Zápis z padesátého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 8.12. 2016

Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu.

Přítomní se zabývali:

1. Rozhodnutí min. zemědělství z 4.11. 2016 č.j. 57237/2016-MZE k rušení závazných stanovisek v rámci zkráceného přezkumného řízení

2. Rozsudek NSS sp.zn. 1 As 118/2016 z 12.10.2016 – k výkladu ust. § 25 odst. 2 a 4 vyhl.č. 501/2006 Sb., odstupové vzdálenosti staveb pro bydlení.

3. Rozsudek NSS č.j. 7 As 73/2016 z 10.11. 2016 – k okruhu účastníků řízení při změnách staveb spočívajících v odpojování od CZT

4. Rozsudek NSS č.j. 2 As 168/2016 z 19.10. 2016 – k hodnocení pojmu imise pohledem a vzniklého obtěžování jako zásahu do vlastnických práv

5. Rozsudek NSS č.j. 1 As 210/2016 z 26.10. 2016 – k soudnímu přezkumu SP před přezkumem ÚR

6. Rozsudek NSS č.j. 4 As 193/2016 z 4.11. 2016 – k určení hranice a výkladu tzv. souřadnicové chyby

7. Rozsudek Krajského soudu v Plzni č.j. 30A 221/2015 z 31.10.2016

8. Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 30 A 63/2015 z 30.6. 2016

Dále bylo upozorněno na novelu zákona o pozemích komunikacích č. 370/2016 Sb. účinnou od 14.12. 2016 a byly diskutovány vybrané problémy aplikační praxe:

a) aktualizace ZUR a stanoviska dotčených orgánů,

b) problematika souhlasu podle ust. § 1132 NOZ (k rozhodnutí, na jehož základě má být společná věc zatížena nebo její zatížení zrušeno, a k rozhodnutí, na jehož základě mají být práva spoluvlastníků omezena na dobu delší než deset let, je třeba souhlasu všech spoluvlastníků),

c) nález Ústavního soudu z 1.12. 2016 II. ÚS 2200/15 k otázce odpovědnosti za stav silniční vegetace v průjezdním úseku silnice,

d) problematika staveb bunkrů, jejich vlastnictví a užívání.

Přítomní byli seznámeni s pracemi na přípravě vydání almanachu Sekce k příležitosti dosažení počtu 50. zasedání.

Zapsal: Flegel

Kontrola: Milerová

Print Friendly, PDF & Email