Archiv – obsahy starších čísel bulletinůA

Z obsahu Bulletinu 1/2012

Alena Bányaiová Některé aspekty uzavírání smluv podle návrhu
nového občanského zákoníku

Novinky v úpravě smluv v návaznosti na návrh Evropského
zákoníku (CEC). Předsmluvní odpovědnost; poctivost v kontraktačním
procesu; výměna informací a jejich ochrana. Stručný výklad jednotlivých
ustanovení.

Tomáš Doležal Uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla
podle obchodního zákoníku

Návaznost na článek v č. 4/12 Stavebního práva. Procesní práva a
povinnosti smluvních stran. Jednotlivé fáze uplatnění práv; zjištění
vad díla; oznámení vad – význam a požadavky; důsledky pozdního
oznámení.

David Dvořák Příprava nové generace zadávacích směrnic
EU
– komentář k návrhu směrnice o veřejných
zakázkách se zaměřením na oblast stavebnictví „Zelená kniha“ –
návrhy nových směrnic, cíle. Předmět a působnost, definice. Zadávací
řízení, průběh, výběr dodavatelů a nejvhodnější
nabídky.Předpo­kládané změny v legislativě.

Diskuse-polemika

Josef Vedral Kdo je příslušný k přezkumu zásad územního
rozvoje?

Změna právní formy základní územně plánovací dokumentace – změna
způsobu následné kontroly. Přezkumné řízení – určení příslušného
správního orgánu. Úloha ministerstva vnitra a ministerstva pro místní
rozvoj. Orgány veřejné správy, jejich povinnosti. Nedostatky
v praxi.

Vladimíra Helebrantová Návrh nového nařízení o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě
Praze

Nutnost aktualizace vyhlášky o OTPP v Praze ve vztahu
k realitě a novele stavebního zákona. Historie a průběh novelizace.
Návrh nařízení; členění včetně stručného výkladu. Otázky
notifikace; odpovědnost.

Z obsahu Bulletinu 4/2011

Josef Staša: Význam novely soudního řádu správního pro
stavebněprávní praxi

Změny v zákoně; přezkoumávání zákonitostí opatření obecné
povahy. Zmírnění předpokladů pro přiznání odkladného účinku žaloby.
Nová ustanovení o příslušnosti; rozšíření aktivní legitimace
k podání žaloby proti rozhodnutí ve veřejném zájmu. Možné vlivy na
stavební praxi.

Tomáš Doležal: Odpovědnost za vady díla podle Občanského
zákoníku

Definování pojmu „odpovědnost za vady“. Nedostatky při uzavírání
smlouvy o dílo. Základní principy odpovědnosti za vady; úskalí
právní úpravy; doporučená řešení. Vznik práv z odpovědnosti za
vady díla. Úprava předmětu stavby jako díla v návrhu nového zákona.
Dělení vad-výčet.

Petr Serafín: Zásadní změny ve veřejném zadávání dle
připravované „velké novely“

Cíle úpravy, průběh přípravy novely. Nejdůležitější okruhy úprav
se stručným popisem. Podstatné změny v obsahu smlouvy-obálková
metoda; hodnocení nabídek komisí. Údaje zveřeňované ex post.

Hans Gölles, David Dvořák: Zadávání veřejných zakázek na
dodatečné stavební práce z evropského a národního pohledu
v Rakousku

Způsoby pověření a rozlišení mezi dodatečnými zakázkami podle práva
EU a podle rakouského práva. Praxe dle rakouských předpisů; právní rámec
zadávání na dodatečné plnění. Právní regulace obsahu stavebních smluv.
Vztah zákona EU a ÖNORM pro stavební smlouvy; popis hlavních variant.
Shrnutí včetně srovnání s ČR.

Diskuse-polemika

Jan Mareček: Několik poznámek k pořádání referenda
v územním plánování

Nové nároky na územní plánování; dopad na novelizaci stavebního
zákona. Uplatňování nástrojů přímé demokracie-referendum
místní/krajské (nález Ústavního soudu). Působnost zastupitelstvech obcí
při pořizování, projednávání a vydávání územního plánu dle
stavebního zákona. Funkce a výčet úkonů zastupitelstva, návaznost
jednotlivých fází. Možné komplikace v praxi.

Václav Pech: Věcný záměr katastrálního zákona

Úprava zákona v návaznosti na nová Občanský zákoník. Výčet
věcných práv zapisovaných do katastru se stručným výkladem. Důsledky
chybných zápisů do katastru.

