Stručný zápis ze čtyřicátého čtvrtého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 4.2.2016

1. Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu. Zazněl apel na členy, ale i nečleny Společnosti k napsání příspěvků do Bulletinu stavebního práva, které jsou honorovány.

2. Byla podána informace o aktuálním projednávání novely stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejm. vyhl.č. 499/2006 Sb. a 503/2006 Sb.

Přítomní se zabývali rozsudky:

3. Rozsudek NSS č.j. 6 As 176/2015 z 25.11. 2015 k napadení OOP navrhovatelem, který byl pasivní v procesu pořizování ÚPD.

4. Rozsudek Nejvyššího soudu č.j. 25 Cdo 3444/2013 z 27.10. 2015 – nárok na náhradu škody způsobené změnou ÚP

5. Rozsudek KS v Hradci Králové č.j. 30 A 96/2014 z 27.11. 2015 k uzavření veřejnoprávní smlouvy a aplikaci § 142 SŘ

6. Rozsudek MS v Praze č.j. 8 A 39/2011 z 27.10. 2015 – řízení o správním deliktu,

7. Rozsudek NSS č.j. 6 As 230/2015 – dodatečné povolování staveb před novelou č. 350/2012 Sb. a podání žádosti v průběhu řízení o odstranění stavby

8. Rozsudek NSS č.j. 8 As 192/2014 z 27.5. 2015 – k dělení pozemků a nečinnosti.

9. Rozsudek MS v Praze č.j. 9 A 219/2012 z září 2015 – k oprávnění účastníka činit si kopie projektové dokumentace a výkladu ust. § 168 odst. 2 SZ a ust. § 38 odst. 4 SŘ.

10. Dále byly diskutovány vybrané problémy aplikační praxe:

a) ust. § 36 zákona č. 13/1997 Sb., které stanoví, že energetická, telekomunikační, vodovodní, kanalizační a jiná vedení, zařízení pro rozvod tepla a topných plynů, s výjimkou vedení tramvajových a trolejbusových drah, pokud nejsou zřizována pro potřeby dálnice, silnice nebo místní komunikace, nesmějí být podélně umísťována v jejich tělese a na silničních pomocných pozemcích, pokud v dalších ustanoveních není stanoveno jinak,

b) problematika souhlasu vlastníka sousedního pozemku, kam zasahují ochranná pásma sítí,

c) aplikace ust. § 77 zákona o veřejném zdraví po novele zákona o veřejném zdraví č. 267/2015 Sb. 

Print Friendly, PDF & Email