Zápis z padesátého třetího zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 12.5. 2017

Flegel přivítal přítomné a přednesl program.

Přítomní diskutovaly o rozsudcích:

1. Rozsudek Krajského soudu v Praze č.j. 50A 2/2017 z 27.4. 2017

Problematika aktivní věcné legitimace obce k napadení ÚP sousední obce podle § 101a s.ř.s. Výklad ust. § 4 ZOZPF.

2. Rozsudek NSS ze dne 26.4.2017 č. j. 6 As 339/2016

Problematika vynucení umožnění vstupu účastníka na pozemek stavebníka při ústním jednání spojeném s ohledáním v územním řízení.

3. Rozsudek NSS ze dne 17.3.2017 č. j. 2 As 230/2016

Probematika rozsahu přezkumu závazných stanovisek a napadání neaplikovatelnosti ÚP v územním řízení.

4. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 22.3.2017 č. j. 31 A 44/2015

Problematika hodnocení imisí nad míru přirozenou poměrům, poskytování kopií projektové dokumentace.

5. Rozsudek NSS ze dne 15.2.2017 č. j. 10 As 184/2015

Problematika adresáta rozhodnutí v případě terénních úprav, opomenutí osob zúčastněných na řízení.

Dále byly podány informace a proběhla diskuze k následujícím rozsudkům:

a) Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28.02.2017 č. j. 9 A 122/2013 – zda je soud ve svém přezkumu vázán rozsahem žalobních bodů

b) Rozsudek NSS ze dne 28.02.2017 č. j. 8 As 170/2016 – jak naložit s žádostí o vydání územního rozhodnutí poté, co byla zrušena úprava územního plánu

c) Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30.03.2017 č. j. 11 A 27/2015 – soud se zde vyslovil k tzv. „salámové metodě“; rovněž vyslovil názor, že závazná stanoviska jsou samostatně soudně přezkoumatelná

d) Rozsudek NSS ze dne 02.03.2017 č. j. 7 As 298/2016 – uplatnění § 142 správního řádu poté, co proběhlo „klasické“ územní a stavební řízení

e) Rozsudek NSS ze dne 23.03.2017 č. j. 4 As 233/2016 – certifikát autorizovaného inspektora a splnění podmínek pro uplatnění § 142 správního řádu

f) Rozsudek Krajského soudu Ostrava ze dne 01.03.2017 č. j. 22 A 86/2015 – kdo je osobou oprávněnou k podání návrhu na nařízení exekuce pro výkon rozhodnutí vydaný v řízení o odstranění stavby Proběhla diskuze na téma: – systémová podjatost – umisťování staveb v aktivní záplavové zóně – odkaz na rozsudek NSS ze dne 17.01.2017 č. j. 6 As 129/2016

Zapsala: Milerová

Kontrola: Flegel

Print Friendly, PDF & Email