Zápis z dvacátého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 28.6. 2012

1. Byla podána informace k ukonení procesu pořizování konceptu nového ÚP hlavního města Prahy, důvody pro ukončení dosavadního pořízení a zpracovávání, základního zásady přípravy nové verze ÚP, soulad se zákonem a platnými předpisy, otázka vymahatelnosti konceptu a rizik žalobních návrhů, další informace z materiálu k projednání v ZHMP dne 7.6. 2012

2. Informace k aktuálnímu rozsudku NSS zrušující celé ZUR Jihomoravského kraje – jeden z nejvýznamnějších zásahů soudu do územního plánování, dosud není pubůlikováno odůvodnění rozsudku.

3. Judikát NSS 3 As 24/2011 z 16.5. 2012 – odstraňování černé stavby v Pardubicích ve funkční ploše zeleně, výklad a intepretace ust. § 130 (1) SZ, návrh technologického postupu při odstraňování stavby.

4. Judikát NSS sp.zn. 4 As 2/2012 z 31.5. 2012 – dodatečná legalizace vedení veřejné telekomunikační sítě, České radiokomunikace. Aplikace ust. § 104 (1) zákona o elektronických komunikacích: Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť oprávněn „zřizovat a provozovat na cizím pozemku nebo v něm nadzemní nebo podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných bodů nadzemního nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení,“ (…) „přetínat tyto pozemky vodiči a zřizovat v nich vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky.“ Podle § 104 odst. 4 věty první zákona o elektronických komunikacích „nedojde-li
s vlastníkem dotčené nemovitosti k uzavření písemné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene podle odstavce 3 nebo prokáže-li podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, že vlastník dotčené nemovitosti není znám nebo není určen anebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo je-li vlastnictví nemovitosti sporné, či vlastník v dispozici s ní omezen, rozhodne o návrhu podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť na zřízení věcného břemene vyvlastňovací úřad podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě [zákon o vyvlastnění]).“
V řízení o dodatečném povolení změny stavby veřejné telekomunikační sítě je třeba postupovat výhradně podle ustanovení o územním řízení, tedy § 84 až 96 stavebního zákona a navazujících ustanovení.

5. Rozsudek Krajského soudu v Praze č.j. 28 Co 72/2012 z 22.3. 2012 týkající se odstranění stavby komunikace – silnice III.třídy provozované bez povolení a souhlasu vlastníka pozemku podle ust. § 135c ObčZ. Problematika možné aplikace ust. § 125 SZ.

6. Machata podal referát k aktuální problematice aplikace ust. § 102 SZ – objevují se dva protichůdné názory na aplikaci ustanovení na staré ÚP.

7. Sedláčková podala zprávu k novele SZ. Novela byla schválena sněmovnou PČR a nachází se v Senátu. Byly projednány některá ustanovení ve vztahu k územnímu řízení, spojenému územnímu a stavebnímu řízení a problematice AI.

8. Judikát NSS sp.zn. 7 As 25/2012 z 27.4. 2012 – právo občanského sdružení účastnit se řízení navzdory jeho neexistenci v době zahájení řízení a nepodání žádosti o informování o zahajovaných správních řízeních. Je-li občanské sdružení založeno teprve po zahájení správního řízení a podá-li žádost podle ust. § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, pak je třeba jej informovat o již zahájených řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, a umožnit mu účast v nich, lze-li toho ještě dosáhnout bez neúnosného prodloužení řízení. Výklad ust. § 70 ZOPK.

9. Prodiskutovány byly zkušenosti z praxe stavebních úřadů s účastí občanských sdružení a možností jejich vyloučení.

Print Friendly, PDF & Email