Archiv 2008 – 2017 – Usnesení Valné Hromady

USNESENÍ

valné hromady České společnosti pro stavební právo

ze dne 1. června 2017

 

I. Valná hromada schvaluje:

a) zprávu představenstva České společnosti pro stavební právo (dále jen „Společnost“) o činnosti za období od poslední valné hromady konané dne 23.6.2016

b) zprávu představenstva Společnosti o hospodaření za rok 2016

c) zprávu kontrolní komise Společnosti k hospodaření za rok 2016

d) hlavní programové úkoly pro období 2017 – 2018

e) rozpočet Společnosti na rok 2017

f) dle čl. 8 odst. 2 stanov Společnosti pro rok 2017 výši členských příspěvků 700,- Kč pro fyzické osoby a 2000,-Kč pro právnické osoby, pro rok 2018 pro právnické osoby 5000,-Kč

g) návrh na změnu sídla Společnosti

nové znění čl. 1 Stanov Společnosti první věta „Česká společnost pro stavební právo (dále jen „Společnost“) má sídlo v Praze a vyvíjí svoji činnost na území České republiky“.

II. Volí náhradníky představenstva

Mgr. Jaroslava Milerová

Ing. Lenka Holendová

III. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti

zajistit plnění programových úkolů schválených podle bodu I. písm. d)

 

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasů … (pro) – 37 (proti) – 0 (zdržel/a se)- 0.

 

Návrhová komise ve složení:

Předseda: Ing. Vladimíra Helebrantová

Členové: JUDr. Zdeňka Vobrátilová

Mgr. Jana Machačková


USNESENÍ

valné hromady České společnosti pro stavební právo

ze dne 23. června 2016

I. Valná hromada schvaluje:

a) zprávu představenstva České společnosti pro stavební právo (dále jen „Společnost“) o činnosti za období od poslední valné hromady konané dne 23. června 2015,

b) zprávu představenstva Společnosti o hospodaření za rok 2015,

c) zprávu kontrolní komise Společnosti k hospodaření za rok 2015,

d) hlavní programové úkoly pro období 2016–2017,

e) rozpočet Společnosti na rok 2016.

II. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti:

a) zajistit plnění programových úkolů schválených podle bodu I. písm. d)

 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy

 

Návrhová komise ve složení:

Předseda: Ing. Vladimíra Helebrantová

Členové: Mgr. Jana Machačková

Ing. arch. Martin Tunka


U S N E S E N Í
valné hromady České společnosti pro stavební právo
ze dne 23. června 2015

I. Valná hromada schvaluje:
a) zprávu představenstva České společnosti pro stavební právo (dále jen „Společnost“) o činnosti za období od poslední valné hromady konané dne 19. 6. 2014
b) zprávu představenstva Společnosti o hospodaření za rok 2014
c) zprávu kontrolní komise Společnosti k hospodaření za rok 2014
d) hlavní programové úkoly pro období 2015 – 2016
e) rozpočet Společnosti na rok 2015
f) změnu čl. 1 stanov Společnosti podle předloženého návrhu (příloha usnesení)
g) schvaluje pověření představenstva k podání návrhu na zápis adresy sídla Společnosti do veřejného rejstříku
h) schvaluje čestné členství pana JUDr. Borise Eibla

II. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti
a) podat návrh na zápis adresy sídla Společnosti do veřejného rejstříku a předložit úplné znění stanov Společnosti rejstříkovému soudu (§ 72 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob)
b) zajistit plnění programových úkolů schválených podle bodu I. písm. d)

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 31 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).

Příloha: změna čl. 1 stanov Společnosti

Návrhová komise ve složení:
Předseda: Ing. Vladimíra Helebrantová
Členové: Ing. Jana Hejnalová, JUDr. Boris Eibl


U S N E S E N Í
valné hromady České společnosti pro stavební právo

ze dne 19. června 2014

I. Valná hromada schvaluje:
a) zprávu představenstva České společnosti pro stavební právo (dále jen „Společnost“) o činnosti za období od poslední valné hromady konané dne 6. 6. 2013
b) zprávu představenstva Společnosti o hospodaření za rok 2013
c) zprávu kontrolní komise Společnosti k hospodaření za rok 2013
d) hlavní programové úkoly pro období 2014 – 2015
e) rozpočet Společnosti na rok 2014
f) změnu stanov Společnosti podle předloženého návrhu a ve znění oprav dohodnutých v rámci diskuse [hlasováno samostatně: 45 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se)]
g) ve smyslu čl. 8 odst. 1 a 2 stanov Společnosti ve znění schválené změny určuje výši zápisného částkami 200 Kč pro fyzické osoby a 1 000 Kč pro právnické osoby a výši členských příspěvků částkami 700 Kč pro fyzické osoby a 2 000 Kč pro právnické osoby

