotlivých členů, ale také plnění konkrétních zakázek zejména pro MMR.

Pro MMR byla poskytována součinnost a odborná podpora zejména při přípravě projednávání novely stavebního zákona včetně návrhu změn zákonů souvisejících s touto novelou, ale také např. podklady pro stanovisko k ústavní stížnosti k této novele. Na úseku územního plánování Společnost vyhodnocuje relevantní judikaturu a plní konkrétní požadavky na metodickou podporu MMR.

Zástupci Společnosti se zúčastnili Kulatého stolu Veřejného ochránce práv, který se konal dne 26. 4. 2018 v Brně k problematice zejména závazného stanoviska orgánů územního plánování a užívání staveb. Spolupráce s Kanceláří Veřejného ochránce práv se realizuje též účastí jejích zástupců na jednání Sekce pro územní rozhodování a stavební řád.

Zástupci Společnosti se zapojili do prací na rekodifikaci veřejného stavebního práva, a to v pracovních skupinách pro oblast stavebního práva procesního, stavebního práva hmotného pro vyvlastnění a územní plánování. Společnost ve spolupráci se ČKAIT uspořádala diskusi k této problematice.

Společnost zpracovala posouzení vybraných otázek návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy pro Městskou část Praha 4.

3.2. Sekce pro územní rozhodování a stavební řád

V období od minulé valné hromady se konalo celkem 6 zasedání Sekce, z toho dvě výjezdní spojené se seminářem na téma aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu ke stavebnímu zákonu. Ke dni konání valné hromady proběhlo již 60 zasedání Sekce, z toho 14 výjezdních.

Činnost Sekce je stabilizována a v roce 2017 a 2018 se dále úspěšně rozvíjela a zájem o účast ze strany krajských úřadů i prvoinstančních stavebních úřadů stoupl natolik, že bylo nutné zajistit ve spolupráci s ČKAIT nové prostory přednáškového sálu. Kromě toho se práce v Sekci již tradičně účastnili také zástupci MMR, MPO, MŽP, akademické obce (např. Fakulta stavební ČVUT, Právnická fakulta UK a další), a ČKAIT.

Činnost Sekce zůstává dlouhodobým a důležitým článkem prezentace Společnosti směrem k odborné veřejnosti, zvyšuje odborné povědomí o činnosti Společnosti a propaguje dobré jméno Společnosti. Společnost je vnímána jako odborná a nezávislá stavovská platforma, bez vnějších vlivů ať ze soukromé sféry, či státních orgánů. Představuje rovněž důležitý prvek vnitřního života Společnosti, kde se členové setkávají, sdílejí odborné problémy a diskutují o nich. Zaměření Sekce je ryze veřejnoprávní.

Hlavním smyslem činnosti Sekce zůstává předávání praktických zkušeností, vzájemné informování o problémech aplikační praxe a zejm. aktuální judikatuře správních soudů včetně judikatury NSS. Sekce naplnila ambice vytvoření nezávislé a stabilní odborné platformy a podpory vzdělávání osob zabývajících se veřejným stavebním právem v aplikační praxi na nevládní úrovni.

Výjezdní zasedání: V uplynulém období proběhla jarní a podzimní výjezdní zasedání Sekce, která se konala dne 12.5. 2017 v Zaječí a dne 3.11. 2017 v Plasech. Pokračovala tím tradice neformálních společenských setkání v rámci Společnosti, spojených s výměnou odborných zkušeností a názorů na aktuální témata.

Účast na jednání Sekce: V průběhu roku 2017 a 2018 kolísala průměrná účast na řádných jednáních Sekce 20 – 35 osob, což přesahuje hranici kapacity konferenčních prostor ČKAIT (zasedací místnost) a bylo nutno trvale přesunout akci do větších prostor přednáškového sálu pro 66 osob. Sekce zůstává nadále otevřena také nečlenům Společnosti, přestože členové v ní drtivě převažují.

