Stavební právo ve Spolkové rebublice Německo

Popis v češtiněPopis v němčině
BGB Občanský zákoníkBGB Bürgerliches Gesetzbuch
HOAI – Řád honoráře pro architekty a inženýry Nařízení o honorářích pro práce architektů a inženýrůHOAI - Honorarordnung für Architekten und Ingenieure Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen
VOB-A Řád o zadávání a smlouvách pro stavební práce Část A: Všeobecná ustanovení pro zadávání stavebních prací VOB-A Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen
VOB-B Řád o zadávání a smlouvách pro stavební práce Část B: Všeobecné smluvní podmínky pro provádění stavebních prací VOB-B Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
VOB-C Řád o zadávání a smlouvách pro stavební práce Část C: Všeobecné technické smluvní podmínky pro stavebni práce VOB-C Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen
VOL-A Řád o zadávání a smlouvách o díloVOL-A Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VOL-B Všeobecné smluvní podmínky pro provádní pracíVOL-B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen
VOF Řád o zadávání díla pro svobodná povoláníVOF Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
Nařízení o zadávání – VgV Nařízení o zadávání veřejných zakázekVergabeverordnung – VgV Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge
ROG Zákon o územním uspořádáníROG Raumordnunggesetz
BauGB Stavební zákoníkBauGB Baugesetzbuch
BauNVO Nařízení o stavebním využití pozemků 1990BauNVO Baunutzungsverordnung 1990
BauGB-MaßnahmenG Stavební zákoník – Zákon o opatřeníchBauGB-MaßnahmenG Baugesetzbuch-Maßnahmengesetz
BauGBÄndG 2007 – Vzorový výnos Vzorový výnos zavedení k Zákonu ke zjednodušení stavebních záměrů pro vnitřní rozvoj městBauGBÄndG 2007 - Mustererlass Muster-Einführungserlass zum Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte
PlanzV 90 – Nařízení o označení v plánech 1990 Nařízení o vypracování řídících stavebních plánů a znázornění jejich obsahuPlanZV 90 - Planzeichenverordnung 1990 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
PlanzV 90 – Příloha Příloha k Nařízení o označení v plánech 1990PlanZV 90 -Anlage Anlage zur Planzeichenverordnung 1990
MBO Vzorový stavební řádMBO Musterbauordnung
MBauVorlV Vzorové nažízení o stavebních předloháchMBauVorlV Musterbauvorlagenverordnung
M-PPVO Vzorové nažízení o zkušebních inženýrech a zkušebních znalcíchM-PPVO Muster-Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen
Vzorové nařízení o přezkoušení Vzorové nařízení o přezkoušení technických zařízení a vybavení podle práva stavebního řáduMuster-Prüfverordnung Muster-Verordnung über Prüfungen von technischen Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht
MBeVO Vzorové nařízení o ubytovacích zařízeních MBeVO Muster-Beherbergungsstättenverordnung
MFeuV Vzorové nařízení o topeništíchMFeuV Muster-Feuerungsverordnung
MHHR Vzorová směrnice o výškových budováchMHHR Muster-Hochhaus-Richtlinie
MGarVO Vzorové nařízení o garážíchMGarVO Muster-Garagenverordnung
MVkVO Vzorové nařízení o prodejnáchMVkVO Muster-Verkaufsstättenverordnung
MVStättV Vzorové nařízení o prostorách pro shromážděníMVStättV Muster-Versammlungsstättenverordnung
MSchulbauR Vzorová směrnice o výstavbě školMSchulbauR Muster-Schulbau-Richtlinie
M-FlBauR Vzorová směrnice o výstavbě a provozu létajících staveb (nejsou pevně spojené se zemí)M-FlBauR Muster-Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten
M-FlBauVwV Vzorové správní předpisy o prováděcích povoleních pro létající stavby (nejsou pevně spojené se zemí) a jejich převzetí do provozuM-FlBauVwV Muster-Verwaltungsvorschriften über Ausführungsgenehmigungen für fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen
Zemský stavební řád – LBO Zemský stavební řád pro Bádensko-WürtemberskoLandesbauordnung - LBO Landesbauordnung für Baden-Württemberg
Prováděcí nařízení k zemskému řádu - LBOAVO Všeobecné prováděcí nařízení Ministerstva hospodářství k Zemskému stavebnímu řáduAusführungsverordnung zur Landesbauordnung - LBOAVO Allgemeine Ausführungsverordnung des Wirtschaftsministeriums zur Landesbauordnung
Správní nařízení k Zemskému řádu – LBOVVO Nařízení zemské vlády a Ministerstva hospodářství o stavebně-právním řízeníVerfahrensverordnung zur Landesbauordnung - LBOVVO Verordnung der Landesregierung und des Wirtschaftsministeriums über das baurechtliche Verfahren
Parkovací místa – VwV Správní předpis Ministerstva hospodářství o zřízení nutných parkovacích místStellplätze - VwV Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums über die Herstellung notwendiger Stellplätze
Naízení o místech pro kempování – CPIVO Naízení Ministerstva vnitra o místech pro kempování a stanováníCampingplatzverordnung - CPlVO Verordnung des Innenministeriums über Camping- und Zeltplätze
EltVO Nařízení Ministerstva vnitra o elektrických provozních prostoráchEltVO Verordnung des Innenministeriums über elektrische Betriebsräume
Nařízení o obnovitelné tepelné energii - EWärmeVO Nařízení Ministerstva životního prostředí k Zákonu o obnovitelné tepelné energii Erneuerbare-Wärme-Verordnung - EWärmeVO Verordnung des Umweltministeriums zum Erneuerbare-Wärme-Gesetz
Nařízení o topeništích – FeuVO Nařízení Ministerstva hospodářství o požadavcích na topná zařízení, zařízení pro zásobování teplem a palivovými látkamiFeuerungsverordnung - FeuVO Verordnung des Wirtschaftsministeriums über Anforderungen an Feuerungsanlagen, Wärme- und Brennstoffversorgungsanlagen
Nařízení o garážích – GaVO Nařízení Ministerstva hospodářství o garážích a parkovacích místechGaragenverordnung - GaVO Verordnung des Wirtschaftsministeriums über Garagen und Stellplätze
Nařízení o restauracích – GastVO Nařízení zemské vlády k provádění Zákona o restauracíchGaststättenverordnung - GastVO Verordnung der Landesregierung zur Ausführung des Gaststättengesetzes
Nařízení o domovech – LHeimBauVO Nařízení Ministerstva sociálních věcí ke stavebnímu utváření domovů a zlepšení kvality bydlení v domovech Badenska-WürttembergskaHeimbauverordnung - LHeimBauVO Verordnung des Sozialministeriums zur baulichen Gestaltung von Heimen und zur Verbesserung der Wohnqualität in den Heimen Baden-Württembergs
Nařízení o prodejnách – VkVO Nařízení Ministerstva hospodářství o výstavbě a provozu prodejenVerkaufsstättenverordnung - VkVO Verordnung des Wirtschaftsministeriums über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
Nařízení o prostorách pro shromáždění – VStättVO Nařízení Ministerstva hospodářství o výstavbě a provozu prostor pro shromáždění Versammlungsstättenverordnung - VStättVO Verordnung des Wirtschaftsministeriums über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten
Prohlídka k zamezení požáru - VwV Správní předpis Ministerstva hospodářství ke změně a další platnosti správního předpisu o prohlídce k zamezení požáruBrandverhütungsschau - VwV Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums zu Änderung und Weitergeltung der Verwaltungsvorschrift über die Brandverhütungsschau
Plochy pro požárníky - VwV Správní předpis Ministerstva vnitra o plochách pro záchranářské přístroje požárníků na pozemcíchFeuerwehrflächen - VwV Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über Flächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken
Nařízení o přezkoušení staveb – BauPrüfVO Nařízení Ministerstva hospodářství o stavebně-technickém přezkoušení stavebních objektůBauprüfverordnung - BauPrüfVO Verordnung des Wirtschaftsministeriums über die bautechnische Prüfung baulicher Anlagen
Nařízení o stavebních znalcích – BauSVO Nařízení Ministerstva dopravy a infrastruktury o uznaných znalcích pro přezkoušení technických zařízení a vybavení podle práva stavebního řáduBausachverständigenverordnung - BauSVO Verordnung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur über anerkannte Sachverständige für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht
Přezkoušení požární ochrany – VwV Správní předpis Ministerstva vnitra o technickém přezkoušení ve stavebně-právním řízení Brandschutzprüfung - VwV Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die brandschutztechnische Prüfung im baurechtlichen Verfahren
Létající stavby VwV – FIBauVwV Správní předpis Ministerstva vnitra o prováděcích povoleních pro létající stavby (nejsou pevně spojené se zemí) a jejich převzetí do provozuFliegende Bauten VwV - FIBauVwV Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen
Létající stavby příslušnost – FliegBautenZuVO Nařízení Ministerstva dopravy a infrastruktury o oprávnění k udělění povolení provádění pro létající stavby (nejsou pevně spojené se zemí)Fliegende Bauten Zuständigkeit - FliegBautenZuVO Verordnung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur über die Zuständigkeit zur Erteilung der Ausführungsgenehmigung für Fliegende Bauten
Zákon o statistice pozemních staveb VwV – VwV- HBauStatG Správní předpis Ministerstva vnitra o provádění Zákona o statistice pozemních stavebHochbaustatistikgesetz VwV - VwV-HBauStatG Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zum Vollzug des Hochbaustatistikgesetzes
Stavební výrobky – Zákon o provádění tržní kontroly - BauPMÜDG Bauprodukte-Marktüberwachungsdurchführungsgesetz – BauPMÜDG
Nařízení o výrobě a použití LBO – LBOHAVO Nařízení Ministerstva životního prostředí o požadavcích na výrobce stavebních výrobků a uživatele druhů stavebních technologiíHersteller- und Anwenderverordnung LBO - LBOHAVO Verordnung des Umweltministeriums über Anforderungen an Hersteller von Bauprodukten und Anwender von Bauarten
LBOÜTVO Nařízení Ministerstva vnitra o dozoru prací se stavebními výrobky a u druhů stavebních technologiíLBOÜTVO Verordnung des Innenministeriums über die Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei Bauarten
PÜZ – Nařízení o uznávání – PÜZAVO Nařízení Ministerstva hospodářství o uznání jako zkušební, dozorčí a certifikační úřad podle práva Stavebního řáduPÜZ-Anerkennungsverordnung - PÜZAVO Verordnung des Wirtschaftsministeriums über die Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Bauordnungsrecht
Nařízení o shodném označení -ÜZVO Nařízení Ministerstva hospodářství o shodném označení stavebních výrobkůÜbereinstimmungszeichenverordnung - ÜZVO Verordnung des Wirtschaftsministeriums über das Übereinstimmungszeichen
WasBauPVO Nařízení Ministerstva hospodářství ke zjištění způsobilosti stavebních výrobků a druhů stavebních technologií podle vodního práva důkazy podle Zemského stavebního řádu pro Bádensko - WürtemberskoWasBauPVO Verordnung des Wirtschaftsministeriums zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise nach der Landesbauordnung für Baden-Württemberg
Listina technických stavebních ustanovení – LTB Vyhláška Ministerstva hospodářství o Listině technických stavebních ustanoveníListe der Technischen Baubestimmungen - LTB Bekanntmachung des Wirtschaftsministeriums über die Liste der Technischen Baubestimmungen
Zákon o památkové péči – DSchG Zákon k ochraně kulturních monumentůDenkmalschutzgesetz - DSchG Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale
Zákon o obnovitelné tepelné energii – EWärmeG Zákon k využití obnovitelné tepelné energie v Bádensku -Würtembersku Erneuerbare-Wärme-Gesetz - EWärmeG Gesetz zur Nutzung erneuerbarer Wärmeenergie in Baden-Württemberg
Zemský vyvlastňovací zákon – LEntG Zemský vyvlastňovací zákon pro Bádensko -WürtemberskoLandesenteignungsgesetz - LEntG Landesenteignungsgesetz für Baden-Württemberg
Zemský zákon o restauracích – LGastG Zákon o restauracích pro Bádensko - WürtemberskoLandesgaststättengesetz - LGastG Gaststättengesetz für Baden-Württemberg
Zemský plánovací zákon - LplGLandesplanungsgesetz - LplG
Zákon o sousedském právu – NRG Zákon o sousedském právuNachbarrechtsgesetz - NRG Gesetz über das Nachbarrecht
Zemský stavební řád – BayBO Bavorský stavební řádLandesbauordnung – BayBO Bayerische Bauordnung
Nařízení o stavebních předlohách – BauVorlV Nařízení o stavebních předlohách a oznámeních stavebního dohleduBauvorlagenverordnung - BauVorlV Verordnung über Bauvorlagen und bauaufsichtliche Anzeigen
Nařízení o ubytovacích zařízeních – BStättV Nařízení o výstavbě a provozu ubytovacích zařízeníBeherbergungsstättenverordnung - BStättV Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten
Vysvětlení k Nařízení o výstavbě a provozu ubytovacích zařízeníErläuterungen zur Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten
Nařízení o topeništích - FeuVFeuerungsverordnung - FeuV
Nařízení o garážích a parkovacích místech – GaStellV Nařízení o výstavbě a provozu garáží a o počtu nutných parkovacích místGaragen- und Stellplatzverordnung - GaStellV Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze
Nařízení o prodejnách – VkV Nařízení o výstavbě a provozu prodejenVerkaufsstättenverordnung - VkV Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
Nařízení o prostorách pro shromáždění – VStättV Nařízení o výstavbě a provozu prostor pro shromáždění Versammlungsstättenverordnung - VStättV Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten
Vysvětlení k Nařízení o výstavbě a provozu prostor pro shromáždění Erläuterung zur Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten
Nařízení o provozních prostorách – EltBauV Nařízení o výstavbě provozních prostor pro elektrická zařízeníBetriebsraumverordnung - EltBauV Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen
Směrnice o létajících stavbách – FIBauR Směrnice o výstavbě a provozu létajících staveb (nejsou pevně spojené se zemí) Fliegende Bautenrichtlinie - FIBauR Richtlinie über den Bau und Betrieb fliegender Bauten
Směrnice o výškových domech Směrnice o jednání stavebního dohledu u výškových domůHochhausrichtlinie Richtlinien über die bauaufsichtliche Behandlung von Hochhäusern
Směrnice o dřevěných stavbách – Příloha 3.9/01 k použití Směrnice o technických požadavcích požární ochrany na vysoce ohnivzdorné stavební díly v dřevěné stavební technologii v BavorskuHolzbaurichtlinie - Anlage 3.9/01 zur Anwendung der Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise in Bayern
Směrnice pro průmyslové stavby – Příloha 3.3/1 k použití Směrnice o stavební požární ochraně průmyslových staveb v BavorskuIndustriebaurichtlinie - Anlage 3.3/1 zur Anwendung der Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau in Bayern
Směrnice o skladování umělých hmot – KLR Směrnice o požární ochraně při skladování sekundárních látek z umělé hmotyKunststofflager-Richtlinie - KLR Richtlinie über den Brandschutz bei der Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff
Směrnice o zařízení pro vedení – Příloha 3.7/01 k použití Směrnice o technických požadavcích požární ochrany na zařízení pro vedení v BavorskuLeitungsanlagenrichtlinie - Anlage 3.7/01 zur Anwendung der Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen in Bayern
