Zápis ze sedmdesátého třetího zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 25.6. 2020

1) Na úvod Flegel přivítal přítomné a avizoval příští jednání Sekce 10.9.2020.

2) Nález Ústavního soudu č. j. III. ÚS 709/19 ze dne 12.05.2020 – k právu obce na samosprávu, rozpory s dotčenými orgány při pořizování územního plánu

3) Usnesení Ústavního soudu č. j. IV. ÚS 2682/19 ze dne 28.04.2020 – napadení Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

4) Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 A 76/2017 ze dne 24.03.2020 – regubliny Pec pod Sněžkou

5) Rozsudek krajského soudu v Praze č. j. 43 A 4/2019 ze dne 13.11.2019 – soudní přezkum ve vazbě na později zrušenou ÚPD

6) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 187/2017 ze dne 30.01.2020 – aktivní legitimace sousední obce k napadení územního plánu, ochrana ZPF

7) Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 11 A 104/2017 ze dne 12.05.2020 – k souhlasu vlastníka veřejné účelové komunikace k napojení a porušení ust. § 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.

8) Rozsudek Krajského soudu v Plzni č. j. 30 A 122/2014 ze dne 29.02.2016 – k nařízení odstranění staveb, u kterých nová právní úprava stanoví tzv. volný režim

9) Stanovisko Ministerstva vnitra ze dne 13.03.2020 k přezkumu závazných stanovisek dle § 149 odst. 6 správního řádu ve vazbě na § 4 odst. 9, 10, 11 stavebního zákona

10) Metodické stanovisko MŽP k závazným stanoviskům povolujícím kácení pro účely stavebních záměrů a výklad ust. § 8 odst. 6 ZOPK

11) Dále bylo diskutováno následující:

  1. informace o novele zákona č. 416/2009 Sb.
  2. rekodifikace stavebního zákona – jednání Legislativní rady vlády
  3. rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 30 A 127/2018 ze dne 28.05.2020 – k zahájení stavby před jejím povolením
  4. příslušnost k vedení řízení o vyvlastnění ve vazbě na zákon č. 416/2009 Sb.
  5. problematika vyvlastnění za účelem zřízení věcného břemene za situace, kdy je pozemek ve spoluvlastnictví více osob a dohodu chtějí uzavřít jen někteří
  6. problematika podjatosti rady obce při rozhodování o námitkách v rámci přijímání opatření obecné povahy o stavební uzávěře

12) Trvá apel na příspěvky do Bulletinu stavebního práva.

Zapsala: Milerová
Kontrola: Flegel

Přítomni: Flegel (ČSSP), Mareček (ČSSP), Milerová (ČSSP, KÚ Plzeňského kraje), Štvánová (ČSSP, KÚ Plzeňského kraje), Horejš (ČSSP, SÚ Praha 9), Vinklářová (ČSSP, SÚ P22), Machata (ČSSP, MMR), Voldřich (ČSSP, MMR), Konečný (ČSSP, Magistrát Zlín), Morávková (ČSSP, KÚ Zlínského kraje), Hodina (ČSSP, KÚ Jihočeského kraje), Ambrožová (ČSSP, KÚ Jihočeského kraje), Tomšík (ČSSP, KÚ Jihočeského kraje), Krejčová (ČSSP), Teršl (ČSSP, SÚ Praha 12), Svoboda (ČSSP, KÚ Vysočina), Bergmannová (ČSSP, KÚ Ústeckého kraje), Viklárková (ČSSP, KÚ Moravskoslezského kraje), Janečková (ČSSP, MHMP), Jedinák (ČSSP)

Print Friendly, PDF & Email