Zápis z šestnáctého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 8.12. 2011

Program:

Aktuální vývoj softwaru firmy VITA pro stavební úřady
k provádění činností, které se řídí stavebním zákonem a
předpisy souvisejícími. Umožňuje vést všechny typy správních řízení
a dalších postupů, které na stavebním úřadě přicházejí v úvahu.
ČSSP provede právní analýzu postupů podle stavebního zákona.

Fikce doručení a doručování v judikatuře NSS. Přitomnost
adresáta v místě doručení, zneplatnění doručení, doručování na
adresu ohlašovny, střet doručování datovými schránkami a jiným
způsobem, účinky vypovězení plné moci vůči správnímu orgánu. Článek
v časopise Veřejná správa č. 20/2011.

Judikát MS Praha sp.zn. 10 Ca 280/2008 z 8.12. 2010 –
aplikace § 2 (3) stavebního zákona, tzv. „mobilheimy“ jako výrobek
plnící funkci stavby, oprávněnost užívání jako náhrady za rodinný
dům.

Usnesení NSS – zvláštního senátu sp.zn. Konf 63/2011 – spory
o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem a rozhodování
kompetenčních sporů podle zákona č. 131/2002 Sb. Stavební úřad popřel
svou pravomoc rozhodnout o námitkách a to samé učinil soud
v civilním soudním řízení – negativní kompetenční spor.

Judikát NSS sp.zn. 2 Ao 6/2011 – zrušení změny ÚP města
Hlučína. Požadavek aktuálnosti stanoviska krajského úřadu podle §
51 stavebního zákona v návaznosti na vydání zásad územního
rozvoje kraje. Neplatnost předchozího stanoviska krajského úřadu pro jeho
neaktuálnost. Odpovědnost pořizovatele.

Judikát NSS 2 As 77/2011 z 30.11. 2011 – fáze obnovy
řízení a procesní postup při návrhu na obnovu řízení. Podmínky obnovy
řízení a její povolení či nařízení. Příslušnost orgánů prvního a
druhého stupně k jednotlivým fázím obnovy řízení. Aplikace ust. §
102 SŘ.

Judikát NSS sp.zn. 3 As 18/2011 z 23.11. 2011 – postup při
odstraňování souboru staveb, překážky řízení s ohledem na převod
vlastnického práva a dobrou víru nabyvatelů, okruh účastníků řízení.
Provázanost řízení o odstranění stavby a řízení o jejím
dodatečném povolení (resp. dodatečném povolení jejích částí).
Dodatečné povolování částí stavby. Ex offo zahajované řízení
o odstranění stavby.

Judikát NSS 2 As 66/2011 z 30.11. 2011 – otázka postavení
úřadu územního plánování v územním řízení. Podle NSS je obecní
úřad obce s rozšířenou působností (úřad územního plánování)
v přenesené působnosti dotčeným orgánem v územním řízení
z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud
nevydává územní rozhodnutí (§ 6 odst. 1 písm. e) stavebního
zákona). Dotčené orgány vydávají pro vydání rozhodnutí podle tohoto
zákona závazná stanoviska. Podle NSS mají tedy úřady územního
plánování mají v územním řízení postavení dotčených orgánů,
které vydávají závazná stanoviska (ve smyslu ustanovení §
149 správního řádu) z hlediska uplatňování záměrů územního
plánování.

Náměty a zkušenosti z praxe stavebních úřadů:

a)problematika doručování písemností adresátovi – občanskému
sdružení

b)řádné svolání zastupitelstva schvalujícího územní plán a
veřejná přístupnost úřední desky

c)úprava povolování ohrad v krajině a její prostupnosti

d)náležitosti autorizace projektové dokumentace

e)dodatečné povolování užívání změn staveb

Print Friendly, PDF & Email