ZASEDÁNÍ SEKCE ÚR A SŘ V RÁMCI ČSSP 18.1. 2011

Zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci ČSSP se konalo v úterý dne
18.ledna 2011 v sídle České společnosti pro stavební právo,
Sokolská ulice č. 15, Praha 2 (budova ČKAIT).Okruh témat:1. Účast sdružení ve stavebním řízení, intepretace ust. §
109 SZ a judikát Městského soudu v Praze sp.zn.
7 A 122/2010 (dálnice D8). Rozporná stanoviska NSS a Městského
soudu v Praze. Informace k novele.2. Judikatura k rušení certifikátů AI – Krajský soud
v Ostravě sp.zn. 22 A 183/2010 (vyžadování odvolání proti
certikátu k odvolacímu orgánu) a nový rozsudek NSS sp.zn. 1 As
72/2010 (Swisshouse Praha 4).3. Obtěžování hlukem z komunikací a judikát Nejvyššího soudu
sp.zn. 22 Cdo 3281/2008, potvrzující povinnost hl.m. Prahy odstranit
imise hluku na magistrále v Praze 4. Střet veřejnoprávní a
soukromoprávní úpravy, konkrétně ust. § 127 ObčZ.4. Rozšíření aktivitní legitimace navrhovatelů napadajících OOP
o pasivní účastníky – usnesení rozšířeného senátu NSS sp.zn.
1 Ao 2/2010 – 116. Procesní pasivita navrhovatele ve fázích
správního řízení předcházejícího přijetí opatření obecné povahy
jej nezbavuje práva podat návrh na zrušení OOP.5. Různé – diskuse.

Print Friendly, PDF & Email