Zápis z padesátého prvního zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 21.2. 2017

Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu.

Přítomní diskutovaly o rozsudcích:

1. Rozsudek NSS sp.zn. 10 As 156/2015 z 19.1.2017 – ke zrušení části ZUR Středočeského kraje

2. Rozsudek NSS č.j. 2 As 207/2016 z 13.1. 2017 – k veřejnému zájmu na stavbách VTE v řízení dle § 56 ZOPK

3. Rozsudek NSS č.j. 6 As 190/2016 z 19.1. 2017 – k dodatečnému povolování staveb a posouzení jejich souladu s ÚP, povinnost soudu zasílat vyjádření protistrany, závaznost ÚPD

4. Usnesení NSS č.j. 6 As 6/2017 z 1.2. 2017 – předběžné opatření podle § 38 s.ř.s. uložené žalobci na návrh osoby zúčastněné na řízení

5. Usnesení NS č.j. 21 Cdo 3834/2016 z 20.1. 2017 – řízení o vyvlastnění podle starého stavebního zákona a jeho podmínky

6. Rozsudek NSS č.j. 2 As 234/2016 z 15.12. 2016 – k průkazu krajní nouze u přestupku pro zřízení černé stavby zdi a tvrzené hrozby sesuvu půdy

7. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 3A 79/2012 z 27.9.2016 – nevpuštění souseda na pozemek stavby v souvislosti s nařízeným šetřením na místě a vliv na zákonnost řízení

8. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 3A 73/2016 z 21.9. 2016 – nezahájení přezkumu není nezákonným zásahem do práv navrhovatele

9. Rozsudek rozšířeného senátu NSS č.j. 3 As 241/2014 z 20.12. 2016 – k fikci doručení

Bylo upozorněno na novelu zákona č. 360/1992 Sb. – zákon č. 459/2016 Sb. účinný od 1.1. 2017.

Proběhla diskuse nad problematikou systémové podjatosti a hrozící paralýze správních řízení.

Dále byly diskutovány vybrané problémy aplikační praxe:

a) provoz výrobny bez zvláštních povolení k znečišťování ovzduší,

c) Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší vydávaná MŽP pro jednotlivé aglomerační zóny jako závazný podklad pro pořizování ÚPD.

d) problematika výkladu ust. § 25 vyhl.č. 501/2006 Sb. a posuzování odstupů staveb.

Přítomní byli seznámeni s pracemi na přípravě vydání almanachu Sekce k příležitosti dosažení počtu 50. zasedání.

Bylo avizováno setkání Sekce pro technické předpisy, které bude navazovat na příští zasedání Sekce ÚR a SŘ.

Zapsal: Flegel

Kontrola: Milerová

Print Friendly, PDF & Email