Trvalým úkolem Sekce zůstává aktivizace pasivní části členské základny Společnosti a její aktivní zapojení do odborných aktivit, což je rovněž převážně úspěšné. Na zasedání Sekce je účastníkům pravidelně podáván přehled o aktuálním dění ve veřejném stavebním právu, Sekce sleduje činnost soudů, a zvláště se zaměřuje na aktuální judikaturu Nejvyššího správního soudu. Členové se vzájemně informují o judikatuře krajských soudů v jejich regionu. Sekce otvírá nová, pro své členy relevantní témata, iniciuje a vede strategickou diskusi. Do programu jsou zařazovány specializovaná témata podle zájmu a vyžádání členů. Zasedání Sekce jsou svolávána skrze mailovou platformu jejích členů. Mailová platforma funguje také jako pružný a důležitý komunikační kanál mezi účastníky Sekce. Mailingová platforma je využívána k distribuci judikátů, novel právních předpisů a metodických stanovisek. Využití tohoto komunikačního kanálu má stále své rezervy, které narážejí na nedostatek administrativního zázemí.

Organizační zázemí pro činnost Sekce, jakož i náklady na její činnost (občerstvení atp.) nese Společnost za podpory ČKAIT a jako rezerva jsou připraveny prostory MMR. Činnost Sekce hradí

plně Společnost. Zápisy z jednotlivých zasedání jsou na vyžádání k dispozici na Sekretariátu Společnosti, v heslovité podobě na webu Společnosti nebo u JUDr. Flegela či Mgr. Milerové jako vedoucích osob Sekce ([email protected], [email protected]).

Pro rok 2018 a 2019 se počítá s dalším pokračováním práce Sekce, přičemž budou zachovány současné periody setkání. Zvýšení period setkání není plánováno s ohledem na vysokou organizační a odbornou náročnost.

Trvá možnost zapojení MMR jako ústředního orgánu do činnosti Sekce jako stabilní vzdělávací a osvětové platformy, spojené s konkrétní podporou činnosti. Řada pracovníků MMR se na činnosti Sekce pravidelně aktivně podílí.

Účast na zasedání a práci Sekce zůstává koncipována jako dobrovolná, bezplatná a neomezuje se pouze na členy Společnosti. Otevřená zůstává možnost rozvíjet činnost Sekce např. se zapojením na jejím fungování dalšími členy – všichni členové Společnosti mají možnost se do práce Sekce zapojit a případně zformovat konkrétní specializovanou podskupinu.

3.3. Sekce pro technické předpisy ve výstavbě

Činnost Sekce pro technické předpisy ve výstavbě se v uplynulém období soustředila na spolupráci při řešení konkrétních úkolů. Zejména se jednalo o zpracování stanoviska pro Unii výtahového průmyslu ČR k problematice výměny stávajících nevyhovujících výtahů ve vazbě na související činnosti projektanta, stavbyvedoucího, zhotovitele a následnou kolaudaci (zpracovala Ing. Víchová a stav. Doležal). V rámci zapojení Společnosti do rekodifikace stavebního práva veřejného byla do pracovní skupiny MMR pro oblast stavebního práva hmotného nominována Ing. Helebrantová.

Sekce rovněž pokračovala v činnosti zahájené na počátku roku 2017 a svolala dvě zasedání, a to dne 21. 9. 2017 a 29. 3. 2018. Tato zasedání se uskutečnila v prostorách velkého sálu ČKAIT a navázala na zasedání Sekce pro územní rozhodování a stavební řád. Diskutovanou problematikou byly otázky odkazů právních předpisů na ČSN, „závaznost“ ČSN, rozsahu působnosti autorizovaného technika, dokladů o vlastnostech stavebních výrobků a v neposlední řadě i zajímavé rozsudky soudů k pojmům stanoveným ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Na jednáních se rozproudila zajímavá a užitečná diskuze. Z každého jednání je pořizován zápis, který je členům Společnosti zasílán prostřednictvím e-mailu. Sekce pro technické předpisy ve výstavbě plánuje v započaté činnosti pokračovat i v dalším období, z důvodu, že oblasti technických předpisů není věnována dostatečná pozornost a zasedání jsou prostorem pro předávání praktických zkušeností a vzájemné informování o problémech z aplikační praxe.

3.4. Sekce obchodního práva a veřejného investování

Činnost Sekce zaznamenala určitý útlum. Ing. Serafín (za MPO) a Mgr. Dvořák (v zastoupení ČKAIT) se nadále účastní jednání Expertní skupiny MMR pro veřejné zakázky, která prostřednictvím diskuse a výkladových stanovisek ovlivňuje interpretaci nové právní úpravy (přijatá stanoviska jsou zveřejňována na Portále o veřejných zakázkách MMR).

