Stručný zápis ze čtyřicátého pátého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 7.4. 2016

1. Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu.

 

2. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 10A 159/2015 z 26. února 2016 – k napadení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a zamítnutí návrhu.

3. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 3 As 52/2015 – 18 z 3.2. 2016 – napadení ÚP obce Přepeře.

4. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 10A 204/2014 z 14.12. 2015 – případ letiště Vodochody.

5. Rozsudek Krajského soudu v Plzni č.j. 30A 131/2015 z 31.12. 2015 – zrušení rozhodnutí odvolacího orgánu k umístění stavby ZEVO Chotíkov.

6. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 5A 154/2012 z 24.2. 2016 – definice nepodstatné odchylky ve smyslu ust. § 81odst. 4 starého SZ.

7. Rozsudek NSS č.j. 4 As 232/2015 z 22.1. 2015 – k aplikaci ust. § 4 odst. 4 SŘ, lhůt k seznámení s podklady a povinnostem SÚ v řízení o prodloužení platnosti SP.

8. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn. 30A 71/2014 z 29.1. 2016 – k povinnosti vypořádat občanskoprávní námitky účastníků.

9. Usnesení Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 439/16 z 24.2. 2016 – k postavení AI jako nositele veřejné moci.

10. Rozsudek NSS č.j. 2 As 53/2015 z 25.11. 2015 – k nároku spolku k podání návrhu dle § 142 SŘ k deklaraci zniku práva stavby na základě certifikátu AI.

11. Byla podána informace k návrhu dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná dle z. 244/1992 Sb.

12. Bylo upozorněno na nesouhlas části odborné veřejnosti s novelizací ust. § 156 odst. 1 SZ a odkazem na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (Construction Products Regulation – CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

13. Byla projednána problematika aplikace novelizovaného ust. § 77 z.č. 258/2000 Sb. a posuzování, kdy je HS příslušná k vydání závazného stanoviska (případy, kdy vznikají obytné místnosti) a kdy nikoli (rekreační objekty, garáže, atd.)

14. Dále byly diskutovány vybrané problémy aplikační praxe:

a) zrušení § 196 odst. 2 SZ, který se týká bezplatného poskytování norem. Vazba na judikát o povinnosti poskytovat normy zdarma – viz. rozsudek NSS č.j. 1 As 162/2014 z 28.5. 2015 – k problematice přístupu k českým technickým normám a jejich charakteru. České technické normy vydávané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jsou informacemi ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zrušení § 196 odst. 2 SZ bylo jako přílepek vloženo až do 2.čtení zákona o výrobcích a návrh byl z dílny UNMZ.

b) možnost přerušení odvolacího řízení ve vazbě na podanou kasaci

c) důsledky deklarované podjatosti starosty na úkony vydané odbory městského úřadu

d) podjatost krajského úřadu v přezkumu OOP

e) problematika vikýře ve střeše stavby jako nástavby

f) přípustnost umisťování dočasných staveb v koridoru dopravních staveb vymezených ZUR

g) přezkum závazných stanovisek na základě podaného odvolání proti rozhodnutí ve věci – zda tento přezkum vždy, anebo pouze na základě námitek, jejichž rozsah nevybočuje z ustanovení § 89 a § 114 stavebního zákona – inspirace rozsudkem NSS 7 As 68/2015 ze dne 21.05.2015

 

Print Friendly, PDF & Email