ZASEDÁNÍ SEKCE PRO TECHNICKÉ PŘEDPISY V RÁMCI ČSSP 5.11. 2009

Zasedání Sekce pro technické předpisy ve výstavbě České společnosti
pro stavební právo se konalo dne 5. listopadu 2009 v budově ČKAIT,
Praha 2, Sokolská 15. Činnost Sekce je zaměřena zejména na problematiku
veřejného zájmu ve výstavbě, resp. vztah k vlastnostem staveb a
související odpovědnost oprávněných osob při výkonu vybraných
činností. Technické předpisy ve výstavbě představují zásadní věcné
požadavky v oblasti stavebního práva a jsou z hlediska svého
významu srovnatelné s úpravou stavebního zákona. Byly projednány mj.
nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby, nález Ústavního soudu č.
241/2009 ze dne 26.5.2009 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č.
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.2.2007, čj. 6 As
56/2005 – 98, který se týkal oslunění budov.

Print Friendly, PDF & Email