Ing. Serafín (z pozice ředitele odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO) a Mgr. Dvořák se podíleli na aktivitách směřujících k zavedení BIM v ČR – aktivní účastí na konferencích a seminářích (BIMDay, Konference BIM ve stavebnictví apod.), podílem na přípravě Koncepce zavádění metody BIM v ČR, účastí v Pracovní skupině Stavebnictví 4.0 apod.

 

4. Vzdělávací činnost

Společnost se lektorsky, jako odborný garant a mnohdy i organizačně, podílela zejména na vzdělávacích akcích pořádaných nevládními organizacemi činnými ve výstavbě.

Členové Společnosti přednášeli, stejně jako v minulém období, například v rámci akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT, při přípravě uchazečů na autorizační zkoušky ČKAIT, přednášeli na seminářích na téma územní plánování, stavebního řádu, technických požadavků na stavby, veřejných zakázek, nového občanského zákoníku a zákona o veřejných korporacích, posuzování vlivů na životní prostředí a jiné. Významně se podíleli též na přípravě úředníků územních samosprávných celků na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v Institutu veřejné správy.

Členové Společnosti vykonávali také v hodnoceném období přednáškovou činnost v rámci kurzů a seminářů organizovaných soukromými vzdělávacími agenturami a vysokými školami (např. ČVUT, PF UK, PF MU, Bankovní institut VŠ, BOVA, AXIS).

Po přijetí novely stavebního zákona (zákon č. 225/2018 Sb.) Společnost uspořádala k novele seminář, na kterém podávali informace pracovníci MMR, kteří byli autory zákona a zúčastnili se jeho projednávání v legislativní radě vlády a v Parlamentu ČR (11. září 2017).

Dne 1.února 2018 se uskutečnil seminář k problematice zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění jeho aktuálních novel. Přednášejícím byl JUDr. Libor Dvořák, Ph.D., ředitel legislativního odboru MŽP.

Společnost pokračovala v pořádání již tradičních seminářů týkajících se zásadních změn, které přinesla nová právní úprava soukromého práva, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přednášel opět soudce Nejvyššího soudu Mgr. Michal Králík, Ph.D., LLM. Seminář byl věnován

Téma bylo opět zvoleno tak, aby souviselo zejména s aplikací stavebního zákona. Seminář se konal dne 11.1.2018 na téma „Aktuální judikatura Nejvyššího soudu v oblasti věcných práv ve vztahu k pozemkům a ke stavbám.

Informace pro účastníky seminářů zajímavé a pro praxi přínosné. Semináře mají dobrý ohlas, a proto bude Společnost v jejich pořádání pokračovat.

 

5. Publikační činnost

Společnost (s nepostradatelnou podporou Ministerstva pro místní rozvoj) vydává čtvrtletník Bulletin Stavební právo, který se věnuje komplexně stavebnímu právu, výstavbě a stavebnictví a bezprostředně související právní i věcné problematice v této oblasti. Odbornou i organizační garanci zajišťuje redakční rada. V první polovině roku 2017 byla provedena její rekonstrukce, v současné době má 23 členů. Zároveň byla ustanovena Výkonná redakce časopisu, složená ze zástupce

vydavatele a Společnosti. Byl rovněž vydán statut časopisu. Do čela nové redakční rady byl zvolen JUDr. Jan Mareček, místopředsedy se stali Doc. JUDr. I. Štenglová a Ing. P. Serafín. Všechny informace o časopisu jsou k dispozici na webových stránkách Společnosti. Redakce Bulletinu spolupracuje s redakcí časopisu Urbanismus a územní rozvoj, který vydává o.s.s. Ústav územního rozvoje Brno.

V roce 2017 byla vydána čtyři čísla. U příležitosti 50. zasedání Sekce územního rozhodování a stavebního řádu byl vydán Almanach, jako zvláštní číslo Bulletinu, obsahující přehled sekcí probírané judikatury, doplněný tematicky zaměřenými příspěvky členů sekce.

