Pokyny pro autory

Nabídka rukopisů

Redakce přijímá požadavky spolu se zaslanými články na e-mailové adrese [email protected]. nebo na níže uvedených adresách.

Zaslaný průvodní dopis musí obsahovat plné jméno, adresu pro doručování a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) a číslo bankovního účtu pro zaslání honoráře.

 

Formální požadavky

Příspěvek je vyžadován v textovém editoru MS WORD.

Rozsah textu by měl činit cca 3 – 10 stran A4 textového editoru MS WORD, nedohodne-li se autor s redakcí jinak.

Za každým textem příspěvku musí být uvedeno jméno autora.

Standardnímu příspěvku by měl předcházet zhruba desetiřádkový souhrn – abstrakt, v češtině a angličtině.

Za původnost příspěvku odpovídá autor. 

Seznam použitých zdrojů.

Vzor citací:

KÜHN, Zdeněk, Tomáš KOCOUREK a kol. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 1104 s. ISBN 978-80-7598-479-1.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 3. 2020].

Autorizace

V případě že se autor nevyjádří do pěti dnů od odeslání žádosti o autorizaci textu, považuje redakce text za odsouhlasený a zveřejní jej s případnými redakčními úpravami.

 

Print Friendly, PDF & Email