ZÁPIS č. 4/2018 ze zasedání Sekce pro technické předpisy ve výstavbě ČSSP dne 13. 12. 2018

Jednání zahájila Ing. Helebrantová, přivítala přítomné. Přítomní byli seznámeni s výsledky jednání pracovní skupiny pro oblast stavebního práva hmotného (PS 03) zřízené MMR. Následně proběhla diskuze na téma odkazů na normové hodnoty v závazných právních předpisech, podrobnosti dokumentace předkládané k povolovacím řízením podle stavebního zákona, k pojmu stavba a k obsahu obecných požadavků na stavby.

Print Friendly, PDF & Email