Václav Vondrášek: K poslání a funkci hlavního architekta
Prahy

Současný stav legislativy. Příslušné orgány státní správy a
samosprávy; složitost vztahů na území hlavního města Prahy. Exkurs do
historie. Negativní příklady-zdůvodnění nutnosti funkce hlavního
architekta.

Z činnosti ČSPSP Konference Evropské společnosti
pro stavební právo 2011

Na pomoc stavební praxi

  • Z Nejvyššího soudu
  • Z rozhodnutí ÚOHS
  • Průřezové informace

Z jednání sekce ÚP, ÚR a SŘ


Z obsahu Bulletinu 2/2011

Jaroslav Hába: K oceňování pozemků a staveb podle zákona
č. 416/2009 Sb.

Vymezení základních pojmů cena a hodnota. Definice obvyklé a tržní
ceny; doba platnosti odhadu. Ústavní a zákonné rámce-citace příslušných
předpisů. Veřejná prospěšnost; stanovení náhrad za vyvlastnění.
Návrhy na řešení.

František Púry: K rozhodnutí Nejvyššího soudu
o možnosti postihu podnikatele za určitý skutek jak ve správním, tak
i v trestním řízení

Dvojí postih trestného činu při zanedbání předpisů
o bezpečnosti a ochrany při práci na příkladu usnesení Nejvyššího
soudu. Popis skutkového stavu s rozhodnutí soudů při smrtelném úrazu.
Podstata dovolacích námitek obviněného a vyjádření státního zástupce.
Podstata argumentace a závěry Nejvyššího soudu; relevantní judikatura
Evropského soudu pro lidská práva, uplatnění v daném případě.
Zobecnění.

Diskuse-polemika Alena Bányaiová: Nad rozsudkem
Nejvyššího soudu ČR k ochraně před hlukem

Východiska a průběh sporu. Aktivní a pasivní legitimace stran sporu
podle § 127 obč. zákoníku. Žalobní nárok-skutková podstata. Rozsah
a způsob ochrany, povolování výjimek z hlukových limitů.
Závěry.

Zdeňka Vobrátilová: K povolování změny stavby před jejím
dokončením

Náležitosti stavebního povolení, platnost ve vztahu k žádosti
o změnu stavby před jejím zahájením. Ustanovení stavebního zákona;
možná řešení, praxe.

Dana Kořínková: Konference Evropské společnosti pro stavební
právo

Zaměření na smlouvu o výstavbě. Jednání před uzavřením
smlouvu, závaznost. Odkaz na české stavební právo: obchodní zákoník,
zákon o veřejných zakázkách atd. Veřejnoprávní rizika –
povolení, změny, právní úpravy apod. – porovnání s českými
předpisy. Zajištění kvality, testování, oznamovací povinnost- porovnání
s českými předpisy.

Martin Fantl: Příklady poplatků za stavební kontrolu ve Velké
Británii

Na pomoc stavební praxi

  • Z Nejvyššího soudu
  • Z rozhodnutí ÚOHS
  • Průřezové informace:

• Z jednání sekce územního plánu, územního rozvoje a
stavebního řádu • Dohledaný majetek po státních podnicích • Nové
nařízení vlády o bezpečnosti při provozování komínů • Systém
stavebně technické prevence

Z činnosti ČSPSP

Zpráva z valné hromady

Usnesení


Z obsahu Bulletinu 1/2011

Jaroslav Krecht: K některým správním postupům podle
stavebního řádu
Vysvětlující poznámky k postupům:
stavební povolení-podmínky, důsledky nedodržení; zkrácené stavební
řízení-certifikát autorizovaného inspektora. Možné rozpory; způsob
řešení. Ohlašování staveb; stavby zřizované bez stavebního povolení;
stavby bez ohlášení.

Jitka Víchová: Nové evropské nařízení o stavebních
výrobcích
Účinnost nařízení; etapy. Předmět nařízení;
pravidla uvádění výrobků na trh. Porovnání s původní směrnicí.
Novinky v nařízení – podrobný výčet.

Karel Marek: K provedení díla (kontrola, zkoušky,
předání)
Doba plnění; možnosti dílčího plnění. Předání
staveniště; montážní připravenost. Povinnosti zhotovitele, odpovědnost za
subdodavatele. Předmět plnění. Dokumentace, podklady, stupeň
projednávání. Kontrola díla, zkoušky. Odpovědnost za vady.

