Zápis ze čtyřicátého devátého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 4.11. 2016

Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu.

Přítomní se zabývali rozsudky:

1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 6 As 54/2016 z 12.10. 2016 – incidenční přezkum OOP dle § 101a s.ř.s.

2. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp.zn. 79 A 1/2013 z 14.10.2016 – napadení ÚP Karviná, kdy NSS již 3 x zrušil rozsudek ostravského soudu.

3. Rozsudek MS Praha č.j. 3A 32/2016 z 5.8. 2016 – k aplikovatelnosti tzv. dílčích úprav ÚP a přezkumu závazných stanovisek podle § 149 SŘ

4. Rozsudek MS Praha č.j. 8A 30/2015 z 31.8. 2016 – k napadení dohody o řešení rozporu při pořizování ÚP uzavřené mezi ministerstvem dopravy a MMR zásahovou žalobou podle § 82 s.ř.s.

5. Rozsudek OS Praha – západ č.j. 18 C 38/2016 z 11.8. 2016 – k sokromoprávnímu odstranění neoprávněné stavby kanalizace a vodovodu podle § 1085 NOZ pro neplatný souhlas vlastníka pozemku obce za platného stavebního povolení.

6. Rozsudek NSS č.j. 9 As 226/2015 z 31.3. 2016 – ke konání ústního jednání v přestupkovém řízení a hospitalizaci obviněného

7. Rozsudek NSS č.j. 7 As 66/2016 z 9.6. 2016 – k obsahu pojmu stavby dálnice

8. Rozsudek MS Praha č.j. 5 A 39/2011 z 25.10. 2016 k nečitelnosti ručně psaného statického posudku jako důvodu nezákonnosti řízení.

9. Rozsudek MS Praha č.j. 5A 7/2013 k chybějícímu „závaznému stanovisku odboru dopravy podle silničního zákona“ k výjimce z OTPP pro dopravu v klidu

10. Rozsudek KS Plzeň č.j. 30A 79/2015 z 30.6. 2016 k nepřezkoumatelnosti závazného stanoviska MD pro územní řízení.

Dále byly diskutovány vybrané problémy aplikační praxe:

a) připojování na účelové komunikace a vyžadovaná stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury,

b) vedení a podmínky řízení podle § 141 SZ,

c) problematika posuzování hřišť a jejich změn či stavebních úprav jako staveb,

d) spory z plánovací smlouvy,

e) poskytování kopií dokumentace,

f) užívání zahrady k parkování.

Přítomní byli seznámeni s průběhem projednávání novely SZ a s jejími vybranými částmi a s pracemi na přípravě vydání almanachu Sekce k příležitosti jejího blížícího se 50. zasedání a trvá apel k napsání příspěvků na nosná témata.

Zapsal: Flegel

Kontrola: Milerová

Print Friendly, PDF & Email