ZÁPIS č. 2 /2017 ze zasedání Sekce pro technické předpisy ve výstavbě ČSSP dne 21. 9. 2017

Zasedání zahájila Ing. Víchová, přivítala přítomné a přednesla návrh programu.

Diskutovanou problematikou byly otázky

  • odkazů právních předpisů na ČSN, „závaznost“ ČSN,
  • rozsahu působnosti autorizovaného technika,
  • dokladů o vlastnostech stavebních výrobků.

Ve věci odkazů na ČSN a jejich závaznosti byl zmíněn nález ústavního soudu č.241/2009 Sb., který se zabýval nejen otázkou závaznosti ČSN, ale i jejich bezplatné přístupnosti. V souvislosti s otázkou bezplatné přístupnosti ČSN (§ 196 odst. 2 stavebního zákona, který byl ke dni 15.4.2016 zrušen) byly zmíněny i rozsudky NSS č.j. 1 As 162/2014-63 ze dne 28.5.2015 a rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 11 A 3/2014, kde je v odůvodnění rovněž zmíněna otázka závaznosti norem. K uplatňování odkazů na ČSN v právních předpisech je v časopise Z + I č. 3/2017 ČKAIT (Zprávy a informace) uveřejněno stanovisko MPO. Aktuální i minulá čísla časopisu Zprávy a informace lze nalézt na stránkách ČKAIT – http://zpravy.ckait.cz/.

  • Přítomní byli seznámeni se společným stanoviskem MMR a ČKAIT k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností (http://mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Spolecne-stanovisko-MMR-a-CKAIT-k-rozsahu-opravneni-autorizovane-osoby). Ze stanoviska mj. vyplývá, že autorizovaný technik je oprávněn zpracovat dokumentaci nebo projektovou dokumentaci vymezenou v přílohách 1 – 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jestliže celá přísluší jeho oboru, v ostatních případech pouze dílčí části dle jeho oprávnění v oboru autorizace, resp. specializace. Pojem příslušná část projektové dokumentace je ve stanovisku vysvětlen. Není-li autorizovaný technik oprávněn některé části zpracovat sám, je povinen k jejich zpracování přizvat další oprávněné osoby, z nichž každá zodpovídá za jím zpracované řešení. V takovém případě autorizovaný technik odpovídá za projektovou dokumentaci jako celek, zejména za koordinaci a kompletaci jednotlivých částí dokumentace (§ 113 odst. 2 SZ).

 

Tématem příštího zasedání Sekce pro technické předpisy ve výstavbě bude problematika pojmů v pojetí správních soudů.

Pozvánka bude rozeslána min. 14 dnů před stanoveným termínem.

Zapsala: Helebrantová

Kontrola: Víchová

Print Friendly, PDF & Email