Zápis ze sedmdesátého sedmého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 29.6.2021

 • Na úvod Flegel přivítal přítomné a přednesl program.
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 118/2020 ze dne 22.4. 2021 – k přezkumu ÚP Pec pod Sněžkou a tzv. regublin
 • Dopis Ing. Marcely Pavlové, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, z 7.4. 2021 č.ev. E 6633/2021-82 na MŽP – k účasti spolků v řízeních podle stavebního zákona

MMR označilo za legitimní požadavky spolků na účast v řízeních podle SZ, ve kterých bude na základě závazných stanovisek orgánů ochrany přírody povolováno kácení dřevin podle § 8 odst. 6 ZOPK nebo budou povolovány výjimky ze zákazů podle § 56 ZOPK.

Podle MMR slova „řízení podle tohoto zákona“ uvedené v § 70 odst. 3 věta první ZOPK je třeba také chápat jako řízení podle SZ, pokud v nich stavební úřad využívá pravomoci stanovené ZOPK a rozhoduje o věcech, které jsou předmětem ochrany přírody a krajiny. MMR nepovažuje za vhodné vycházet jen z jazykového výkladu § 70 odst. 3 ZOPK.

 • Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 6 A 46/2021 z 28.5. 2021 – k odkladnému účinku žaloby proti SP
 • Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 871/21 z 1.6. 2021 – k přiznání odkladného účinku žalobě proti ÚR bez možnosti stavebníka vyjádřit se jako porušení práva na soudní ochranu dle čl. 36 a 38 Listiny
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 93/2021 ze dne 15.6. 2021 – k žalobě proti nečinnosti odvolacího orgánu podle § 82 s.ř.s. a povinnosti soudu zjišťovat aktuální stav řízení
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 370/2019 ze dne 29.4. 2021 – k pojmu výměna vedení technické infrastruktury
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. Konf 6/2020 ze dne 27.4. 2021 – ke sporu o příslušnost správního a civilního soudu
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 30/2020 ze dne 25.3. 2021 – k postupu při pořizování změny ÚPD po předchozím zásahu soudem
 • Byla podána informace k průběhu schvalování rekodifikace stavebního zákona.

Předložené návrhy kromě změny řady stávajících principů, zásad a konstrukcí stavebního práva, tak především obsahují rozsáhlé změny v organizaci a výkonu veřejné správy.

Navrhovatel odůvodňuje zpracování nového SZ především snahou o odstranění tzv. systémové podjatosti a zdlouhavého a komplikovaného stavebního řízení.

Návrh obsahuje změny v organizaci a výkonu veřejné správy, spočívajícími zejména v zavedení soustavy orgánů státní stavební správy, dále i jen „Jediný úřad“, do kterého jsou centralizovány dnešní obecné, speciální a jiné stavební úřady (vyjma MV, MSP a MO). Na vrcholu soustavy stojí Nejvyšší stavební úřad, koncipovaný jako jiný ústřední orgán státní správy, na který se převádí dnešní kompetence vykonávaná Ministerstvem pro místní rozvoj ve věcech územního plánování, stavebního řádu a vyvlastnění. NSÚ jsou podřízeny (služební poměr) Specializovaný a odvolací stavební úřad s celostátní působností ve věcech stavebního řádu a krajské stavební úřady jako územní správní úřady ve věcech stavebního řádu.

 • Dále byla diskutována následující témata:
 1. novela § 4c liniového zákona – společné povolení a vyvlastnění u vybraných staveb dopravní infrastruktury a staveb energetické infrastruktury;
 2. personální obsazenost stavebních úřadů – tajemníci odmítají vypisovat výběrová řízení na pozice referentů stavebních úřadů s odůvodněním, že rekodifikace stavebního zákona stejně vše změní.

12) Trvá apel na příspěvky do Bulletinu stavebního práva.

Zapsal: Flegel

Kontrola: Milerová

Print Friendly, PDF & Email