Směrnice o zařízeních pro větrání – Příloha 3.6/01 k použití Směrnice o technických požadavcích požární ochrany na zařízení pro větrání v BavorskuLüftungsanlagenrichtlinie - Anlage 3.6/01 zur Anwendung der Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen in Bayern
Směrnice o plochách pro požární ochranuRichtlinie über die Flächen für die Feuerwehr
Směrnice o větrání kuchyní, koupelen a místností pro toalety bez oken v bytechRichtlinie über die Lüftung fensterloser Küchen, Bäder und Toilettenräume in Wohnungen
Příloha 6.3/01 k použití Směrnice o větrání kuchyní, koupelen a místností pro toalety bez oken v bytech Anlage 6.3/01 zur Anwendung der Richtlinie über die Lüftung fensterloser Küchen, Bäder und Toilettenräume in Wohnungen
Směrnice o systémových podlahách – Příloha 3.4/01 k použití Směrnice o technických požadavcích požární ochrany na systémové podlahy v BavorskuSystembödenrichtlinie - Anlage 3.4/01zur Anwendung der Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Systemböden in Bayern
Nařízení o přezkoušení staveb – PrüfVBau Nařízení o zkušebních inženýrech, zkušebních úřadech a zkušebních znalcích ve stavebnictvíBauprüfverordnung - PrüfVBau Verordnung über die Prüfingenieure, Prüfämter und Prüfsachverständigen im Bauwesen
Nařízení o přezkoušení bezpečnostních zařízení – SPrüfV Nařízení o přezkoušení bezpečnostně- technických zařízení a vybavení Sicherheitsanlagen-Prüfverordnung - SPrüfV Verordnung über Prüfungen von sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen
Katalog otázek a odpovědí k SprüfV - Nařízení o přezkoušení bezpečnostních zařízeníFragen-Antworten-Katalog zur SPrüfV
Nařízení o dodatečné kvalifikaci ve stavebnictví – ZQualVBau Nařízení o získání dodatečné kvalifikace ke zhotovení stavebně-technických důkazů ve smyslu čl. 62 Bavorského stavebního řáduZusatzqualifikationsverordnungBau - ZQualVBau Verordnung über den Erwerb der Zusatzqualifikation zur Erstellung der bautechnischen Nachweise im Sinn des Art. 62 der Bayerischen Bauordnung
Nařízení o příslušnosti – ZustVBau Nařízení o příslušnosti ve stavebnictvíZuständigkeitsverordnung - ZustVBau Zuständigkeitsverordnung im Bauwesen
Nařízení o stavebních výrobcích a druzích stavební technologie – BauPAV Nařízení o stavebně-právních ustanoveních pro stavební výrobky a druhy stavebních technologiíBauprodukte- und Bauartenverordnung - BauPAV Verordnung über bauordnungsrechtliche Regelungen für Bauprodukte und Bauarten
Listina technických stavebních ustanoveníListe der Technische Baubestimmungen
Zákon o památkové péči – DSchG Zákon k ochraně a péči o monumentyDenkmalschutzgesetz - DSchG Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler
Bavorský zákon o silnicích a cestách - BayStrWGBayerisches Straßen- und Wegegesetz - BayStrWG
Sousedské právoNachbarrecht
BauO Bln Stavební řád pro BerlínBauO Bln Bauordnung für Berlin
BO 58 Dále platné urbanistické předpisy Stavebního řádu pro BerlínBO 58 Fortgeltende städtebauliche Vorschriften der Bauordnung für Berlin
AV Nutná dětská hřiště Prováděcí předpisy k § 8 čl. 2 a 3 Stavebního řádu pro BerlínAV Notwendige Kinderspielplätze Ausführungsvorschriften zu § 8 Abs. 2 und 3 der Bauordnung für Berlin
AV Parkovací místa Prováděcí předpisy k § 50 Stavebního řádu pro Berlín o parkovacích místech pro motorová vozidla pro těžce postižené a vozíčkáře a možnosti odstavení jízdních kolAV Stellplätze Ausführungsvorschriften zu § 50 der Bauordnung für Berlin über Stellplätze für Kraftfahrzeuge für schwer Gehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
BauVerfVO - Nařízení o stavebním řízení Nařízení o stavebních předlohách, stavebně technických důkazech a jednotlivých řízeníchBauVerfVO - Bauverfahrensverordnung Verordnung über Bauvorlagen, bautechnische Nachweise und das Verfahren im Einzelnen
WoAufG Bln – Zákon o dohledu nad byty Zákon k odstranění bytových nesrovnalostí v BerlíněWoAufG Bln - Wohnungsaufsichtsgesetz Gesetz zur Beseitigung von Wohnungsmissständen in Berlin
Nařízení o stavebních předlohách BauVorlVO -Bauvorlagenverordnung
BauPrüfVO Nařízení o stavebně-technickém přezkoušení BauPrüfVO Bautechnische Prüfungsverordnung
Informační list o uznání jako zkušební inženýr pro statikuMerkblatt über die Anerkennung als Prüfingenieur für Standsicherheit
Informační list o uznání jako zkušební znalec pro technická zařízení a vybaveníMerkblatt über die Anerkennung als Prüfsachverständiger für technische Anlagen und Einrichtungen
Informační list o uznání jako zkušební znalec pro zemní stavby a zakládání stavebMerkblatt über die Anerkennung als Prüfsachverständiger für den Erd- und Grundbau
Informační list o uznání jako zkušební inženýr pro protipožární ochranuMerkblatt über die Anerkennung als Prüfingenieur für Brandschutz
Informační list k důkazu protipožární ochranyMerkblatt zum Brandschutznachweis
Informaní list k pezkoušení dkazu protipožární ochranyMerkblatt zur Prüfung des Brandschutznachweises
BetrVO - Nařízení o provozu Nařízení o provozu stavebních zařízeníBetrVO - Betriebs-Verordnung Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen
EltBauVO Nařízení o výstavbě provozních prostor pro elektrická zařízení EltBauVO Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen
AnlPrüfVO - Nařízení o přezkoušení technických zařízení a vybaveníAnlPrüfVO - Verordnung über Prüfungen von technischen Anlagen und Einrichtungen
FeuVO Nařízení o topeništíchFeuVO Feuerungsverordnung
FlBauÜV – Nařízení o převedení úkolů stavebního dohledu pro létající stavby (nejsou pevně spojené se zemí)FlBauÜV - Fliegende Bauten-BauübertragungsVO
BauPAVO – Nařízení o ustanoveních pro stavební výrobky a druhy stavebních technologiíBauPAVO - Verordnung über Regelungen für Bauprodukte und Bauarten
ÜTVO –Nařízení o dozoru stavebních výrobků ÜTVO - Bauprodukte-Überwachungsverordnung
ÜZVO - Nařízení o shodném označení stavebních výrobků ÜZVO - Übereinstimmungszeichen-Verordnung
Informační list o dosažení souhlasu v jednotlivém případě podle § 20 nebo § 21 Stavebního řádu pro Berlín Merkblatt zur Erlangung einer Zustimmung im Einzelfall gemäß § 20 oder § 21 der Bauordnung für Berlin
DSchG Bln - Zákon o památkové péči Berlín Zákon k ochraně monumentů v BerlíněDSchG Bln - Denkmalschutzgesetz Berlin Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin
StrABG Zákon o příspěvcích k výstavbě silnicStrABG Straßenausbaubeitragsgesetz
nformační brožura ke Stavebnímu řádu pro BerlínInformationsbroschüre zur Bauordnung für Berlin
Zacházení se stavebně technickými důkazyUmgang mit bautechnischen Nachweisen
SoBeVO – Nařízení o provozu zvláštních stavebSoBeVO - Sonderbau-Betriebs-Verordnung
GestalltVOHZ - Nařízení o stavebním utváření v historickém centruGestaltVOHZ- Baugestaltungsverordnung Historisches Zentrum
ABKG – Berlínský zákon pro komoru architektů a stavební komoru ABKG - Berliner Architekten- und Baukammergesetz
EnEV-DVO Bln 2005 – Prováděcí nařízení k Nařízení o úspoře energie Berlín 2005EnEV-DVO Bln 2005 - EnEV-Durchführungsverordnung Berlin 2005
BbgBO Braniborský stavební řádBbgBO Brandenburgische Bauordnung
VVBbgBO Správní předpis k Braniborskému stavebnímu řáduVVBbgBO Verwaltungsvorschrift zur Brandenburgischen Bauordnung