Ivana Štenglová: Nad dvěma rozhodnutími Nejvyššího soudu.
Zajímavá rozhodnutí Nejvyššího soudu ke smlouvě o dílo
v obchodních vztazích.
V prvním z nich řešil
Nejvyšší soud právní důsledky situace, kdy zhotovitel, kterému objednatel
zaplatil celou sjednanou cenu, provedl dílo jen částečně a ve zbývajícím
rozsahu odmítl v provádění díla pokračovat bez toho, že by byl
přijat dodatek ke smlouvě a zvýšena cena díla. Ve druhém rozhodnutí se
pak zabýval situací, kdy zhotovitel neodstranil reklamované vady díla;
objednatel odstranil vady díla sám a zhotovitel se následně domáhal
doplacení ceny díla.

DISKUSE-POLEMIKA Ivan Karfík: Vybrané aspekty
povolování staveb ve vazbě na institut autorizovaného inspektora podle
britského a českého práva
Definice některých pojmů stavebního
práva v Anglii a Walesu; úloha autorizovaného inspektora, odpovědnost,
pravomoci. Postup při vydávání povolení. Shoda a odlišnosti s českou
právní úpravou dle stavebního zákona.

Martin Fantl: Několik poznámek k článku I. Karfíka
z britského pohledu

Jan Resler: Neoprávněné podnikání v průřezu právních
odvětví
Problematika neoprávněného podnikání není současným
právním řádem upravena jednotně ani ji nelze přisoudit konkrétnímu
právnímu odvětví, neboť jednotlivé její fragmenty nacházíme
v desítkách předpisů práva veřejného i soukromého. Druhým
výrazným aspektem neoprávněného podnikání je skutečnost, že se jedná
o jev čím dál tím častější, rozmáhající se především
s rozvojem internetové nabídky a poptávky ve spojení s neznalostí
současné právní úpravy ze strany „příležitostného obchodníka“.
Cílem tohoto článku je shrnutí základních poznatků o problematice,
s přihlédnutím ke konkrétním případům podnikání ve stavebnictví
a vymezení často velmi neostrých hranic pojmu neoprávněné podnikání.

Z obsahu Bulletinu 3/2009

Václava Koukalová: Vztah stavebního zákona a energetického
zákona

Článek orientován na energetické stavby ve vztahu ke stavebnímu zákonu.
Rekapitulace zákonů předcházejících-výčet. Zásadní ustanovení.
Právní úprava podnikání v energetických odvětvích podle změn
v zákoně č. 158/2009 Sb., ve vztahu k pozemkům. Energetika,
plynárenství, teplárenství-jednotlivé paragrafy s výkladem.

Libor Dvořák: Novela zákona o ochraně přírody a
krajiny

Zákon č. 114/1992 Sb., vznik, novelizace, současný stav. Kritika a
možné sankce se strany Evropských společenství-nutnost novelizace. Výčet
nejdůležitějších změn. Vztah k celoevropské soustavě NATURA 2000.
Úloha státní správy. Stav projednávání v Poslanecké sněmovně.

Petr Serafín: Novela stavebního zákona v souvislosti
s přijetím zákona o volném pohybu služeb

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Dopad na změny
souvisejících ustanovení. Zákon č. 183/2006 Sb., o územní
dokumentaci a stavebním řádu (SZ) – konkrétní změny a doplňky. §§
143, 144 s komentářem.

Josef Vedral: Přezkum opatření obecné povahy v přezkumném
řízení podle správního řádu (I. část)

Vymezení pojmů; přezkum opatření obecné povahy v přezkumném
řízení – zahájení a průběh; účastníci. Rozhodnutí
v přezkumném řízení, účinky, opravné prostředky. Právní povaha a
přezkum „starých“ územních plánů a stavebních uzávěr; možné
přístupy.

Jiří Plos: Autorské právo a výkon profese

Výčet a charakteristika předmětů autorského práva. Autorskoprávní
ochrana díla architektonického a urbanistického. Výčet jednotlivých fází
projektové dokumentace a územního plánu jako autorského počinu. Funkce
autorizovaných osob vč. autorizovaného dohledu. Nutnost zahrnutí do
stavebního zákona.

Josef Staša: Jaká je a jaká má být právní povaha
autorizovaného inspektora a jeho činnosti?

Vymezení právní povahy autorizovaného inspektora (AI) ve vztahu ke
správnímu řádu; ustanovení o certifikátu AI- rozsah a omezení
působnosti. Nevyjasněná právní poloha v případných kompetenčních
sporech. Návrh základního řešení.