Bulletin je vydáván v nákladu 700 výtisků. V současné době má bulletin 358 předplatitelů, kteří odebírají celkem 398 výtisků bulletinu Stavební právo. Odhlásilo se 10 předplatitelů, 7 předplatitelů se přihlásilo Platícím členům Společnosti je rozesílán časopis bezplatně, celkem 153 FO + 13 PO výtisků a 21 výtisků je bezplatně zasíláno dle zákona dle zákona 46/2000 Sb. příslušným institucím pro odborné účely (knihovny a vysoké školy), 5 výtisků je předáváno odboru stavebního řádu MMR, 5 výtisků je zasíláno VIP spolupracovníkům např. na Slovensko. Celkem je distribuováno cca 600 výtisků (kromě autorských) zbylé výtisky jsou k dispozici v sekretariátu Společnosti na Václavském náměstí.

 

6. Mezinárodní spolupráce

V oblasti mezinárodní spolupráce byla nejdůležitější aktivitou naší společnosti účast na odborné konferenci a následném setkání předsedů národních společností ve Fribourgu ve dnech 2. – 4. listopadu 2017. Tématem odborné konference byla problematika BIM (Building Information Modeling) Na navazujícím setkání prezidentů národních společností byl hlavním bodem návrh ustavujících dokumentů pro transformaci Evropské společnosti pro stavební právo na právnickou osobu. Tyto dokumenty byly schváleny s tím, že právnická osoba bude založena podle nizozemského práva v gesci Holandské společnosti pro stavební právo. V rámci konference byla vyhlášena cena ESCL za studentské práce v oboru stavební právo. (podrobnosti na www.escl.org ).

V roce 2018 se bude konat konference v Rumunsku na téma zadávání veřejných zakázek.

Dosavadní koordinační model spolupráce jednotlivých národních společností v rámci ESCL se osvědčil a naše Společnost se bude na těchto aktivitách i nadále podílet.

Společnost udržuje kontakty s Institutem stavebního práva v Haagu a s odborníky v Rakousku, ve Spolkové republice Německo a na Slovensku.

 

7. Spolupráce s nevládními organizacemi

Společnost je členem SIA – Rady výstavby ČR, ve které působí 3 členové Společnosti (JUDr. J. Mareček je druhým viceprezidentem). Členy SIA jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Česká komora architektů, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Česká asociace konzultačních inženýrů, Český svaz stavebních inženýrů, Obec architektů, Sdružení pro výstavbu silnic, Společnost pro techniku prostředí, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz zkušeben pro výstavbu, Asociace pro urbanismus a územní plánování a naše Společnost.

Zástupci Společnosti se pravidelně zúčastňují akcí jiných nevládních organizací, zejména shromáždění delegátů ČKAIT, akcí Svazu podnikatelů ve stavebnictví – Fórum českého stavebnictví a slavnostního setkání při příležitosti Dnů stavitelství a architektury a předání ceny České komory architektů.

Společnost tradičně úzce spolupracuje se ČKAIT. Členové Společnosti jsou zapojeni do odborných struktur ČKAITu, jako je Autorizační rada (JUDr. V. Koukalová), Rada pro podporu rozvoje profese (Ing. P. Serafín), komise Autorizační rady pro zkušební otázky (Ing. P. Serafín, Ing. J. Víchová, JUDr. J. Krecht, JUDr. A. Bányaiová, JUDr. Z. Vobrátilová), zkušební komise (Ing. J. Víchová, JUDr. M. Hegenbart, JUDr. B. Eibl, JUDr. J. Spěváková a JUDr. B. Sakař, doc. JUDr. J. Drobník, Ing. P. Serafín a Mgr. V. Ježek) a legislativní komise autorizační rady (JUDr. V. Koukalová, Mgr. D. Dvořák, Ing. J. Víchová) a pracovní skupina pro veřejné zakázky (Mgr. D. Dvořák). Ing. J. Hodina je členem výboru oblasti ČKAIT České Budějovice. Na základě dohody mezi Společností a ČKAIT vykonávají pravidelnou poradenskou činnost pro členy ČKAIT JUDr. J. Kadlec a JUDr. V. Koukalová. Jeden člen Společnosti působí v technické komisi ÚNMZ pro stavební výrobky (Ing. J. Víchová). Mgr. D. Dvořák je rovněž jedním ze zástupců ČKAIT v Expertní skupině MMR pro veřejné zakázky.