BbgBauVorlV - Braniborské nařízení o stavebních předlohách Nařízení o předlohách a důkazech v řízení stavebního dohledu v zemi BraniborskoBbgBauVorlV - Brandenburgische Bauvorlagenverordnung Verordnung über Vorlagen und Nachweise in bauaufsichtlichen Verfahren im Land Brandenburg
Zvláštní svazek MSWV 3/2003 - Stavebni řád 2003Sonderheft MSWV 3/2003 - Bauordnung 2003
Zvláštní svazek MIR 3/2005 Část 1 - Místní stavební předpisy Sonderheft MIR 3/2005 Teil 1- Örtliche Bauvorschriften
Zvláštní svazek MIR 3/2005 Část 2 – Příručka stanovy o parkovacích místechSonderheft MIR 3/2005 Teil 2 - Leitfaden Stellplatzsatzung
DIBt-AbkommenG - Zákon k dohodě o Německém institutu pro stavební technikuDIBt-AbkommenG - Gesetz zum Abkommen über das Deutsche Institut für Bautechnik
BgbBauGebO – Řád stavebních poplatků Nařízení o poplatcích v záležitostech práva stavebního řáduBbgBauGebO - Baugebührenordnung Verordnung über die Gebühren in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten
BbgBauZV – Nařízení o příslušnosti pro stavební dohled Nařízení o převedení příslušností pro stavební dohled v zemi BraniborskoBbgBauZV - Bauzuständigkeitsverordnung Verordnung über die Übertragung bauaufsichtlicher Zuständigkeiten im Land Brandenburg
BbgBauPrüfV – Braniborské nařízení o stavebně-technickém přezkoušení Nařízení o uznání zkušebních inženýrů a o stavebně- technickém přezkoušení v zemi BraniborskoBbgBauPrüfV - Brandenburgische Bautechnische Prüfungsverordnung Verordnung über die Anerkennung von Prüfingenieuren und über die bautechnischen Prüfungen im Land Brandenburg
BbgPrüfSV - Braniborské nařízení o zkušebních znalcích Nařízení o v zemi Braniborsko stavebním dohledem uznaných zkušebních znalcíchBbgPrüfSV - Brandenburgische Prüfsachverständigenverordnung Verordnung über die im Land Brandenburg bauaufsichtlich anerkannten Prüfsachverständigen
BbgSGPrüfV - Braniborské nařízení o přezkoušení bezpečnostně-technických vybavení budov Nařízení o opakovaném přezkoušení bezpečnostně technických vybavení budov ve stavebních objektech v zemi Braniborsko BbgSGPrüfV - Brandenburgische Sicherheitstechnische Gebäudeausrüstungs-Prüfverordnung Verordnung über die wiederkehrende Prüfung sicherheitstechnischer Gebäudeausrüstungen in baulichen Anlagen im Land Brandenburg
BbgPÜZAV - Nařízení o uznání jako zkušební, dozorčí a certifikační úřad podle práva Stavebního řádu v zemi Braniborsko BbgPÜZAV - Verordnung über die Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle nach Bauordnungsrecht im Land Brandenburg
BbgCWPV - Braniborské nařízení o místech pro kempování a chatách Nařízení o požadavcích stavebního dohledu na kempování a místa pro chaty v zemi BraniborskoBbgCWPV - Brandenburgische Camping- und Wochenendhausplatz-Verordnung Verordnung über bauaufsichtliche Anforderungen an Camping und Wochenendhausplätze im Land Brandenburg
BbgKPBauV - Braniborské stavební nařízení o nemocnicích a pečovatelských domech Nařízení o požadavcích stavebního dohledu na nemocnice a pečovatelské domy v zemi BraniborskoBbgGStV - Brandenburgische Garagen- und Stellplatzverordnung Brandenburgische Verordnung über den Bau von Garagen und Stellplätzen und den Betrieb von Garagen
BbgFeuV Braniborské nařízení o topeništíchBbgFeuV Brandenburgische Feuerungsverordnung
BbgKPBauV - Braniborské stavební naízení o nemocnicích a peovatelských domech Naízení o požadavcích stavebního dohledu na nemocnice a peovatelské domy v zemi BraniborskoBbgKPBauV - Brandenburgische Krankenhaus- und Pflegeheim-Bauverordnung Verordnung über bauaufsichtliche Anforderungen an Krankenhäuser und Pflegeheime im Land Brandenburg
BbgVBauV - Braniborské stavební nařízení o prodejnách Braniborské nařízení o výstavbě a provozu prodejenBbgVBauV - Brandenburgische Verkaufsstätten-Bauverordnung Brandenburgische Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
BbgVStättV - Braniborské nařízení o prostorách pro shromáždění Nařízení o výstavbě a provozu prostor pro shromáždění v zemi Braniborsko BbgVStättV - Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten im Land Brandenburg
BbgBauAV - Braniborské stavební nařízení o výkopech Nařízení o požadavcích stavebního dohledu na výkopy a náspy v zemi BraniborskoBbgBauAV - Brandenburgische Bau-Abgrabungsverordnung Verordnung über bauaufsichtliche Anforderungen an Abgrabungen und Aufschüttungen im Land Brandenburg
BbgBeBauV - Nařízení o ubytovacích zařízeních Braniborské nařízení o výstavbě a provozu ubytovacích zařízeníBbgBeBauV - Beherbergungsstättenbau-Verordnung Brandenburgische Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten
FlBauR - Směrnice Létající stavby (nejsou pevně spojené se zemí) Směrnice Ministerstva pro infrastrukturu a prostorové uspořádání o výstavbě a provozu létajících staveb FlBauR - Richtlinie Fliegende Bauten Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten
VVFlBauR – Správní předpis Létající stavby (nejsou pevně spojené se zemí) Správní předpis Ministerstva pro infrastrukturu a prostorové uspořádání o udělění povolení provádění pro létající stavby a jejich převzetí do provozuVVFlBauR - Verwaltungsvorschrift Fliegende Bauten Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen
SchulbauR – Směrnice pro školní stavby Směrnice o požadavcích stavebního dohledu na školySchulbauR - Schulbau-Richtlinie Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen
IndBauRL - Směrnice pro průmyslové stavby Směrnice o stavební požární ochraně průmyslových stavebIndBauRL - Industriebaurichtlinie Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau
Směrnice o plochách pro požární ochranu Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr
EltVTR Směrnice o elektrických systemech zamykání dveří v únikových cestáchEltVTR Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen
AutSchR Směrnice o automatických posuvných dveřích v únikových cestáchAutSchR Richtlinie über automatische Schiebetüren in Rettungswegen
KLR - Směrnice o skladování umělých hmot Směrnice o požární ochraně při skladování sekundárních látek z umělé hmotyKLR - Kunststofflager-Richtlinie Richtlinie über den Brandschutz bei der Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff
SysBöR Směrnice Ministerstva pro infrastrukturu a prostorové uspořádání o technických požadavcích požární ochrany na systémové podlahySysBöR Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung über brandschutztechnische Anforderungen an Systemböden
LAR -Směrnice o zařízeních pro vedení Směrnice Ministerstva pro infrastrukturu a prostorové uspořádání o technických požadavcích požární ochrany na zařízení pro vedeníLAR - Leitungsanlagen-Richtlinie Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
LüAR - Směrnice o zařízeních pro větrání Směrnice Ministerstva pro infrastrukturu a prostorové uspořádání o technických požadavcích požární ochrany na zařízení pro větráníLüAR - Lüftungsanlagen-Richtlinie Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen
LöRüRI - Směrnice o vodě pro hašení a její připravenosti Směrnice o výměře zařízení připravené vody pro hašení při skladování vodě nebezpečných látekLöRüRI - Löschwasser-Rückhalte-Richtlinie Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern wassergefährdender Stoffe
SSměrnice stavebního dohledu o větrání kuchyní, koupelen a toalet bez oken v bytechBauaufsichtliche Richtlinie über die Lüftung fensterloser Küchen, Bäder und Toilettenräume in Wohnungen
