ZÁPIS č. 1 /2017 ze zasedání Sekce pro technické předpisy ve výstavbě ČSSP dne 6. 4. 2017

 1.  ÚVODEM
  Jednání zahájila Ing. Víchová, přivítala přítomné a uvedla plánovaný program, který se soustředil na problematiku praktického uplatňování rozsahu působnosti autorizovaných osob činných ve výstavbě. S ohledem na některá témata Sekce pro technické předpisy ve výstavbě (TPV), která se týkají praxe stavebních úřadů, byl ve vedení České společnosti pro stavební právo (ČSSP) doporučen návrh na projednání takových témat i v rámci sekce ÚP a SŘ.
  Ing. Víchová dále uvedla, že ze závažných důvodů rezignuje na funkci předsedkyně sekce TPV a po projednání ve vedení ČSSP bude v této funkci pokračovat Ing. Vladimíra Helebrantová

 

 1.  K VĚCNÉMU PROGRAMU
  Přítomní byli seznámeni s názorem ČKA na rozsah působnosti autorizovaných architektů. Podle stanoviska ČKA vyplývá, že autorizovaný architekt může vypracovávat dílčí části dokumentace tvořící standardní část projektu pro obor, pro který byl autorizován, tj. např. i vodovodní přípojku nebo čističku pro rodinný dům, účelovou komunikaci pro přístup k této stavbě, rovněž tak i statickou část a požárně bezpečnostní řešení. Stejný názor v této věci sdílí i MMR. Naproti tomu ČKAIT je odlišného názoru tj., že statické a dynamické posouzení staveb je oprávněna zpracovat pouze osoba, které v tomto oboru byla udělena autorizace a tato autorizace (viz ustanovení § 5 odst. 3 ve vztahu k ustanovení § 18 zák. č. 360/1992 Sb.) může být udělena pouze autorizovanému inženýrovi. Podle názoru ČKAIT autorizovaný architekt není způsobilý, ve smyslu ustanovení § 159 odst. 2 SZ, část statické a dynamické posouzení staveb zpracovat sám, tj. v rozsahu svého oprávnění.
  Rozdílný názor mezi oběma komorami panuje i v otázce rozsahu oprávnění autorizovaného technika. Podle ČKA autorizovaný technik není oprávněn zpracovat a k veřejnému projednání předkládat samostatně vypracovanou dokumentaci stavby, a to ani její stavební část, protože není oprávněn koordinovat profese. Naopak, dle ČKAIT autorizovaný technik může vypracovat dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru (viz § 19 zák. č. 360/1992 Sb. a další podrobnosti v publikaci ČKAIT Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby).
  Z diskuze a rovněž tak z reakcí autorizovaných osob vyplynulo, že přístup stavebních úřadů k uplatňování rozsahu oprávnění autorizovaných architektů a autorizovaných techniků není jednotný a rovněž se v této věci liší i názory obou komor. Z uvedené problematiky je zřejmé, že praxe v uplatňování diskutovaných otázek je rozdílná, přináší komplikace – zejména autorizovaným osobám, a proto by bylo velmi přínosné/nezbytné sjednotit přístup k uplatňování této problematiky.

 

 1. PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ SEKCE TPV
  Tématem příštího zasedání bude problematika závaznosti českých technických norem.
  Pozvánka bude rozeslána min. 14 dnů před stanoveným termínem.

 

Zapsala: Helebrantová

Kontrola: Víchová

Print Friendly, PDF & Email