Obsah Bulletinu Stavební právo č. 1/2015

Obsah Bulletinu Stavební právo č. 1/2015
David Dvořák
Zřejmě poslední novela platného zákona o veřejných zakázkách nabyla účinnosti

Zdeňka Vobrátilová
Nad novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Martina Franková
Kompetence stavebních úřadů plynoucí ze zákona o pomoci v hmotné nouzi

Jakub Handrlica
Vyvlastnění práv a veřejný zájem ex lege

Gabriel Achour, Tereza Dočekalová
Synallagmatické právní vztahy

Jitka Víchová
Notifikace technických předpisů

Kateřina Frumarová
K podmínkám vymáhání regresní úhrady ze strany státu vůči územním samosprávným celkům

Jaroslava Nietscheová
Vodoprávní úřady jako dotčené orgány

Zdeňka Vobrátilová
Pomoc v hmotné nouzi – přenesená nebo samostatná působnost

Veronika Doležalová
Územní plánování v právním „kvasu“ K rolím a možnostem pořizovatele, zpracovatele a určeného zastupitele při pořizování územních plánů a zohledňování nároků správních soudů

Vladimíra Helebrantová
Pražské stavební předpisy – informace

Jan Štandera
Jak posílit ochranu ubývající zemědělské půdy?

Ján Skjovajsa
Aktuálně projednávaná novela zákona o pozemních komunikacích a souvisejících zákonů

Emil Flegel
Třicáté osmé zasedání Sekce územního rozhodování a stavebního řádu

Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2015 č.j. 9 As 218/2014-74 – zamítnutí návrhu na zrušení části ZÚR Středočeského kraje
Z rozhodnutí Nejvyššího soudu – Smlouva o dílo, kterou se zajišťuje provedení stavební úpravy odlišně od stavebního povolení, je platná

Zdeňka Vobrátilová
Dotazy a odpovědi

Print Friendly, PDF & Email