Zápis z šedesátého prvního zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 14.6. 2018

Flegel přivítal přítomné a přednesl program.

1) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 128/2017 ze dne 4.5. 2018 – zrušení aktualizace ZUR kraje Vysočina

2) Usnesení NSS č.j. 1 As 454/2017 z 31.5. 2018 – předložení otázky označení odpůrce v řízení o zrušení opatření obecné povahy rozšířenému senátu NSS

3) Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 10 A 140/2016 z 21.5. 2018 – zrušené ÚR skladu vyhořelého jaderného paliva Temelín

4) Usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 211/2017 z 5.6. 2018 – k způsobu napadání kolaudačních souhlasů zásahovými žalobami

5) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 48/2018-25 ze dne 16. 5. 2018 – k poučovací povinnosti soudu

6) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 70/2018-52 ze dne 16. 5. 2018 – k postupu odvolacího orgánu

7) Rozsudek Krajského soudu v Praze č. j. 43 A 9/2018 ze dne 5.5.2018 – k doručování veřejnou vyhláškou, k právu na příznivé životní prostředí právnické osoby, jejíž předmětem činnosti není ochrana životního prostředí

8) Zástupci MMR byla podána informace o přípravě rekodifikace stavebního práva.

9) Dále byly diskutovány následující otázky:

a) jak dosáhnout zrušení závazného stanoviska ÚÚP, pokud ho nikdo nenapadá, ale odvolací orgán zjistí, že byl nesprávně posouzen soulad záměru s územním plánem,

b) jak zamezit užívání nedokončené stavby,

c) užívání staveb za situace, kdy není zkolaudovaná přístupová cesta,

d) přidělování č. p. a kontrola, zda je stavba dokončena,

e) užívání stavby, která je dokončena, ale nemá potřebné revize,

f) vazba na užívání stavby a zápisy do RÚIAN,

g) povinnosti stavebního úřadu při uplatňování postupů podle § 132 stavebního zákona,

h) problémy stavebníků s finančním úřadem při posuzování charakteru stavby,

i) obesílání spolků a jejich účastenství v řízeních podle stavebního zákona,

j) problematika dotčeného orgánu na úseku odpadového hospodářství,

k) souhlas vlastníka pozemku podle § 184a stavebního zákona,

l) doručování účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a souvislost s dalšími instituty správního řádu – odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí.

Zapsal: Flegel

Kontrola: Milerová

Print Friendly, PDF & Email