Zápis z sedmnáctého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 14.2. 2012

Bylo podána informace k přehledu zrušených OOP a důvodů

jejich zrušení z pohledu přezkumu podle algoritmu
5 kroků
. Nejčastějším důvodem je třetí krok přezkumu,
tj.v přezkumu otázky, zda OOP bylo vydáno zákonem stanoveným postupem.
Soud poté již nepokračuje v přezkumu podle dalších algoritmů. Byl
podán přehled častých vad ÚP v podobě OOP:

 1. 3.krok algoritmu přezkumu – nevypořádané námitky, nepřezkoumatelnost
  odůvodnění OOP, nerespektování stanovisek orgánů ochrany ŽP,
 2. 4.krok algoritmu, tj. rozpor s hmotným právem – časově neomezené
  stavební uzávěry, rozpory textové a grafické části dokumentace, absence
  liniových staveb v nadřazené ÚPD,
 3. 5.krok testu – proporcionalita – nepřiměřený zásah do práv
  zařazením pozemků do jiných zón, než stanovil původní ÚP, úplný
  zákaz určitého druhu staveb v území.

Judikát NSS sp.zn. 4 Ao 6/2011 – zrušení části
OOP – ÚP obce Petrov. Přezkum ÚP z hlediska 5.kroku algoritmu,
posouzení závažného zásahu do vlastnického práva, zdůvodnění přijaté
regulace, přezkoumatelnost postupu a důvodů pořizovatele.

Judikát NSS sp.zn. 4 Ao 1/2010 a problematika změn
kódů využití území formou dílčí úpravy směrné části ÚP podle §
188 (3) stavebního zákona. Materiální pojetí takové změny jako OOP a
nutnost jejího projednání řádným postupem podle § 55 (2) stavebního
zákona. Otázka, zda je kód využití území skutečně způsobilý
zasáhnout do práv veřejnosti a vlastníků nemovitostí. Právní jistota a
rozporovatelnost provedených úprav.

Judikát NSS 2 As 115/2011 – nedoložení plných
mocí advokáta ve lhůtě stanovené soudem, přiměřenost lhůty a právo na
přístup k soudu podle čl. 38 Listiny. Povinnost soudu ověřit
zplnomocnění u žalobců samotných a vyzvat k předložení plných
mocí. Odstranitelnost nedostatků této podmínky řízení.

Judikát NSS sp.zn. 5 As 67/2009 – odvolání
z roku 2006 proti nedoručenému rozhodnutí o vyvlastnění
z roku 1961 vydaného podle zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním
řádu. Vazba na předcházející neúspěšné restituční řízení.
Doručování podle vládního nařízení č. 91/1960 Sb., o správním
řízení. Klíčový nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 3138/10
z 7.12. 2011.

Usnesení NSS 9 Ao 7/2011 z 17.1. 2012 –
problematika okamžiku nabytí účinnosti zásad územního rozvoje
(v tomto případě Jihomoravského kraje) a předložení věci
rozšířenému senátu NSS. Předmětem sporu je účinnost napadeného
opatření obecné povahy. Dosavadní praxe, kterou judikatura akceptovala,
vychází z aplikace § 20 odst. 1 stavebního zákona jako lex
specialis k § 25 odst. 3 správního řádu. Oproti obecné
úpravě v § 25 odst. 3 správního řádu je v ustanovení
§ 20 odst. 1, větě druhé, stavebního zákona odlišně upraven
okamžik doručení písemnosti, neboť bylo prosazeno, aby se za den
vyvěšení v případě, že se písemnost vyvěšuje na více úředních
deskách, považoval den, kdy byla písemnost vyvěšena nejpozději. 9.senát
NSS je proti dosavadnímu přístupu a je názoru, že aplikace § 20 odst.
1, věty druhé, stavebního zákona může vést k absurdním důsledkům,
podlomení právní jistoty dotčených osob a ztížení jejich přístupu
k soudu.

Usnesení NSS 2 Ao 9/2011 – aktivní legitimace ke
zrušení zásad územního rozvoje, navrhovatel občanské sdružení a
fyzická osoba bez vlastnických práv k nemovitostem. Aplikace Aarhuské
úmluvy. NSS váže aktivní procesní legitimaci na § 52 (2) resp. § 39 (2)
stavebního zákona a dále na subjekty, které ačkoli nejsou vlastníky
nemovitostí, lze předpokládat „dopad srovnatelný s dopadem na
zákonem vymezenou skupinu“.

Náměty a zkušenosti z praxe stavebních úřadů:

 1. Pozemní komunikace – kompetence speciálního stavebního a obecného
  stavebního úřadu, rozhodování podle § 7, 5 zákona o pozemních
  komunikací, posuzování veřejnosti či neveřejnosti účelových komunikací
  a parkovišť. Praktické příklady.
Print Friendly, PDF & Email