V rámci spolupráce se Svazem podnikatelů ve stavebnictví působí 2 členové Společnosti v Radě pro kvalifikaci systému certifikovaných stavebních dodavatelů (Mgr. D. Dvořák, Ing. P. Serafín) a Ing. P. Serafin a JUDr. M. Hegenbart působí v legislativní komisi Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Jeden člen Společnosti působí v předsednictvu Asociace pro urbanismus a územní plánování (Ing. T. Sklenář).

 

8. Zastoupení v poradních orgánech ministerstev

Členové Společnosti působí v pracovních komisích „Rady vlády pro stavebnictví“.

Zástupci Společnosti působí v Koordinační radě pro autorizované inspektory (JUDr. J. Mareček), další členové působí ve zkušebních komisích pro autorizované inspektory (JUDr. V. Koukalová, Mgr. V. Ježek, JUDr. M. Hegenbart a JUDr. B. Sakař).

Členové Společnosti jsou zapojeni v poradním sboru MMR pro územní plánování a stavební řád a dále působí v rozkladových komisích zejména MMR, MŽP a ČBÚ (JUDr. J. Staša, JUDr. M. Hegenbart, JUDr. J. Mareček, JUDr. B. Sakař).

Členové Společnosti (JUDr. J. Staša, JUDr. A. Bányaiová a Doc.JUDr. I. Štenglová) působí v komisích Legislativní rady vlády ČR a Doc. JUDr. I. Štenglová a JUDr. J. Staša jsou rovněž jejími členy.

 

9. Činnost regionálního útvaru

Regionální kancelář České společnosti pro stavební právo v Českých Budějovicích má sídlo na adrese Pražská tř. 1813/3, 370 04 České Budějovice. Prostřednictvím členů kanceláře je zajišťována přednášková činnost v oblastech stavebního práva, poradenství pro IC ČKAIT, publikační činnost pro informační systém ČKAIT, spolupráce s oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice. Jednání

kanceláře se konají dle potřeb jejích členů a aktuálnosti informací z představenstva společnosti o vývoji stavebního práva ČR.

 

10. Společenské akce

Dne 7. 12. 2017 se uskutečnilo „vánoční jednání“ představenstva Společnosti rovněž v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Dne 19.1.2018 se tamtéž konala oslava 90. narozenin JUDr. Bedřicha Sakaře a v kanceláři Společnosti oslavil své devadesátiny v únoru 2018 JUDr. Jaroslav Krecht.

 

11. Stručné shrnutí plnění hlavních programových úkolů pro období 2017 – 2018

V oblasti vzdělávací činnosti se Společnosti podařilo uspořádat 3 semináře, a to jeden týkající se poslední „velké novely“ stavebního zákona, druhý, na kterém byla již prezentována judikatura k aplikaci platného občanského zákoníku a další k problematice EIA – k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění novel. a hlavně k novele.

Společnost v roce 2017 zajistila vydání 4 čísel Bulletinu Stavební právo a zvláštní číslo – Almanach.

Společnost vede a provozuje webové stránky, a i když od konce roku 2016 probíhá jejich aktualizace, daří se poskytovat vždy potřebné aktuální informace. Na stránkách lze nalézt fulltextové znění Bulletinu Stavební právo roků 2014, 2015 a 2016.

Velmi úspěšně se pokračuje v činnosti Sekce pro územní rozhodování a stavební řád. Pracuje i Sekce pro technické předpisy ve výstavbě a utlumila se činnost Sekce obchodního práva a veřejného investování.

Společnost se zúčastnila konference ESCL ve Fribourgu a udržuje kontakty s Institutem stavebního práva v Haagu a s odborníky v Rakousku, v SRN a na Slovensku.

Společnost aktivně působí v Radě pro výstavbu ČR – SIA a pokračuje ve spolupráci s Nadací pro architekturu a stavitelství a s ČKAIT.

Trvale spolupracuje s MMR a MPO v oblasti legislativy a metodiky a je v kontaktu s Kanceláří Veřejného ochránce práv.

Zástupci Společnosti jsou aktivní v pracovních komisích Rady vlády pro stavebnictví ČR.

 

12.06.2018

Print Friendly, PDF & Email