Z Nejvyššího soudu: Vady díla

Z Ústavního soudu: Nález ÚS k návrhu na zrušení vyhlášky
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Z kanceláře ombudsmana: Vybrané případy na úseku stavebního
řádu

Otázky veřejných zakázek: Vybrané rozsudky Soudního dvora Evropských
společenství (ESD)


Z obsahu Bulletinu 1–2/2009

Jiří Plos: K některým aspektům právního postavení
autorizovaných inspektorů

Dvě hlediska funkce autorizovaného inspektora – 1. soukromoprávní
základ smluvního vztahu mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem; 2.
inspektor jako součást systému veřejné správy (dle stavebního zákona).
Rozbor uvedených hledisek; zkrácené stavební řízení a úloha stavebního
úřadu ve vztahu k autorizovanému inspektorovi. Některé negace
v případném výkladu.

Jitka Víchová: Novela zákona o výkonu povolání
architektů, stavebních inženýrů a techniků

Důvody novelizace v návaznosti na právní předpisy EU; povinnosti
zavedení v členských zemích EU, termíny. Situace v ČR –
ustavení meziresortní pracovní skupiny pod gescí Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Podstata obecného systému uznávání kvalifikace;
podstata sektorového systému. Nutné úpravy autorizačního zákona –
výčet s komentářem. Závěry.

Josef Vedral: K právní povaze územního souhlasu

Rozbor konkrétního rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci
územního souhlasu. Vymezení tak zvaných jiných správních úkonů.
Právní účinky územního souhlasu a územního rozhodnutí. Správní řád
a stavební zákon; možný nejednotný výklad pojmů. Citace konkrétních
ustanovení jednotlivých paragrafů. Návrh možných řešení.

Jana Machačková: Pojetí územně plánovací informace ve
stavebním zákoně

Účel územně plánovací informace; rozdíly dle stavebního zákona a
správního řádu. Možnosti negativního dopadu nejednotného výkladu
v praxi. Popis čtyř druhů územně plánovací informace. Povinnosti
žadatele – výčet. Závaznost a platnost územně plánovací informace.
Možné změny.

Rubrika DISKUSE-POLEMIKA

Josef Staša: Stavebněprávní titul ke vstupu na pozemek nebo do
stavby

Ustanovení § 172 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánu a
stavebním řádu (oprávnění k vstupu na pozemek nebo do stavby) –
nejasnosti: kdo je povinen vstup umožnit, jak vymáhat neplnění, postih.
Výklad možných řešení dle správního řádu a dalších předpisů.
Výčet sankcí. Závěry.

Pavla Schödelbauerová: Příspěvek k diskusi
o předmětu vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.,
o vlastnictví bytů

Definice pojmů zákona o vlastnictví bytů: byt, nebytový prostor,
rozestavěný byt, rozestavěný nebytový prostor. Pojem “jednotka”.
Problematika příslušenství jednotky – garážová stání. Příklady
rozsudků o neplatnosti prodeje. Aplikace příslušných právních
předpisů.

David Dvořák: Ekologické veřejné zakázky – zbožné přání
nebo realita?

Rozbor možností zohlednění ekologických aspektů při zadávání
veřejných zakázek se zaměřením na stavební práce. Směrnice ES a další
dokumenty. Ekologické zadávání v ČR – nástroje, možnosti, praxe.
Překážky “zeleného” zadávání. Nová iniciativa Evropské komise –
metodické materiály pro širší aplikaci ekologických aspektů.

Tomáš Sklenář: Vymezování zastavěného území a ochrana
nezastavěného území

Definice zastavěného území podle stavebního zákona – příklady.
Východiska stávajících pravidel pro stanovení druhu území. Změny
v intravilánu obce – příklady. Aktualizace zastavěného území –
podklady, předpisy, postup. Výčet dotčených orgánů. Možnosti opravných
prostředků.

Petr Průcha: Ještě k soudní přezkoumatelnosti
dřívějších územních plánů

Příspěvek k článku J. Staši (Bulletin č. 4/2008). Rozbor hledisek
pro soudní přezkoumatelnost – materiální a formální. Konkrétní
příklad z praxe Nejvyššího správního soudu a usnesení Ústavního
soudu. Akt smíšené povahy – výklad možných případů. Ustanovení §
188 zákona č. 191/2008 Sb. Režim soudního přezkumu. Opatření obecné
povahy.

Rubrika NA POMOC STAVEBNÍ PRAXI

Z Nejvyššího soudu: Škoda vzniklá zaplacením smluvní
pokuty

Otázky veřejných zakázek: Vybrané rozsudky Soudního dvora
Evropských společenství (ESD)

Z Nejvyššího správního soudu: Územní souhlas správním
rozhodnutím

Průřezové informace: Energetická náročnost budov a české
předpisy

Z ČINNOSTI ČSPSP: Náměty Společnosti na prozatímní operativní
opatření v centrálním řízení stavebnictví a výstavby Z širších
aktivit

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

_

Print Friendly, PDF & Email