Zápis ze sedmdesátého osmého zasedání Sekce ÚR a SŘ  v rámci České společnosti pro stavební právo  ze dne 14.09.2021

 1. Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu. Bylo avizováno výjezdní zasedání sekce dne 5.11.2021 v Nových Dvorech u Českých Budějovic.
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 320/2019 ze dne 20.01.2021 – k účinnosti územního plánu
 1. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 A 44/2021 ze dne 18.08.2021 – zásada materiální pravdy dle § 3 SŘ při pořizování územně plánovací dokumentace; rozhodování o námitkách k zjištění skutkového stavu
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 355/2019 ze dne 30.6.2021 – k vedení spisu a nahlížení do spisu při pořizování ÚPD
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 150/2021 ze dne 09.09.2021 – k zásahové žalobě o povinnosti vést řízení o odstranění stavby
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 216/2019 ze dne 21.01.2021 – k hodnocení okamžiku zániku stavby v řízení o změně stavby
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 136/2021 ze dne 05.08.2021 – k vázanosti žalobními body dle ust. § 71 s.ř.s.
 1. Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 15 Co 367/2020 ze dne 15.12.2020 – k posouzení nemajetkové újmy dle § 31a zákona č. 82/1998 Sb.
 1. Rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 25 Cdo 1131/2019 ze dne 20.4.2021 – žaloba na náhradu újmy způsobené „černou stavbou“
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soud č. j. 7 As 70/2021 ze dne 17.06.2021 – k námitce variantní trasy stavby vznesené ve vyvlastňovacím řízení
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 115/2021 ze dne 19.08.2021 – k deliktní odpovědnosti dědiců v neskončeném dědickém řízení
 1. Rozsudek krajského soudu v Plzni č. j. 77 A 51/2021 ze dne 18.06.2021 – nezákonný zásah spočívající v nevydání regulačního plánu a tedy v trvání stavební uzávěry

13) Byla podána informace o metodické činnosti MMR:

a)  stanovisko ve věci opravných prostředků proti závaznému stanovisku vydanému fikcí; ve svém stanovisku e. č. E 71525 / 2021 – 82 ze dne 10. 8. 2021 MMR konstatuje zejména: „Ustanovení § 4 odst. 10 stavebního zákona představuje speciální úpravu ve vztahu k ustanovení § 149 odst. 8 správnímu řádu, kterou lze použít pouze u fiktivního závazného stanoviska a jeho náhrady závazným stanoviskem správního orgánu nadřízeného dotčenému orgánu, který jej měl vydat. Půjde především o situace, kdy dotčený orgán měl vydat nesouhlasné závazné stanovisko, neboť záměr je v rozporu s ochranou veřejného zájmu chráněného podle jiného právního předpisu, ale v zákonem stanovené lhůtě tak neučinil, lhostejno z jakých důvodů.“

b)  metodika MMR k účasti spolků v řízeních a Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebního záměru a výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v řízeních vedených stavebním úřadem podle stavebního zákona na základě závazných stanovisek orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 6 a § 56 odst. 6. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  a zajištění informovanosti ekologických spolků o těchto řízeních, ke stažení ne webu MMR https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-ametodiky/uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/povolovani-kaceni-drevin-rostoucich-mimo-les-pro-u

14) Dále byla diskutována následující témata:

a)  změna v účelu v užívání jednotky v bytovém domě;
b)  omezení počtu jednotek v domech na základě požadavku vysloveného v územním plánu;
c)  novela vyhlášky č. 268/2009 Sb. – problematika dobíjecích stanic;
d)  stavební uzávěry přijaté podle zákona č. 50/1976 Sb. přestávají platit;
e)  kdy se jedná o rodinný dům se třemi jednotkami a kdy o samostatné řadové domy;
f)  definice pojmu „viladomy“ v územním plánu a jeho aplikace;
g)  přístavba pokojů k rekreačním domům, které nejsou přímo propojeny s bytem.

15) Bylo upozorněno na následující události:

a)  seminář k novému stavebnímu zákona pro členy Společnosti
konaný dne 7.10.2021 od 9.30 do 13.30 hodin v budově Nadace ABF na Václavském náměstí č. 31;

b)  výjezdní zasedání Sekce dne 05.11. 2021 v Nových Dvorech.

Zapsal: Flegel

Kontrola: Milerová

Print Friendly, PDF & Email