BbgBauGPSGV Nařízení o použití nařízení podle § 14 Zákona o bezpečnosti přístrojů a výrobků pro stavební zařízení v zemi BraniborskoBbgBauGPSGV Verordnung über die Anwendung von Verordnungen nach § 14 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes für bauliche Anlagen im Land Brandenburg
BbgHAV - Braniborské nařízení o výrobcích a uživatelích Nařízení o požadavcích na výrobce stavebních výrobků a uživatele druhů stavebních technologií v zemi BraniborskoBbgHAV - Brandenburgische Hersteller- und Anwenderverordnung Verordnung über Anforderungen an Hersteller von Bauprodukten und Anwender von Bauarten im Land Brandenburg
BbgÜTV - Braniborské nařízení o dozoru prací se stavebními výrobky Nařízení o dozoru prací se stavebními výrobky a u druhů stavebních technologií v zemi BraniborskoBbgÜTV - Brandenburgische Bautätigkeitenüberwachungsverordnung Verordnung über die Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei Bauarten im Land Brandenburg
BbgÜZV - Braniborské nařízení o shodném označení Nařízení o shodném označení stavebních výrobků v zemi BraniborskoBbgÜZV - Brandenburgische Übereinstimmungszeichenverordnung Verordnung über das Übereinstimmungszeichen im Land Brandenburg
BbgWBauPV - Braniborské nařízení o přezkoušení vodních staveb Nařízení ke zjištění způsobilosti stavebních výrobků podle vodního práva důkazy podle Braniborského stavebního řádu BbgWBauPV - Brandenburgische Wasserbauprüfverordnung Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten durch Nachweise nach der Brandenburgischen Bauordnung
Zvláštní řízení podle čl. 16 a 17 Směrnice pro stavební výrobkySonderverfahren nach Artikel 16 und 17 der Bauproduktenrichtlinie
Technická stavební ustanoveníTechnische Baubestimmungen
BbgDSchG - Braniborský zákon o památkové péči Zákon o ochraně a péči o monumenty v zemi Braniborsko BbgDSchG - Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg
BbgNRG Braniborský zákon o sousedském právu BbgNRG Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz
BO Brémský zemský stavební řádBO Bremische Landesbauordnung
DVBauGB] - Prováděcí nařízení ke Stavebnímu zákoníku - [Stavební zákoník - Prováděcí nařízení][DVBauGB] - Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches-[Baugesetzbuch-Durchführungsverordnung]
BvorlV – Brémské nařízení o stavebních předlohách - Nařízení o stavebních předlohách BvorIV- Bremische Bauvorlagenverordnung-Bauvorlagenverordnung
BauKostV- Nařízení o nákladech ve stavebnictví Nařízení o nákladech ve stavebnictví BauKostV - Kostenverordnung Bau-Kostenverordnung Bau
BauPrúfVO - Nařízení o stavebně-technickém přezkoušení stavebních zařízeníBauPrüfVO - Verordnung über die bautechnische Prüfung baulicher Anlagen
BremFeuV - Brémské nařízení o topeništíchBremFeuV -Bremische Feuerungsverordnung
BremGaVO - Brémské nařízení o garážích a parkovacích místech BremGaVO - Bremische Verordnung über Garagen und Stellplätze
DIBauÄndAbkG – Zákon k dohodě o Německém institutu pro stavební techniku a o zmocnění k převedení úkolů podle Zákona o stavebních výrobcích na Německý institut pro stavební technikuDIBauÄndAbkG - Gesetz zu dem Abkommen über das Deutsche Institut für Bautechnik und über die Ermächtigung der Übertragung von Aufgaben nach dem Bauproduktengesetz auf das Deutsche Institut für Bautechnik
BremLTB – Brémská listina zavedených technických stavebních ustanoveníBremLTB - Bremische Liste der eingeführten Technischen Baubestimmungen
HBauO Hamburský stavební řádHBauO Hamburgische Bauordnung
BauVorlVO Nařízení o stavebních předloháchBauVorlVO Bauvorlagenverordnung
BauGebO Řád pro stavební poplatkyBauGebO Baugebührenordnung
HmbVermG – Hamburský zeměměřický zákon Hamburský zákon o zeměměřictvíHmbVermG - Hamburgisches Vermessungsgesetz Hamburgisches Gesetz über das Vermessungswesen
HmbWoFG - Hamburský zákon o podpoře bytové výstavby Zákon o podpoře bytové výstavby ve svobodném a hanzovním městě HamburkHmbWoFG - Hamburgisches Wohnraumförderungsgesetz Gesetz über die Wohnraumförderung in der Freien und Hansestadt Hamburg
Zákon o územním rozhodnutí pro řídící plány Zákon o územním rozhodnutí pro řídící plány a jejich zajištěníBauleitplanfeststellungsgesetz Gesetz über die Feststellung von Bauleitplänen und ihre Sicherung
PVO - Nařízení o přezkoušení Nařízení o zkušebních inženýrkách a inženýrech, zkušebních znalcích a technickém přezkoušeníPVO - Prüfverordnung Verordnung über Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure, Prüfsachverständige und Technische Prüfungen
GarVO - Nařízení o garážích Nařízení o výstavbě a provozu garáží a otevřených parkovacích místGarVO - Garagenverordnung Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und offenen Stellplätzen
FeuVO Nařízení o topeništíchFeuVO Feuerungsverordnung
VkVO - Nařízení o prodejnách Nařízení o výstavbě a provozu prodejenVkVO - Verkaufsstättenverordnung Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
VStättVO - Nařízení o prostorách pro shromáždění – Nařízení o výstavbě a provozu prostor pro shromáždění VStättVO - Versammlungsstättenverordnung Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten
BeVO - Nařízení o ubytovacích zařízeních Nařízení o výstavbě a provozu ubytovacích zařízeníBeVO - Beherbergungsstättenverordnung Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten
BVSVO – Nařízení o protipožární kontrole Nařízení k provádění protipožární kontrolyBVSVO - Brandverhütungsschauverordnung Verordnung zur Durchführung der Brandverhütungsschau
Směrnice o plochách pro požární ochranuRichtlinie über Flächen für die Feuerwehr
IndBauRL - Směrnice pro průmyslové stavby Směrnice o stavební požární ochraně průmyslových stavebIndBauRL - Industriebaurichtlinie Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau
HFHHolzR Směrnice o technických požadavcích požární ochrany na vysoce ohnivzdorné stavební díly v dřevěné stavební technologiiHFHHolzR Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise
LüAR - Směrnice o zařízeních pro větrání Směrnice o technických požadavcích požární ochrany na zařízení pro větráníLüAR - Lüftungsanlagen-Richtlinie Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen
SysBöR - Směrnice o systémových podlahách Směrnice o technických požadavcích požární ochrany na systémové podlahySysBöR - Systembödenrichtlinie Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Systemböden
ÜZVO - Nařízení o shodném označení Nařízení o shodném označení stavebních výrobkůÜZVO - Übereinstimmungszeichen-Verordnung Verordnung über das Übereinstimmungszeichen
DIBt-VO Nařízení o převodu oprávnění k rozhodování stavebního dohledu na Německý institut pro stavební technikuDIBt-VO Verordnung über die Übertragung bauaufsichtlicher Entscheidungsbefugnisse auf das Deutsche Institut für Bautechnik
PÜZAVO - PÜZ- Nařízení o uznání Nařízení o uznání jako zkušební, dohledový a certifikační úřad podle práva Stavebního řáduPÜZAVO - PÜZ-Anerkennungsverordnung Verordnung über die Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle nach Bauordnungsrecht
WasBauPVO Nařízení ke zjištění způsobilosti stavebních výrobků podle vodního práva důkazy podle Hamburského stavebního řáduWasBauPVO Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise nach der Hamburgische Bauordnung
