Stručný zápis ze čtyřicátého šestého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 27.5. 2016

 Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu.

Přítomní se zabývali rozsudky:

1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As 121/2015 z 30.3. 2016 – napadení ÚP města Prostějov.

2. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 163/2015 z 6.4. 2016 – případ města Sušice a vyloučení výstavby maloobchodních prodejen a nákupních center s velikostí zastavěné plochy nad 1.000 m2 v jedné lokalitě

3. Rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 63 A 6/2015 ze dne 09.02.2016 – územní plán města Znojmo, záležitosti nadmístního významu

4. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 79 A 5/2015 ze dne 25.11.2015 – územní plán Bernartice nad Odrou, závazné stanovisko dotčeného orgánu

5. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 9 As 97/2015 z 28.4.2016 – problematika doručování ÚR podle § 25 odst. 2 SŘ veřejnou vyhláškou

6. Rozsudek Krajského soudu v Praze č.j. 47 A 15/2013 z 10.12. 2015 – rozsah námitek, které je povinen SÚ vypořádat v řízení o umístění stavby kanalizace.

7. Rozsudek KS Ústí nad Labem č.j. 59 A 57/2015 z 5.4. 2016 – k problematice odpojování od CZT.

8. Rozsudek NSS sp.zn. 4 As 272/2015 z 29.4. 2016 – k časově prodlevě v konzumaci stavebního povolení (rozhodnutí o přípustnosti stavby z 1972) a „promlčení“ práva realizovat stavbu a „vydržení“ nároku na pokojný stav.

9. Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 19.06.2014, čj. 45 A 59/2012 – 67 – pojmy „kvalita prostředí“ a „pohoda bydlení“

10. Rozsudky NSS č.j. 8 As 25/2015 z 31.8. 2015 a č.j. 2 As 70/2015 z 27.8. 2015 – k pojmu vodovodního potrubí jako vodního díla

11. Rozsudek KS v Praze č.j. 50 A 26/2013 z 20.3. 2014 – k změně zastavitelných pozemků na zeleň a komunikace

12. Rozsudek KS v Plzni č. j. 57 A 73/2014 z 27.10.2015 – k povaze usnesení podle § 23 odst. 4 stavebního zákona (zástupce veřejnosti)

Byla podána informace k přípravě novely zákona EIA na základě usnesení vlády č. 434 ze dne 11. května 2016, kterým bylo ministru životního prostředí uloženo zpracovat novelu zákona č. 100/2001 Sb. obsahující řešení pro zajištění realizace 11 klíčových dopravních projektů, pro které bylo stanovisko EIA vydáno dle zákona č. 244/1992 Sb.

Zástupci MMR podali informaci k obsahu a průběhu projednávání novely SZ.

Přítomní byli seznámeni s východisky nově připravovaného záměru rekodifikace veřejného stavebního práva, který se rodí na MMR.

Účastníci byli informováni o přijetí Pražských stavebních předpisů a byla projednána některá problematická ustanovení nových PSP, které vyvolávají otázky jejich ústavnosti, zejm. ust. § 85 odst. 2 PSP.

Print Friendly, PDF & Email