Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 19.8. 2014

Přítomni: Flegel (ČSSP), Mareček (ČSSP), Nováček (ČSSP, MHMP), Holendová (ČSSP, KÚ Středočeského kraje), Smíšek (ČSSP, KÚ Středočeského kraje), Krejčová (ČSSP, MHMP), Tomšík (KÚ Jihočeského kraje), Ambrožová (KÚ Jihočeského kraje), Pacák (KÚ Královéhradeckého kraje), Řezníčková (KÚ Královéhradeckého kraje), Helebrantová (ČSSP, MHMP), Machačková (ČSSP, MMR), Ježek (ČSSP, SÚ Praha 15), Wroblowská (ČSSP, KÚ Moravskoslezského kraje), Kaderka (ČSSP, AI), Koukalová (ČSSP), Telcová (ČSSP), Hrdonková (MMR), Švehlová (ČSSP, KÚ Ústeckého kraje), Studenovská (KÚ Ústeckého kraje), Voldřich (ČSSP, MMR), Zeman (KÚ Zlínského kraje), Tunka (ČSSP), Válková (ČSSP, KÚ Libereckého kraje), Doležal (ČSSP), Kývalová (ČSSP, KÚ Jihomoravskéhokraje), Schneiderová (ČSSP, KÚ Jihomoravskéhokraje), Szentesiová (ČSSP, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy), Zbíral (SÚ Dobříš), Pintová Králová (ČSSP), Marešová (ČSSP, SÚ Český Brod), Vobrátilová (ČSSP), Sedláčková (ČSSP, MMR), Pavlová (MMR), Pourová (ČSSP), Bartáková (ČSSP, SÚ Klecany), Pírková (Skanska), Abbasová (ČSSP, MHMP),

1. Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu.
2. Machačková padala informaci k novele zákona EIA, která byla předložena do LRV.
Upozornila na problematiku definice „navazujících řízení“ (atomový, vodní zákon), dále na pojem „dotčené veřejnosti“ a odkladný účinek podané žaloby.
Předkládaný návrh je výsledkem snahy o odstranění transpozičního deficitu vůči Směrnici EIA, který je České republice vytýkán v rámci řízení o porušení Smlouvy o fungování EU ve věci nesprávné transpozice EIA směrnice (tzv. „infringement EIA“)
Ve svém úhrnu předkládaná novela mění koncepci platného zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to především co do vztahu procesu EIA a navazujících správních řízení. Výstupem z procesu EIA se stává závazné stanovisko, v důsledku čehož odpadá stávající možnost diskrece orgánů rozhodujících v navazujících řízeních při zvažování, které podmínky z procesu EIA do svého rozhodnutí zahrnou
Hlavními okruhy novelizace jsou
závaznost výstupů z procesu posuzování vlivů na životní prostředí,
verifikační závazné stanovisko,
zavedení konzultativní formy účasti dotčené veřejnosti na povolovacích řízeních,
účast veřejnosti v řízeních a přístup veřejnosti k soudní ochraně,
úprava § 61 a násl., resp. zrušení § 91 stavebního zákona,
rozšíření informační povinnosti úřadů rozhodujících v navazujících řízeních.

Výsledek řízení o posouzení vlivů na životní prostředí se stane závazným stanoviskem ve smyslu § 149 správního řádu. Právní status správního rozhodnutí bude přiznán negativnímu závěru zjišťovacího řízení, proti kterému bude možné uplatnit řádný opravný prostředek a případně též brojit žalobou ve správním soudnictví.V případě pozitivního závěru zjišťovacího řízení (tj. závěru zjišťovacího řízení, který stanoví, že záměr procesu EIA podléhá), zůstane zachována jeho stávající forma, tj. bude i nadále úkonem podle části čtvrté správního řádu, proti němuž nebudou přípustné řádné opravné prostředky a který nebude podléhat ani samostatnému soudnímu přezkumu.
Je zavedeno Verifikační závazné stanovisko (Coherence stamp), kdy identita záměru podrobeného posuzování vlivů na životní prostředí bude povinně ověřována prostřednictvím verifikačního závazného stanoviska, jímž orgán EIA potvrdí, že nedošlo ke změnám záměru předkládaného do povolovacího řízení (oproti stavu záměru posouzenému procesem EIA), které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí.
Panují obavy z neúměrných průtahů při přípravě staveb.
Mareček podal informaci k dalším novelizacím a novým zákonům připravovaných MŽP a MD, např. Zákon o liniových stavbách.

3. Systémová podjatost – rozmáhající se rušení správních rozhodnutí soudy z procesních důvodů.
Bylo upozorněno na rozsudek Krajského soudu v Plzni z 25.7. 2014, který zrušil ÚR na spalovnu v Chotíkově u Plzně. Důvodem bylo nevypořádání procesních námitek podjatosti.
Podobně postupují soudy i v dalších regionech – Krajský soud v Ústí nad Labem pod č.j. 15 A 127/2012 z 2.7. 2014 (spalovna odpadů v Ústí) nebo Krajský soud v Ostravě pod č.j. 22 A 221/2011 z 29.4. 2014.

