Zápis ze sedmdesátého druhého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 6.2. 2020

  1. Flegel přivítal přítomné a přednesl program. Byla řešena otázka pořádání příštího výjezdního zasedání.
  2. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.11.2009 sp. zn. 6 As 23/2019 – prokazování existence věcného břemene a předběžná otázka pro správní řízení u spornosti existence věcného práva k nemovitosti
  3. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 07.01.2020 sp. zn. 10 A 139/2019 – k účasti spolků v řízeních; vztah ke lhůtě dle § 70 odst. 3 zákony o ochraně přírody
  4. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.12.2019 sp. zn. 9 As 263/2018 – k ochraně obydlí a možnosti provádět kontrolní prohlídku
  5. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 09.01.2020 sp. zn. 8 As 219/2017 – k materiální stránce správního deliktu
  6. Posuzování stabilizovaného území dle aktuálního ÚP hl. m. Prahy – proběhla diskuse k výkladu tohoto pojmu a aplikační praxi
  7. Dále byla diskutována rekodifikace stavebního práva. Byla podána informace o vzniku pracovní skupiny dle poslance Kupky. Na MMR probíhá vypořádání připomínek, předpokládá se rozeslání vypořádací tabulky dne 24.02.2020.
  8. Byla podána informace o poptávce ČKAIT na školení na téma odpovědnosti autorizovaných osob.
  9. Bylo upozorněno na rozsudek Městského soud v Praze ze dne 05.09.2019 sp. zn. 58 Co 245/2019, který se týká vymáhání nákladů na provedení zabezpečovacích prací dle § 135 stavebního zákona.
  10. Byla diskutována otázka oprávněnosti požadavku obcí týkající se příspěvků na infrastrukturu. V této souvislosti bylo upozorněno na znění § 10c zákona o místních poplatcích.

Zapsala: Milerová
Kontrola: Flegel

Print Friendly, PDF & Email