II. Valná hromada volí:
a) představenstvo Společnosti ve složení JUDr. Alena Banyaiová, Csc., Jiří Doležal, Mgr. David Dvořák, JUDr. Emil Flegel, Ing. Vladimíra Helebrantová, Ing. Jaroslav Hodina, Mgr. Vladimír Ježek, JUDr. Václava Koukalová, JUDr. Jan Mareček, JUDr. Pavel Novák, JUDr. Vladimíra Sedláčková, Ing. Petr Serafín, JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., Doc. JUDr. Ivana Štenglová, Ing. Jitka Víchová, JUDr. Zdeňka Vobrátilová, JUDr. Vlastislav Zunt, CSc. hlasováno samostatně: 45 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se)]

b) revizní komisi Společnosti ve složení Mgr.Ing. Jiří Šimeček, LL.M., JUDr. Jitka Černá, Mgr. Jana Machačková [hlasováno samostatně: 44 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se)]

III. Valná hromada jmenuje
JUDr. Marii Alsterovou čestnou členkou Společnosti [hlasováno samostatně: 44 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se)].

IV. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti
a) předložit aktualizované znění stanov Společnosti rejstříkovému soudu (§ 72 odst. 1 zákona č. 304 /2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob)
b) zajistit plnění programových úkolů schválených podle bodu I. písm. d)

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 45 (pro) = 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


ZÁPIS z Valné hromady České společnosti pro stavební právo, která se konala dne 6.června 2013

Jednání valné hromady České společnosti pro stavební právo (dále jen „Společnost“) řídila JUDr. Ivana Štenglová.
Úvodem byl jednomyslně schválen navržený program a zvolena návrhová komise ve složení: JUDr. Ing.Josef Staša, JUDr. Vladimíra Sedláčková, Mgr. Jana Machačková.
JUDr. Mareček přednesl návrhy na udělení čestného členství JUDr. Jaroslavu Krechtovi a JUDr. Jiřímu Mikešovi, CSc. a dále návrh na doplnění představenstva o náhradníka Mgr. Vladimíra Ježka. Oba návrhy byly přijaty přítomnými členy Společnosti jednomyslně.
Předseda Společnosti JUDr. Jan Mareček následně seznámil přítomné se Zprávou o činnosti České společnosti pro stavební právo za období od valné hromady konané dne 17. května 2012 do valné hromady konané dne 6. června 2013 s obsahem:
1. stav členské základny
2. činnost představenstva,
3. odborná činnost,
3.1. Legislativní a metodické podklady,
3.2. Sekce pro územní rozhodování a stavební řád,
3.3. Sekce pro technické předpisy ve výstavbě,
3.4. Sekce obchodního práva a veřejného investování,
4. vzdělávací činnost,
5. publikační činnost,
6. mezinárodní spolupráce,
7. spolupráce s nevládními organizacemi,
8. zastoupení v poradních orgánech ministerstev,
9. společenská činnost,
10. činnost regionálního útvaru,
11. Stručné shrnutí plnění hlavních programových úkolů pro období 2012-2013,
12. Slavnostní shromáždění k 20. výročí založení České společnosti pro stavební právo
a podal komentář k navrhovaným Hlavním programovým úkolům Společnosti pro období 2013 – 2014.
Zprávu o hospodaření za rok 2012 a Návrh rozpočtu na rok 2013 přednesla tajemnice Společnosti Ing.arch. Hana Bártová. Kontrolní zprávu kontrolní komise Společnosti přednesl v zastoupení Mgr.Ing.Jiřího Šimečka Mgr.Vladimír Ježek.
V diskusi vystoupili:
 Ing. Tomáš Sklenář a ing. arch. Hana Bártová – problematika rušení ÚÚR, avízo Konference o ÚP a SŘ, kterou ve dnech 19. a 20. září 2013 pořádá MMR,
 Ing. arch Jan Fibiger – rekapitulace spolupráce a její možnosti v příštích letech,
 zástupce komory odhadců dopravní infrastruktury Ing. Jaroslav Hába , Ing. Petr Serafín k problematice energetického zákona,
 JUDr. Jan Mareček požádal členy o zajišťování příspěvků pro Bulletin.
V závěru jednání valné hromady přednesl JUDr. Ing. Josef Staša za návrhovou komisi doplněný návrh Usnesení valné hromady, který byl rovněž přijat všemi 41 přítomnými členy Společnosti jednomyslně. Text přijatého usnesení je dále uveden v příloze v plném znění.