4. Rozsudek NSS č.j. 4 Aos 4/2013 z 12.6. 2014 – zrušení změny ÚP ve zkráceném přezkumném řízení podle § 97 odst. 3 ve spojení s § 98 a § 174 odst. 2 správního řádu a žaloba proti takovému rozhodnutí.
Krajský soud v Ostravě dle názoru NSS nesprávně žalobu proti rozhodnutí odmítl. Rozhodnutí o zrušení opatření obecné povahy v přezkumném řízení představuje z materiálního hlediska opatření obecné povahy, návrh na jehož zrušení je třeba projednat v intencích ustanovení § 101a a násl. s. ř. s. Napadené rozhodnutí, jímž bylo ve zkráceném přezkumném řízení podle § 97 odst. 3 ve spojení s § 98 a § 174 odst. 2 správního řádu zrušeno opatření obecné povahy – změna č. 3 územního plánu, nelze přirovnávat ke zrušení rozhodnutí a vrácení věci správnímu orgánu; nelze je pojímat jako rozhodnutí, na jehož základě by byla obec povinna znovu vydat (totožnou) změnu územního plánu, a které proto nepodléhá soudnímu přezkumu.
Zrušení opatření obecné povahy v přezkumném řízení podle § 97 odst. 3 ve spojení s § 174 odst. 2 správního řádu nelze přirovnávat k rozhodování o odvolání, konkrétně k situaci, kdy odvolací správní orgán rozhodnutí zruší a věc vrátí správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání. Po zrušení
změny územního plánu v přezkumném řízení se proces její tvorby vrací na samý počátek, přičemž žádné ustanovení zákona obci neukládá změnu územního plánu přijmout znovu, resp. ve stejné podobě, jakou měla před zrušením. Rozhodnutí o dalším osudu materie, obsažené ve zrušené změně územního plánu, je zcela v dispozici obce, a to v rámci její samostatné působnosti; jedná se o realizaci jejího (ústavního) práva na samosprávu.

5. Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. 30 A 34/2013 z 31.7. 2014 – odmítnutí žaloby proti udělené výjimce z OTPP, § 25 vyhl.č. 501/2006 Sb.
Otázka, zda udělení výjimky z odstupu již samo o sobě nezasahuje do práv sousedů. Následky soudního přezkumu až samotného umístění stavby mohou znamenat značný zásah do práv účastníků řízení, zejm. stavebníka, který je v dobré víře. Otázkou, zda projednávat výjimky a umístění ve spojeném řízení. MMR zaujme k věci stanovisko.

6. Rozsudek Krajského soudu v Plzni č.j. 30 A 39/2012 z 27.2. 2014 – k řízení o změně využití území a požadovaného souhlasu vlastníka sousedního pozemku s ním.
Výklad ust. § 86 (2) a) stavebního zákona a zejm. části B. Přílohy 5. k vyhlášce č. 503/2006 Sb. (ve znění před novelou od 1.1. 2013), dnes Příloha č. 2.
Prováděcí právní předpis může podle soudu povinnosti jen konkretizovat, nemůže je však rozšiřovat. Pod pojem „vlastníka pozemku/stavby, kterého se změna využití týká“ lze subsumovat jen vlastníka pozemku a stavby, kde má být záměr uskutečněn. Osoby uvedené v ust. § 85 (2) písm. b) stavebního zákona mohou svá práva bránit námitkami podle § 89 SZ.

7. Rozsudek NSS č.j. 3 As 131/2013 z 10.7. 2014 – k charakteru lyžařského vleku a jeho regulace.
Lyžařský vlek není lanovou dráhou, ale spadá do kategorie určených technických zařízení dle § 47 zákona o drahách. Nejvyšší správní soud konstatuje, že na lyžařské vleky ustanovení § 8 zákona o drahách nedopadá. Podle názoru NSS krajský soud pochybil, když na zamýšlený lyžařský vlek aplikoval podmínku ochranných pásem, která se vztahuje pouze na dráhy a nikoli na určená technická zařízení, kam lyžařské vleky spadají.
Podle informace z pléna uvedený výklad nerespektuje ministerstvo dopravy.

8. Proběhla diskuse nad aktuálními problémy a judikáty z praxe:

a) Válková upozornila na judikát, který připouští absenci souhlasu účastníků řízení s certifikátem AI v případě podrobného odůvodnění jejich nedotčenosti.
b) Bylo upozorněno na rozhodnutí MŽP rušící stanovisko EIA letiště Vodochody.
c) Hireš podal zprávu k přípravě velké novely zákona č. 13/1997 Sb.
d) Prodiskutován byl problém s odstraňováním překážek na (ne)veřejné účelové komunikaci.
e) Podněty Policie ČR proti reklamám umístěným za prosklenou fasádou staveb a jejich negativní vliv na dopravu.

Zapsal: Flegel

Print Friendly, PDF & Email