Vzdělávání

Česká společnost pro stavební právo pořádá semináře na vybraná aktuální témata související se stavebním právem a jeho aplikací v praxi.


SEMINÁŘ – DOPRAVA V KLIDU

Česká společnost pro stavební právo uspořádala dne 28.4.2016 v přednáškovém sálu Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1 seminář Doprava v klidu podle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Přednášel Ing. Michal Radimský, Ph.D., soudní znalec v oboru stavebnictví, odvětví dopravní stavby, auditor bezpečnosti pozemních komunikací, tvůrce norem (CEN TC226/WG6 – Noise reducing devices, TNK146 Projektování PK, mostů a tunelů), pedagog fakulty stavební VUT Brno


SEMINÁŘ – PROBLEMATIKA STAVEB PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A S NIMI SPOJENÝCH PRÁV

Česká společnost pro stavební právo v rámci cyklu přednášek a seminářů k novému občanskému zákoníku uspořádala ve spolupráci s Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D. v přednáškové místnosti Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství další přednášku zaměřenou na problematiku staveb podle nového občanského zákoníku a s nimi spojených práv.


SEMINÁŘ ČSSP NA TÉMA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY VE
VÝSTAVBĚ

Česká společnost pro stavební právo uspořádala seminář na téma
„Veřejnoprávní smlouvy ve výstavbě“, který se konal dne
8.10.2010 od 9:30 do 13:30 v budově Nadace pro
rozvoj architektury a stavitelství (ABF), Václavské náměstí č. 31, Praha
1.

Program semináře:

  1. Úprava veřejnoprávní smlouvy ve stavebním zákoně a správním
    řádu
  2. Náležitosti a obsah veřejnoprávních smluv
  3. Postup při uzavírání veřejnoprávních smluv
  4. Neplatnost a způsoby rušení veřejnoprávních smluv
  5. Vybraná judikatura k veřejnoprávním smlouvám
  6. Praktické problémy s veřejnoprávními smlouvami, diskuse a
    odpovědi na dotazy z praxe

Přednášeli členové ČSSP

JUDr.Ing. Josef Staša, CSc.

Mgr. Jana Machačková

JUDr. Jan Mareček


SEMINÁŘ NA NEJVYŠŠÍM SPRÁVNÍM SOUDĚ DNE 9.6.
2010

Nejvyšší správní soud ve spolupráci s Českou
společností pro stavební právo, Česku komorou architektů, Ekologickým
právním servisem a Asociací pro urbanismus a územní plánování
ČR
uspořádal dne 9.6.2010 v Brně úspěšný seminář
s názvem „Opatření obecné povahy k územně plánovací
dokumentaci“. Za ČSSP zde vystoupili Jan Mareček a Josef Staša.

Omlouváme se zájemcům o účast, na které již nezbylo místo.


V roce 2008 se uskutečnily:

26.6. 2008 Stavební zákon mezi novelami

18.9. 2008 Aktuální problémy vyvlastnění

Program byl následující:

Veřejný zájem na vyvlastnění

Účely vyvlastnění

Subsidiarita vyvlastnění

Obsah vyvlastnění

Rozsah vyvlastnění

Náhrada za vyvlastnění

Vyvlastňovací řízení

Soudní ochrana ve věcech vyvlastnění

Zrušení vyvlastnění

Diskuse a odpovědi na dotazy z praxe

Přednášející:

Jaroslav Drobník (Právnická fakulta UK, ČSSP),

Jaroslav Hába (ČSSP),

František Hak (Ředitelství silnic a dálnic),

Jan Mareček (ČSSP),

Josef Staša (Právnická fakulta UK, ČSSP),

Petr Průcha (Nejvyšší správní soud, ČSSP),

František Rejfek (Ministerstvo financí ČR),

Vladimíra Sedláčková (Ministerstvo pro místní rozvoj),

a další, včetně zástupců státní správy.


Semináře s odbornou garancí České společnosti pro
stavební právo, pořádané Nadací ABF v rámci České stavební
akademie ve 2. pololetí 2008

16.9. 2008

Požární ochrana staveb (Kaiser)

15.10. 2008

Vybrané problémy bytového práva (Oehm)

16.10. 2008

Vybrané činnosti ve výstavbě (Víchová, Páleníková)

23.10. 2008

Dokumentace staveb, projektová činnost (Doležal)

4.11. 2008

Dotčené orgány státní správy v řízeních před stavebními
úřady (Koukalová)

13.11. 2008

Stavební zákon, zkušenosti a příprava novely (Machačková,
Vobrátilová, Doležal)

18.11. 2008

Ochrana kulturního a archeologického dědictví při územním
plánování, povolování staveb a při jejich provádění (Zídek)

27.11. 2008

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby (Košulič,
Serafín)

4.12. 2008

Zadávání veřejných zakázek na stavební práce (Dvořák, Serafín)

2. 12. 2008

Požární ochrana staveb (Kaiser)

Print Friendly, PDF & Email