Zapsala: Ing. arch. Hana Bártová v.r. – tajemnice
Ověřil: JUDr. Jan Mareček v.r. – předseda společnosti

Příloha: Usnesení


U S N E S E N Í
valné hromady České společnosti pro stavební právo

konané dne 6. června 2013

I. Valná hromada schvaluje:

a) Zprávu představenstva České společnosti pro stavební právo (dále jen „Společnost“) o činnosti za období od poslední valné hromady konané dne 17. května 2012
b) Zprávu představenstva Společnosti o hospodaření za rok 2012
c) Zprávu kontrolní komise Společnosti k hospodaření za rok 2012
d) Hlavní programové úkoly pro období 2013 – 2014
e) Rozpočet Společnosti na rok 2013
f) Udělení čestného členství Doc. JUDr. Jiřímu Mikešovi, CSc. a JUDr. Jaroslavu Krechtovi, CSc.

II. Valná hromada volí náhradníka členství v představenstvu Společnosti Mgr. Vladimíra Ježka

III. Valná hromada vyjadřuje znepokojení nad chystaným zrušením Ústavu územního rozvoje a
pro případ, že se tak stane, vyžaduje ochotu Společnosti spolupracovat na zachování odborných aktivit,
které jsou předmětem jeho činnosti

IV. Valná hromada vyzývá členy Společnosti, aby v rámci svých možností autorsky přispívali do
časopisu „Bulletin Stavební právo“

V. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti:
a) Zapracovat podněty z diskuse do hlavních programových úkolů a zajistit plnění schválených úkolů
b) Vyzvat členy společnosti, kteří mají nedoplatky na členských příspěvcích, k jejich urychlené úhradě

Návrhová komise: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.(předseda), JUDr. Emil Flegel, Mgr. Jana
Machačková (členové)


U S N E S E N Í valné hromady České společnosti pro stavební právo konané dne 17. května 2012

I. Valná hromada schvaluje:

a) Zprávu představenstva České společnosti pro stavební právo (dále jen „Společnost“) o činnosti za období od poslední valné hromady konané dne 26.5.2011
b) Zprávu představenstva Společnosti o hospodaření za rok 2011
c) Zprávu kontrolní komise Společnosti k hospodaření za rok 2011
d) Hlavní programové úkoly pro období 2012 – 2013
e) Rozpočet Společnosti na rok 2012

II. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti
a) Zapracovat podněty z diskuze do hlavních programových úkolů podle bodu I. písm. d) a zajistit plnění schválených úkolů
b) Vyzvat členy společnosti, kteří mají nedoplatky na členských příspěvcích, k jejich urychlené úhradě

Návrhová komise ve složení:

Předseda: JUDr. Vobrátilová

Členové: Mgr. Machačková, JUDr.Ing. Staša


U S N E S E N Í valné hromady České
společnosti pro stavební právo ze dne 26. května 2011

I. Valná hromada schvaluje:

 1. Zprávu představenstva České společnosti pro stavební právo (dále jen
  „Společnost“) o činnosti za období od poslední valné hromady
  konané dne 10.6.2010
 2. Zprávu představenstva Společnosti o hospodaření za rok 2010
 3. Zprávu kontrolní komise Společnosti k hospodaření za rok 2010
 4. Hlavní programové úkoly pro období 2011 – 2012
 5. Rozpočet Společnosti na rok 2011

II. Valná hromada

 1. Podporuje kandidaturu Ing. arch. Jana Fibigera na funkci prezidenta SIA ČR
  – Rady výstavby na další funkční období
 2. Oceňuje práci předsedy Společnosti JUDr. Jana Marečka a vyjadřuje mu
  své poděkování

III. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti

 1. Zajistit plnění programových úkolů schválených podle bodu I. písm.
  d)
 2. Vyzvat členy Společnosti, kteří mají nedoplatky na členských
  příspěvcích, k jejich urychlené úhradě

Návrhová komise ve složení:

Předseda:

JUDr. Ing. Josef Staša

Členové:

JUDr. Jana Wurstová,

stav. Jiří Doležal


U S N E S E N Í valné hromady České společnosti pro
stavební právo ze dne 10. června 2010