HAVO Nařízení o požadavcích na výrobce stavebních výrobků a uživatele druhů stavebních technologií HAVO Verordnung über Anforderungen an Hersteller von Bauprodukten und Anwender von Bauarten
ÜTVO Nařízení o dozoru prací se stavebními výrobky a u druhů stavebních technologií ÜTVO Verordnung über die Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei Bauarten
DIBt- Dohoda Zákon k dohodě o Něměckém institutu pro stavební technikuDIBt-Abkommen Gesetz zum Abkommen über das Deutsche Institut für Bautechnik
Listina technických stavebních ustanoveníListe der Technischen Baubestimmungen
Zákon o památkové péči Denkmalschutzgesetz
Řád o poplatcích pro úřední úkony v oblasti památkové péčeGebührenordnung für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Denkmalschutzes
HBO Hesenský stavební řádHBO Hessische Bauordnung
ZÜVOHBO - Nařízení o převedení příslušností podle Hesenského stavebního řáduZÜVOHBO - Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten nach der Hessischen Bauordnung
BauZV - Nařízení o příslušnosti ve stavebnictví – Nařízení ke stanovení příslušností podle Zákona o stavebních výrobcích, k dozoru trhu s harmonizovanými stavebními výrobky a k uznání jako zkušební, certifikační a dohledový úřad podle Hesenského stavebního řáduBauZV – Bauwesen - Zuständigkeitsverordnung – Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Bauproduktengesetz, zur Marktüberwachung von harmonisierten Bauprodukten sowie zur Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen nach der Hessischen Bauordnung
NBVO - Nařízení o oprávněných pro důkazy- Nařízení o oprávněných pro stavebně-technické důkazy podle Hesenského stavebního řáduNBVO Nachweisberechtigten-Verordnung - Verordnung über Nachweisberechtigte für bautechnische Nachweise nach der Hessischen Bauordnung
HPPVO Hesenské nařízení o oprávněných k přezkoušení a zkušebních znalcích Hesenské nařízení o oprávněných k přezkoušení a zkušebních znalcích podle Hesenského stavebního řáduHPPVO Hessische Prüfberechtigten- und Prüfsachverständigenverordnung - Hessische Verordnung über Prüfberechtigte und Prüfsachverständige nach der Hessischen Bauordnung
TPrüfVO Nařízení o technickém přezkoušení - Nařízení o přezkoušení technických zařízení a vybavení budovTPrüfVO Technische Prüfverordnung - Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen in Gebäuden
FeuVO Nařízení o topeništích - Nařízení o topných zařízeních a skladování topných látekFeuVO Feuerungsverordnung - Verordnung über Feuerungsanlagen und Brennstofflagerung
GaVO Nařízení o garážích - Nařízení o výstavbě a provozu garáží a parkovacích místGaVO Garagenverordnung - Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplätzen
MSchulbauR Vzorová směrnice o výstavbě školMSchulbauR Muster-Schulbau-Richtlinie
Vyhláška vzorové směrnice o výstavbě školBekanntmachung der Muster-Schulbau-Richtlinie
Směrnice pro technické vybavení požární ochrany škol a chování se při vypuknutí požáru a jiných nebezpečí Richtlinien für die brandschutztechnische Ausstattung von Schulen und das Verhalten bei Ausbruch eines Brandes und sonstigen Gefahren
MIndBauRL Vzorová směrnice o stavební požární ochraně průmyslových stavebMIndBauRL Muster-Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau
Vyhláška vzorové směrnice o stavební požární ochraně průmyslových staveb Bekanntmachung der Muster-Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau
PÜZAVO PÜZ- Nařízení o uznání Nařízení o uznání jako zkušební, dohledový a certifikační úřad podle práva Stavebního řáduPÜZAVO PÜZ-Anerkennungsverordnung - Verordnung über die Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle nach Bauordnungsrecht
WasBauPVO Nařízení ke zjištění způsobilosti stavebních výrobků a druhů stavebních technologií podle vodního práva důkazy podle Hesenského stavebního řáduWasBauPVO Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise nach der Hessischen Bauordnung
BauPAVO Nařízení o stavebních výrobcích a stavebních technologiích – Nařízení o právních ustanoveních stavebního řádu pro stavební výrobky a stavební technologieBauPAVO Bauprodukte- und Bauartenverordnung - Verordnung über bauordnungsrechtliche Regelungen für Bauprodukte und Bauarten
Zákon o památkové péči Zákon k ochraně kulturních monumentůDenkmalschutzgesetz Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler
Hesenský zákon o sousedském právuHessisches Nachbarrechtsgesetz
Náklady na hrubou stavbu Vyhláška o směrodatných průměrných nákladech na hrubou stavbu pro stanovení poplatků stavebního dohleduRohbaukosten Bekanntmachung der für die Festsetzung der Bauaufsichtsgebühren maßgeblichen durchschnittlichen Rohbaukosten
LBauO M-V Zemský stavební řád Meklembursko-Přední PomořanskoLBauO M-V Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern
BauVorlVO M-V – Nařízení o stavebních předlohách Nařízení o stavebních předlohách a oznámeních stavebního dohleduBauVorlVO M-V - Bauvorlagenverordnung Verordnung über Bauvorlagen und bauaufsichtliche Anzeigen
AG-BauGB M-V – Zákon o provádění stavebního zákoníku Zákon země Meklembursko-Přední Pomořansko k provádění stavebního zákoníkuAG-BauGB M-V - Baugesetzbuchausführungsgesetz Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Baugesetzbuches
BLUDerG – Deregulační zákon stavební, pro zemské plánování a práva pro životní prostředí Zákon k deregulaci stavebního práva, práva pro zemské plánování a životní prostředí BLUDerG - Bau-, Landesplanungs- und Umweltrechtsderegulierungsgesetz Gesetz zur Deregulierung des Bau-, Landesplanungs- und Umweltrechtes
BauGebVO M-V – Nařízení o stavebních poplatcích Nařízení o poplatcích a výlohách pro úřední úkony stavebního dohleduBauGebVO M-V - Baugebührenverordnung Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen der Bauaufsicht
AnlPrüfVO - Nařízení o přezkoušení zařízení Nařízení o přezkoušení technických zařízení a vybavení podle práva stavebního řáduAnlPrüfVO - Anlagenprüfverordnung Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht
ÜVO-FlBau M-V Nařízení k převedení úkolů stavebního dohledu pro létající stavby (nejsou pevně spojené se zemí) ÜVO-FlBau M-V Verordnung zur Übertragung von bauaufsichtlichen Aufgaben für Fliegende Bauten
PPVO M-V - Nařízení o zkušebních inženýrech a zkušebních znalcích Nařízení o zkušebních inženýrech a zkušebních znalcích PPVO M-V - Prüfingenieure- und Prüfsachverständigenverordnung Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen
PÜZAVO M-V - Nařízení o uznání jako zkušební, dohledový a certifikační úřad podle práva Stavebního řádu PÜZAVO M-V - Verordnung über die Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle nach Bauordnungsrecht
GarVO - Nařízení o garážích Nařízení o výstavbě a provozu garáží GarVO - Garagenverordnung Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Garagen
CWVO Nařízení o místech pro kempování a víkendCWVO Verordnung über Camping- und Wochenendplätze
VkVO - Nařízení o prodejnách Nařízení o výstavbě a provozu prodejen VkVO - Verkaufsstättenverordnung Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
BstättVO M-V- Nařízení o ubytovacích zařízeních Nařízení o výstavbě a provozu ubytovacích zařízeníBstättVO M-V Beherbergungsstättenverordnung
VstättVO M-V - Nařízení o prostorách pro shromáždění Nařízení o výstavbě a provozu prostor pro shromážděníVstättVO M-V - Versammlungsstättenverordnung Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten
FeuVO M-V Nařízení o topeništíchFeuVO M-V Feuerungsverordnung
EltBauRL M-V Směrnice o výstavbě provozních prostor pro elektrická zařízení Meklembursko-Přední PomořanskoEltBauRL M-V Richtlinie über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen
HHRL M-V - Směrnice o výškových domech Směrnice o výstavbě a provozu výškových domů Meklembursko-Přední PomořanskoHHRL M-V - Hochhausrichtlinie Richtlinie über den Bau und Betrieb von Hochhäusern
BASchulRL M-V Směrnice o požadavcích stavebního dohledu na školy Meklembursko-Přední PomořanskoBASchulRL M-V Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen
FlBauRL M-V Směrnice o výstavbě a provozu létajících staveb (nejsou pevně spojené se zemí) Meklembursko-Přední PomořanskoFlBauRL M-V Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten
FlBauVV M-V Správní předpis o udělění povolení provádění pro létající stavby (nejsou pevně spojené se zemí) a jejich převzetí do provozu Meklembursko-Přední PomořanskoFlBauVV M-V Verwaltungsvorschrift über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen
BrdverhschauVO M-V Nařízení o protipožární kontrole Meklembursko-Přední PomořanskoBrdverhschauVO M-V Verordnung über die Brandverhütungsschau
Směrnice o plochách pro požární ochranuRichtlinie über Flächen für die Feuerwehr
IndBauR-Směrnice o průmyslových stavbách Směrnice o stavební požární ochraně průmyslových stavebIndBauR - Industriebaurichtlinie Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau
SysBöR - Směrnice o systémových podlahách Směrnice o technických požadavcích požární ochrany na systémové podlahy SysBöR - Systemböden-Richtlinie Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Systemböden
HFHHolzR Směrnice o technických požadavcích požární ochrany na vysoce ohnivzdorné stavební díly v dřevěné stavební technologii HFHHolzR Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise
LAR - Směrnice o zařízeních pro vedení Směrnice o technických požadavcích požární ochrany na zařízení pro vedeníLAR - Leitungsanlagen-Richtlinie Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
LüAR - Směrnice o zařízeních pro větrání Směrnice o technických požadavcích požární ochrany na zařízení pro větrání LüAR - Lüftungsanlagen-Richtlinie Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen
Zákon k dohodě o Něměckém institutu pro stavební technikuGesetz zum Abkommen über das Deutsche Institut für Bautechnik
DIBt-ÜbVO - DIBt- Nařízení o převodu oprávnění Nařízení o převodu oprávnění na Něměcký institut pro stavební techniku DIBt-ÜbVO - DIBt-Übertragungsverordnung Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten auf das Deutsche Institut für Bautechnik
ÜZVO M-V Nažízení o shodném označení Nažízení o shodném označení stavebních výrobků Meklembursko-Přední PomořanskoÜZVO M-V Übereinstimmungszeichenverordnung
DIBt- Dohoda Dohoda o Něměckém institutu pro stavební technikuDIBt-Abkommen Abkommen über das Deutsche Institut für Bautechnik
BauPAVO M-V - Nařízení o stavebních výrobcích a stavebních technologiích Nařízení pro stavební výrobky a stavební technologie podle Zemského stavebního řádu Meklembursko-Přední PomořanskoBauPAVO M-V - Bauprodukte- und Bauartenverordnung Verordnung über Bauprodukte und Bauarten nach der Landesbauordnung Mecklenburg- Vorpommern
Listina technických stavebních ustanoveníListe der Technischen Baubestimmungen
DSchG M-V Zákon o památkové péči Zákon o památkové péči Meklembursko-Přední PomořanskoDSchG M-V Denkmalschutzgesetz
LPlG – Zákon o zemském plánování Zákon o územním uspořádání a zemském plánování země Meklembursko-Přední PomořanskoLPlG - Landesplanungsgesetz Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
LUVPG M-V – Zemský zákon o hodnocení vlivů na životní prostředí v Meklembursku-Předním Pomořansku LUVPG M-V - Landes-UVP-Gesetz Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Mecklenburg-Vorpommern
Stavební řád - NBauO Stavební řád pro Dolní SaskoBauordnung - NBauO Niedersächsische Bauordnung
Prováděcí nařízení ke Stavebnímu řádu pro Dolní Sasko – DVNBauO Všeobecné prováděcí nařízení ke Stavebnímu řádu pro Dolní SaskoDurchführungsverordnung zur Niedersächsischen Bauordnung - DVNBauO Allgemeine Durchführungsverordnung zur Niedersächsischen Bauordnung
Nutná parkovací místa Prováděcí ustanovení k § 47 NBauO - Stavebního řádu pro Dolní Sasko Notwendige Stellplätze Ausführungsbestimmungen zu § 47 NBauO
Nařízení o stavebních poplatcích - BauGO Nařízení o poplatcích a výlohách pro úřední úkony stavebního dohleduBaugebührenordnung - BauGO Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen der Bauaufsicht
Nařízení o stavebních předlohách – BauVorlVO Nařízení o žádosti o stavební povolení a stavebních předlohách v povolovacím řízení stavebního dohledu Bauvorlagenverordnung - BauVorlVO Verordnung über Bauantrag und Bauvorlagen im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren
Nařízení o provádění Stavebního zákoníku - DVO-BauGB Nařízení pro Dolní Sasko o provádění Stavebního zákoníku Durchführungsverordnung zum Baugesetzbuches - DVO-BauGB Niedersächsische Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches
Nařízení o místech na kempování a víkend - CPI-Woch-VO Nařízení o místech na kempování, víkend a pro chatyCamping- und Wochenendplatzverordnung - CPI-Woch-VO Verordnung über Campingplätze, Wochenendplätze und Wochenendhäuser
Nařízení o elektrických provozních prostorách - EltBauVO Nařízení o výstavbě provozních prostor pro elektrická zařízeníElektrische Betriebsraumverordnung - EltBauVO Verordnung über den Bau von elektrischen Betriebsräumen
Nařízení o topeništích - FeuVOFeuerungsverordnung - FeuVO
Létající stavby FlBauR Směrnice o výstavbě a provozu létajících staveb (nejsou pevně spojené se zemí)Fliegende Bauten - FlBauR Richtlinie über den Bau und Betrieb fliegender Bauten
Správní předpisy pro létající stavby (nejsou pevně spojené se zemí) Správní předpisy o udělění povolení provádění pro létající stavby a zprávy o nehodáchFliegende Bauten Verwaltungsvorschriften Verwaltungsvorschriften über Ausführungsgenehmigungen für fliegende Bauten und Berichte über Unfälle
Nařízení o garážích - GaVO Nařízení o výstavbě a provozu garáží Garagenverordnung - GaVO Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen
Naízení o parkovacích místech pro vysoké školy Naízení o odstavných stáních pro vysoké školyStellplatzverordnung für Hochschulen Verordnung über Einstellplätze für Hochschulen
Nařízení o prodejnách - VKVO Nařízení o výstavbě a provozu prodejenVerkaufsstättenverordnung - VKVO Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
Nařízení o prostorách pro shromáždění - NVStättVO Nařízení o prostorách pro shromáždění pro Dolní SaskoVersammlungsstättenverordnung - NVStättVO Niedersächsische Versammlungsstättenverordnung
Zákon pro Dolní Sasko o požární ochraně – NBrandSchG Zákon pro Dolní Sasko o požární ochraně a pomocných úkonech požární ochrany Niedersächsisches Brandschutzgesetz - NBrandSchG Niedersächsisches Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren
Směrnice o průmyslových stavbách - IndBauRL Směrnice o stavební požární ochraně průmyslových stavebIndustriebaurichtlinie - IndBauRL Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau
