Zápis

ZÁPIS

z Valné hromady České společnosti pro stavební právo, která se konala dne 14. června 2018 v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1.


Jednání valné hromady České společnosti pro stavební právo (dále jen „Společnost“) řídila JUDr. Ivana Štenglová.

Úvodem byl jednomyslně schválen navržený program a zvolena návrhová a volební komise ve složení

Ing. Jaroslav Hodina, Ing. Vladimíra Helebrantová a Ing. Lucie Ambrožová.

JUDr. Jan Mareček přednesl návrh na udělení čestného členství JUDr. Václavě Koukalové a JUDr. Pavlu Novákovi, návrh byl přijat přítomnými členy Společnosti jednomyslně.

Předseda Společnosti JUDr. Jan Mareček následně seznámil přítomné se Zprávou o činnosti České společnosti pro stavební právo za období od valné hromady konané dne 1. června 2017 do valné hromady konané dne 14. června 2018 s obsahem:

 1. stav členské základny
 2. činnost představenstva,
 3. odborná činnost,
  1.  Legislativní a metodické podklady,
  2.  Sekce pro územní rozhodování a stavební řád,
  3.  Sekce pro technické předpisy ve výstavbě,
  4. Sekce obchodního práva a veřejného investování,
 4.  vzdělávací činnost,
 5.  publikační činnost,
 6. mezinárodní spolupráce,
 7. spolupráce s nevládními organizacemi,
 8. zastoupení v poradních orgánech ministerstev,
 9. činnost regionálního útvaru,
 10. společenské akce,
 11. Stručné shrnutí plnění hlavních programových úkolů pro období 2017-2018,

a podal komentář k navrhovaným Hlavním programovým úkolům Společnosti pro období 2018 – 2019.

V komentáři poděkoval kolegům, jmenovitě pak JUDr. Emilu Flegelovi, Mgr. Jaroslavě Milerové, Ing. Vladimíře Helebrantové, JUDr. Zdence Vobrátilové, za vedení odborných sekcí, organizaci seminářů i za ostatní aktivity, kterými přispívají k prezentaci a vytváření dobrého jména společnosti. Vyzdvihl rovněž podporu, kterou poskytuje společnosti MMR při vydávání Bulletinu Stavební právo.

Zprávu o hospodaření za rok 2017 a Návrh rozpočtu na rok 2018 přednesla tajemnice Společnosti Ing. arch. Hana Bártová. Kontrolní zprávu kontrolní komise Společnosti přednesla v zastoupení Mgr. Šimečka JUDr. Jitka Černá. Ze zprávy vyplynulo, že v hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky.

Dalším bodem byl návrh změn Stanov společnosti, který doplnil komentářem Mgr. Vladimír Ježek. Změny se týkaly upřesnění v čl. 2 (nahrazení „osob“ za fyzických“), vypuštění věty, týkající se (již nevyhovujícího způsobu) stanovení příspěvku právnických osob v čl.8 odst. 2, v čl. 12 odst.3 vypuštění povinnosti, svolávat valnou hromadu Společnosti doporučeným dopisem a doplnění čl. 14, odst. 3 o možnost čestných členů zúčastňovat se jednání představenstva. Navržené změny stanov byly přítomnými členy společnosti schváleny.

Poté bylo přistoupeno k volbě členů a náhradníků představenstva a k volbě kontrolní komise.

Za členy představenstva ČSPSP na období 2018 – 2021 byli navrženi:

JUDr. Alena Bányaiová, Mgr. David Dvořák, JUDr. Emil Flegel, Ing. Vladimíra Helebrantová, Ing. Jaroslav Hodina, Ing. Lenka Holendová, Mgr. Jana Janečková, Mgr. Vladimír Ježek, JUDr. Jan Mareček, Mgr. Jaroslava Milerová, JUDr. Vladimíra Sedláčková, Ing. Petr Serafín, JUDr. Josef Staša, JUDr. Ivana Štenglová, Ing. Jitka Víchová, JUDr. Zdeňka Vobrátilová, JUDr. Vlastislav Zunt.

Jako náhradníci představenstva byly navrženy: Mgr. Jana Gregorová a Ing. Renáta Pintová-Králová.

Za členy kontrolní komise byli navrženi: Mgr. Ing. Jiří Šimeček, Mgr. Pavel Machata a Mgr. Jana Machačková

Hlasováno bylo odděleně o členech představenstva, o náhradnících a o členech kontrolní komise. K navrženým kandidátkám nebyly vzneseny žádné připomínky a ve všech třech případech byly přijaty 43 přítomnými, jeden člen se zdržel hlasování.

V diskusi byl vznesen jeden dotaz týkající se návrhu rozpočtu a sice, proč je návrh nižší než loňská skutečnost. Vysvětlil JUDr. Jan Mareček, že v loňském roce jsme získali zakázky nad rámec rozpočtu, se kterými v letošním roce nemůžeme počítat.

V závěru jednání valné hromady přednesl Ing. Jaroslav Hodina za návrhovou a volební komisi návrh Usnesení valné hromady, který byl přijat 43 přítomnými členy Společnosti, jeden člen se hlasování zdržel.

Text přijatého usnesení je dále uveden v příloze v plném znění.

 

Zapsala: Ing. arch. Hana Bártová v.r. – tajemnice

 

Ověřil: JUDr. Jan Mareček v.r. – předseda společnosti

Print Friendly, PDF & Email