I. Valná hromada schvaluje:

 1. Zprávu představenstva České společnosti pro stavební právo (dále jen
  „Společnost“) o činnosti za období od poslední valné hromady
  konané dne 14.5.2009
 2. Zprávu představenstva Společnosti o hospodaření za rok 2009
 3. Zprávu kontrolní komise Společnosti k hospodaření za rok 2009
 4. Hlavní programové úkoly pro období 2010 – 2011
 5. Rozpočet Společnosti na rok 2009

II. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti zajistit plnění
programových úkolů schválených podle bodu I. písm. d)

Návrhová komise ve složení:

Předseda: JUDr. Ing. Josef Staša

Členové: JUDr. Jitka Černá

doc.JUDr. Jaroslav Drobník


U S N E S E N Í valné hromady České společnosti pro
stavební právo ze dne 14. května 2009

I. Valná hromada schvaluje:

 1. Zprávu představenstva České společnosti pro stavební právo (dále jen
  „Společnost“) o činnosti za období od poslední valné hromady
  konané dne 15.5.2008
 2. Zprávu představenstva Společnosti o hospodaření za rok 2008
 3. Zprávu kontrolní komise Společnosti k hospodaření za rok 2008
 4. Hlavní programové úkoly pro období 2009 – 2010
 5. Rozpočet Společnosti na rok 2009

II. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti
zajistit plnění programových úkolů schválených podle bodu I. písm.
d)

Návrhová komise ve složení: Předseda: JUDr. Ing. Josef Staša

Členové: JUDr. Marie Alstrová, JUDr. Jaroslav Drobník


Usnesení valné hromady České společnosti pro stavební právo ze
dne 15. května 2008

I. Valná hromada schvaluje:

 1. Zprávu představenstva České společnosti pro stavební právo (dále jen
  „Společnost“) o činnosti od minulé valné hromady Společnosti;
 2. Zprávu představenstva Společnosti o hospodaření za rok 2007;
 3. Zprávu kontrolní komise Společnosti k hospodaření za rok
  2007;
 4. Program činnosti Společnosti na období 2008 – 2009 doplněný
  o náměty vzešlé z diskuse;
 5. Rozpočet Společnosti na r. 2008;
 6. Změnu Stanov společnosti (viz přílohu k tomuto usnesení).

II. Valná hromada volí:

 • za člena představenstva Společnosti Mgr. Dalibora Dvořáka;
 • za člena kontrolní komise Společnosti Mgr. Ing. Jiřího Šimečka.

III. Valná hromada schvaluje:

 • čestné členství Jiřího Doležala.

IV. Valná hromada schvaluje:

 1. Zajistit plnění programu schváleného podle bodu I. písm. d..;
 2. Provést technickou redakci úplného znění stanov Společnosti.

Návrhová komise ve složení:

Předseda: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. Členové: Mgr. Jana Machačková a
JUDr. Jaroslav Krecht, CSc.

Příloha:

Změna Stanov České společnosti pro stavební právo

1. V čl. 3 odst. 2 písm. d) se slova „podílí se“
nahrazují slovy „vyvíjí nebo se podílí“.

2. V čl. 3 odst. 4 se za slovo „výstavbě“ vkládá
čárka a slova „SIA ČR – Radou výstavby“.

3. V čl. 5 odst. 3 písm. a) i. F. se slova „pětiletá
činnost“ nahrazují slovy „pětiletá praxe“ a na konci poslední věty
se připojují slova „nebo praxe“.

4. V čl. 14 odst. 3 se číslovka „11“ nahrazuje
číslovkou „15“.

5. V čl. 14 odst. 4 se slova „čtyři členy“ nahrazují
slovy „pět až sedm členů“, slovo „ostatní“ se nahrazuje slovy
„další dva“, za slovo „předsedou“ se vkládají slova „a
místopředsedy“, slova „se mohou scházet“ se nahrazují slovy „se
scházejí zpravidla jednou za měsíc“ a na konci se připojuje věta, která
zní: „Členové předsednictva jsou s výjimkou předsedy pověřeni
řízením představenstvem stanovených úseků činnosti Společnosti.“

6. V čl. 14 odst. 7 se za slovo „většina“ vkládá
slovo „členů“.

7. V čl. 15 odst. 2 písm. j) se na konci připojují slova
„a rozhoduje o vyloučení členů“.

8. V čl. 20 odst. 1 se zrušuje slovo „smluvně“.

Print Friendly, PDF & Email