Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Dne 1. února 2012 nabyla účinnost vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zveřejněna byla dne 20. ledna 2012 v  částce 6, Sbírky zákonů.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., je jednou z prováděcích vyhlášek k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Upravuje problematiku technických požadavků na stavby a stanoví základní požadavky na technické řešení staveb náležejících do působnosti obecných stavebních úřadů. V jednotlivých ustanoveních se opírá o základní evropský právní dokument pro oblast výstavby, tj. Směrnici Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích, kde vedle požadavků na vlastnosti stavebních výrobků, jsou stanoveny základní požadavky na vlastnosti staveb, které musí být dodrženy při jejich navrhování, provádění a užívání. Jedná se o požadavky vyjadřující ochranu veřejných zájmů z pohledu požadovaných vlastností staveb. Vyhláška dále stanovuje zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb z hlediska jejich speciálního účelu, objemového řešení, konstrukčního řešení, četnosti výskytu atd. Do této kategorie staveb jsou zařazeny mimo jiné i stavby pro zemědělství.

S ohledem na omezené zmocnění pro ministerstvo zemědělství k vydání právních předpisů upravujících obecné požadavky na výstavbu, byla vyhláškou o technických požadavcích na stavby zrušena vyhláška ministerstva zemědělství č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. Vzniklá situace byla při tvorbě vyhlášky o technických požadavcích na stavby řešena přesunem technických požadavků na  zemědělské stavby do připravovaného textu.

Hlavním podnětem pro započetí prací na novele vyhlášky č. 268/2009 Sb., byla nutnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. Implementace části uvedené směrnice čl. 13 odst. 3, která obecně stanovuje požadavky na skladování pesticidů.

Podstatná změna v přijaté novele vyhlášky spočívá zejména v novém ustanovení § 53a, kde jsou stanoveny základní požadavky na zabezpečení staveb skladů proti pronikání závadných látek do okolního terénu a podloží, aby nedocházelo k znehodnocení povrchových a podzemních vod. Jedná se zejména o úpravy podlah, soklů, prahů vybudování havarijních jímek a jejich dimenzování.

Vzhledem k nutnosti novelizace vyhlášky a na základě její dvaceti měsíční účinnosti bylo přistoupeno i k upravení nebo upřesnění několika ustanovení vyhlášky , která se ukázala na základě zkušeností jako sporná, obtížně vysvětlitelná nebo technicky nepřesná. Například v ustanovení, kde jsou definovány vyhláškou používané pojmy jsou vysvětleny a nově definovány termíny spojené se zemědělskými stavbami a nově vloženým požadavkem na stavby pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin.

Z důvodu jednoznačnosti a věcné správnosti přinesla novela vyhlášky změnu do ustanovení § 11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění, kam byla přesunuta část textu z § 26, který obsahově náleží k požadavkům na větrání a vytápění. Jedná se o zajištění minimální výměny vzduchu a maximální přístupné koncentrace oxidu uhličitého v místnosti.

Do ustanovení § 11 byl nově vložen odstavec 6, ve kterém je stanoven požadavek na dostatečný přívod venkovního spalovacího vzduchu v případě instalace spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Problém nedostatku vzduchu vzniká zejména v místnostech s instalovanými spotřebiči paliv, kde dochází ke snížení infiltrace čerstvého vzduchu v důsledku výměny oken a tím i ke snížení potřebného množství spalovacího vzduchu. Následkem instalovaného spotřebiče paliv (kotle) není dostatek vzduchu pro dokonalé spalování a v místnosti se začne shromažďovat nebezpečný CO.

Další změnou ustanovení § 26 Výplně otvorů je v odstavci 2 stanovení technických požadavků na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu výplně otvorů ve stavbách. Tento požadavek je v novele vyhlášky proveden odkazem na normové hodnoty. Pro kvalitní stavbu je podstatné, aby zabudovaná výplň otvoru splňovala, jako součást budovy, všechny požadavky na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu. Nejedná se o nový požadavek, ale pouze o upravený text původního požadavku.

Vzhledem k nutnosti respektovat evropské trendy staveb ubytovacích zařízení bylo nutné přistoupit k drobné úpravě ustanovení § 43. U mnoha nově budovaných, zejména designových hotelů, je vstup do hygienického zařízení řešen přímo z pokoje. Z toho důvodu doznalo změnu i uvedené ustanovení, kde již není stanoveno, že vstup do hygienického zařízení je řešen z předsíně.

Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem, předpisů a pravidel pro služby informační společnosti. Tříměsíční notifikační lhůta pro novelu vyhlášky uplynula dne 27. 12. 2011.

Vyhláška o technických požadavcích na stavby a její novela patří k základním dokumentům při posuzování projektové dokumentace a dosažení požadované úrovně ochrany bezpečnostních, zdravotních a dalších požadavků veřejného zájmu v oblasti přípravy, realizace a užívání staveb.

Ing. Libuše Jechová

2012

Print Friendly, PDF & Email