Zápis z dvacátého prvního zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 25.9. 2012

Přítomni: Flegel (ČSSP), Kývalová (KÚ Jihomoravského kraje, ČSSP), Schneiderová KÚ Jihomoravského kraje, ČSSP), Jedinák (ČSSP), Telcová (ČSSP), Málek (KÚ Středočeského kraje), Švehlová (KÚ Ústeckého kraje, ČSSP), Veselá (SÚ Magistrát Pardubice), Machata (MMR, ČSSP), Vobrátilová (ČSSP), Černá (Magistrát HMP, ČSSP), Mareček, (ČSSP), Smíšek (KÚ Středočeského kraje), Holendová (KÚ Středočeského kraje), Helebrantová (Magistrát HMP), Ševčák (Magistrát města Ostravy), Studenovská (KÚ Ústeckého kraje, ČSSP), Pírková (Skanska), Pintová (ČSSP), Kejvalová (ČSSP), Telcová (ČSSP), Abbasová (MHMP, ČSSP), Marešová (ČSSP, SÚ Český Brod), Špačková (ČSSP, SÚ Brandýs n.L.), Pacák (KÚ Královéhradeckého kraje), Doležal (ČSSP), Zbíral (SÚ Dobříš), Wroblovská (ČSSP, KÚ Moravskoslezského kraje), Tomšík (KÚ Jihočeského kraje), Vobrátilová (ČSSP), Dvořák (MŽP, ČSSP).

1. Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu.

2. Judikát zvláštního senátu NSS Konf 25/2012 z 6.9. 2012 – kompetenční spor mezi Městským soudem v Praze a MMR ve věci certifikátů AI. Certifikát autorizovaného inspektora není rozhodnutím, MMR není příslušno rozhodnout o odvolání proti němu a současně není ani soud ve správním soudnictví příslušný rozhodnout o žalobě dle § 65 s. ř. s. Možnosti obrany proti certifikátu – osoby, které by mohly být dotčeny vznikem práva stavby na základě oznámení doprovázeného certifikátem, mohou využít postupu podle § 142 spr. ř. Dle § 142 spr. ř. rozhodne správní orgán na žádost každého, kdo prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv, zda určitý právní vztah vznikl a kdy se tak stalo, zda trvá, nebo zda zanikl a kdy se tak stalo. Podání návrhu na zahájení takového řízení o určení právního vztahu není omezeno žádnou lhůtou. Výsledkem řízení je pravomocné rozhodnutí, které musí stavební úřad vydat ve lhůtách dle § 71 spr. ř., tj. bez zbytečného odkladu, jinak zpravidla do 30 dnů.

3. Judikát Krajského soudu v Ostravě č.j. 22A 162/2010 – nejednotná judikatura na „vypořádávání“ námitek účastníků ze strany AI.

4. Judikát NSS sp.zn. 1 Ao 7/2011 z 21.6.2012 – zrušení ZUR Jihomoravského kraje. Rozbor jednotlivých důvodů a odůvodnění rozsudku, dopady na územní plánování jako celek.

5. Smíšek podal informaci k rozsudku KS v Praze, který na návrh obce Bavoryně zrušil část ZUR Středočeského kraje – koridor vysokorychlostní trati. Podrobnosti po získání písemného vyhotovení rozsudku.

6. Judikáty Krajského soudu v Hradci Králové k dílčímu zrušení ÚP města Špindlerův mlýn – č.j. 30A 10/2012 a 30A 51/2012.

7. Judikát NSS č.j. 2 Aos 1/2012 z 34.7. 2012 – počítání 3leté lhůty k napadení ÚP jako OOP, interpretace ust. § 101b s.ř.s.

8. Mareček podal zprávu k novele SZ (prošla Posl. sněmovnou PSP ČR, čeká na podpis prezidenta), zejm. k problematice:
a) definice zastavěné plochy,
b) nové vymezení staveb nevyžadujících ÚR,
c) posuny v ust. § 79 (2) SZ,
d) ust. § 152 SZ – povinnost stavebníka zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení,
e) ust. § 129 SZ,
f) nová úprava veřejnoprávní smlouvy.

9. Judikát NSS sp.zn. 5 As 46/2011 z 28.6. 2012 – v řízení podle ust. § 129 SZ je nutno zabývat se vlastnickým právem ke stavbě, nelze vycházet z předpokladu, že vlastník pozemku je vlastníkem stavby. Nezbytnost důkladného zjištění skutkového stavu a materiální pravda.

10. Judikát NSS sp.zn. 9 As 63/2012 z 23.8. 2012 – k přiznání účastenství v řízení postačuje pouhé potencionální dotčení na vlastnických právech, nikoli reálnost zásahu do práv účastníka, které je posuzováno až v samotném řízení.

11. Judikát NSS sp.zn. 8 As 93/2011 z 16.8. 2012 – k pojmu „rozsáhlost stavby“.

12. Judikát NSS sp.zn. 9 As 114/2012 z 23.8. 2012 – pokud osoba zúčastněná ve stanovené lhůtě neoznámí soudu, že bude podle přísl.ust. s.ř.s. uplatňovat svá práva, nelze se tohoto práva domáhat později.

13. Náměty a zkušenosti z praxe stavebních úřadů:
a) pojem „konstrukce“,
b) ochranná pásma u fotovoltaických panelů instalovaných na RD.

Print Friendly, PDF & Email