Zápis ze sedmdesátého devátého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 5.11.2021

 1. Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu.
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 231/2009 ze dne 30.09.2021 – k vymezování zastavitelné plochy podle § 55 odst. 4 stavebního zákona
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 352/2020 ze dne 20.10.2021 – k ust. § 96 stavebního zákona a přímému dotčení sousedů
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 125/2021 ze dne 21.10.2021 – k zahradě jako venkovnímu chráněnému prostoru podle zákona o ochraně veřejného zdraví
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 380/2018 ze dne 11.02.2021 – ke krajní nouzi v přestupkovém řízení
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 281/2020 ze dne 22.10.2021 – k přezkumnému řízení ve vazbě na zákon o památkové péči
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 185/2019 ze dne 07.09.2021 – k otázce věci rozsouzené při opakovaném přezkumu územního plánu
 1. Rozsudek Krajského soud v Plzni č. j. 57 A 32/2020 ze dne 05.01.2020 – k účastenství společenství vlastníků jednotek v územním a stavebním řízení
 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 280/2021 ze dne 14.10.2021 – k běhu lhůty na podání žaloby proti rozhodnutí vydanému podle z. č. 416/2009 Sb.
 1. Rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 27 Cdo 2857/2019 ze dne 06.04.2021 – k autorskému právu zpracované územní studie
 1. Rozsudek Okresního soudu v Teplicích č. j. 17 Nc 1/2021 ze dne 16.09.2021 – k předběžnému opatření vydaného civilním soudem k zákazu činnosti obce v samostatné působnosti
 1. Jakoubková přednesla základní informace o novém stavebním zákoně, zejména o těchto bodech:

a)  institucionální změny a systemizace pracovních míst, obory služby;
b)  změny v územním plánování;
c)  rušení stavebních uzávěr vydaných podle zákona 50/1976 Sb.;
d)  účinnost – zákonodárná iniciativa Pardubického kraje;
e)  výběrové řízení na předsedu Nejvyššího stavebního úřadu. 

13. Helebrantová informovala o přípravě prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu. Bylo apelováno na členy, aby se do činnosti kolem přípravy také zapojili. 

14. S ohledem na chystanou novelizaci nového dosud neúčinného stavebního zákona byli účastníci vyzváni, aby zaslali své návrhy na změny a novelizaci nového stavebního zákona. 

15. Janečková prezentovala tyto rozsudky:

a)  rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 3 A 60/2017 ze dne 26.10.2021 – platnost územního rozhodnutí na soubor staveb, pokud je podána žádost o stavební povolení pouze na jednu stavbu; vyjádření stavebníků k odvolání – neseznamují se s ním ostatní účastníci; postup odvolacího orgánu při zrušení závazného stanoviska v odvolacím řízení – nové závazné stanovisko lze pak doplnit v odvolacím řízení.

b)  rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 10 A 113/2020 ze dne 02.11.2021 – zastavení přezkumného řízení s ohledem na ochranu práv nabytých v dobré víře usnesením poznamenaným do spisu.

c)  rozsudek Městského soud v Praze č. j. 8 A 79/2019 ze dne 20.10.2021 – okamžik doručení obci, pokud rozhodnutí vydává její stavební úřad.

16. Dále byla diskutovaná tato témata:

a) dobíjecí stanice s ohledem na novelu vyhlášky č. 268/2009 Sb.;
b) účast spolků v řízeních dle stavebního zákona – upozorněno na metodický pokyn MMR a podané žaloby spolků;
c) rozdíl mezi myčkou a ekomyčkou na automobily z hlediska povolování;
d) vsakování vod s ohledem na novelu vyhlášky č. 501/2006 Sb. – závazné stanovisko vodoprávního úřadu.

 Zapsal: Flegel

Kontrola: Milerová

Print Friendly, PDF & Email