Směrnice o zařízeních pro vedení – LAR Směrnice o technických požadavcích požární ochrany na zařízení pro vedeníLeitungsanlagenrichtlinie - LAR Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
Směrnice o zařízeních pro větrání – LüAR Směrnice o technických požadavcích požární ochrany na zařízení pro větráníLüftungsanlagen-Richtlinie - LüAR Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen
Směrnice pro školní stavby - SchulbauR Směrnice o požadavcích stavebního dohledu na školySchulbaurichtlinie - SchulbauR Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen
Nařízení o zkušebních znalcích podle práva Stavebního řádu - BauSVO Nařízení o uznaných znalcích pro přezkoušení technických zařízení a vybavení podle práva Stavebního řáduBauordnungsrechtliche Sachverständigenverordnung - BauSVO Verordnung über anerkannte Sachverständige für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht
Nařízení o stavebně-technickém přezkoušení - BauPrüfVO Nařízení o stavebně-technickém přezkoušení stavebních opatřeníBautechnische Prüfungsverordnung - BauPrüfVO Verordnung über die bautechnische Prüfung von Baumaßnahmen
PÜZ- Nařízení o uznání - PÜZAVO Nařízení o uznání jako zkušební, dohledový a certifikační úřad podle práva Stavebního řáduPÜZ-Anerkennungsverordnung - PÜZAVO Verordnung über die Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle nach Bauordnungsrecht
Nažízení o shodném označení- ÜZVO Nažízení o shodném označení stavebních výrobkůÜbereinstimmungszeichenverordnung - ÜZVO Verordnung über das Übereinstimmungszeichen
WasBauPVO Nařízení ke zjištění způsobilosti stavebních výrobků a druhů stavebních technologií podle vodního práva důkazy podle Stavebního řádu pro Dolní SaskoWasBauPVO Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise nach der Niedersächsischen Bauordnung
Listina technických stavebních ustanoveníListe der Technischen Baubestimmungen
Zákon o památkové péči Zákon o památkové péči pro Dolní Sasko Denkmalschutzgesetz Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
Zplnomocněnec pro památkovou péči Směrnice o provádění § 22 Zákona o památkové péči pro Dolní SaskoBeauftragte für die Denkmalpflege Richtlinie zur Durchführung des § 22 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes
Zákon o vyvlastnění - NEG Zákon o vyvlastnění pro Dolní SaskoEnteignungsgesetz - NEG Niedersächsisches Enteignungsgesetz
Zákon o územním uspořádání a zemském plánování – NROG Zákon o územním uspořádání a zemském plánování pro Dolní SaskoRaumordnungs- und Landesplanungsgesetz - NROG Niedersächsisches Gesetz über Raumordnung und Landesplanung
Správní předpis k Zákonu o územním uspořádání a zemském plánování - VV-NROG Správní předpisy k Zákonu o územním uspořádání a zemském plánování pro Dolní SaskoRaumordnungs- und Landesplanungsgesetz Verwaltungsvorschrift - VV-NROG Verwaltungsvorschriften zum Niedersächsischen Gesetz über Raumordnung und Landesplanung
Zákon o silnicích - NStrG Zákon o silnicích pro Dolní SaskoStraßengesetz - NStrG Niedersächsisches Straßengesetz
Zákon o hodnocení vlivů na životní prostředí - NUVPG Zákon o hodnocení vlivů na životní prostředí pro Dolní SaskoUmweltverträglichkeitsprüfung - NUVPG Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Zákon o zadávání - LVergabeG Zemský zákon o zadávání zakázek pro Dolní SaskoVergabegesetz - LVergabeG Niedersächsisches Landesvergabegesetz
Zákon o sousedském právu - NNachbG Zákon o sousedském právu pro Dolní Sasko Nachbarrechtsgesetz - NNachbG Niedersächsisches Nachbarrechtsgesetz
Zemský stavební řád - BauO NRW Stavební řád pro zemi Severní Porýní-VestfálskoLandesbauordnung - BauO NRW Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
Tabulka cen hrubé stavby za m³ obestavěného prostoruTabelle der Rohbauwerte je m³ umbauten Raumes
Stavební řád pro zvláštní stavby – SbauVO Nařízení o výstavbě a provozu zvláštních stavebSonderbauverordnung - SBauVO Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten
Nařízení o místech na kempování a vikend CWVO Nařízení o místech na kempování a víkend Camping- und Wochenendplatzverordnung - CWVO Verordnung über Camping- und Wochenendplätze
Nařízení o topeništích - FeuVO NRW pro Severní Porýní-VestfálskoFeuerungsverordnung - FeuVO NRW
Směrnice Létající stavby – FlBau NRW Směrnice o výstavbě a provozu létajících staveb (nejsou pevně spojené se zemí) pro Severní Porýní-Vestfálsko Fliegende-Bauten-Richtlinie - FlBau NRW Richtlinie über den Bau und Betrieb fliegender Bauten
Nařízení o výstavbě nemocnic - KhBauVO Nařízení o výstavbě a provozu nemocnicKrankenhausbauverordnung - KhBauVO Verordnung über den Bau und Betrieb von Krankenhäusern
Směrnice o průmyslových stavbách - IndBauR Směrnice o stavební požární ochraně průmyslových stavebIndustriebaurichtlinie - IndBauR Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau
Směrnice o zařízeních pro vedení – LAR NRW Směrnice o technických požadavcích požární ochrany na zařízení pro vedení pro Severní Porýní-Vestfálsko Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR NRW Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
Směrnice k výměře zařízení připravené vody pro hašení - LöRüRL Směrnice k výměře zařízení připravené vody pro hašení při skladování vodě nebezpečných látekLöschwasser-Rückhalteanlagen-Richtlinie - LöRüRL Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern wassergefährdender Stoffe
Směrnice o zařízeních pro větrání – LüAR NRW Směrnice o technických požadavcích požární ochrany na zařízení pro větrání pro Severní Porýní-VestfálskoLüftungsanlagen-Richtlinie - LüAR NRW Brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen
Směrnice pro školní stavby -SchulbauR Směrnice o požadavcích stavebního dohledu na školySchulbaurichtlinie - SchulBauR Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen
Nařízení o přezkoušení staveb - BauPrüfVO Nařízení o stavebně-technickém přezkoušení Bauprüfverordnung - BauPrüfVO Verordnung über bautechnische Prüfungen
Nařízení o přezkoušení staveb VV - VV BauPrüfVO Správní předpis k nařízení o stavebně-technickém přezkoušeníBauprüfverordnung VV - VV BauPrüfVO Verwaltungsvorschrift zur Verordnung über bautechnische Prüfungen
Nařízení o přezkoušení - PrüfVO NRW Nařízení o přezkoušení technických zařízení a opakovaném přezkoušení zvláštních staveb pro Severní Porýní-Vestfálsko Prüfverordnung - PrüfVO NRW Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten
Nařízení o zkušebních znalcích - SV- VO Nařízení o státně uznaných znalcích podle Zemského stavebního řáduSachverständigenverordnung - SV-VO Verordnung über staatlich anerkannte Sachverständige nach der Landesbauordnung
Technická ustanovení podle § 3 čl. 3 BauO NRW - Stavebního řádu pro Severní Porýní-VestfálskoTechnische Baubestimmungen nach § 3 Abs. 3 BauO NRW
Nařízení o stavebních výrobcích a stavebních technologiích - BauPAVO Nařízení o ustanoveních pro stavební výrobky a stavební technologie podle práva Stavebního řáduBauprodukte- und Bauartenverordnung - BauPAVO Verordnung über bauordnungsrechtliche Regelungen für Bauprodukte und Bauarten
Výnos o starých zátěžích Zohlednění ploch se zátížením půdy, zejména starými zátěžemi, při stavebním řídícím plánování a ve stavebním povolovacím řízeníAltlastenerlass Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren
Zákon o památkové péči - DSchG Zákon k ochraně a k péči o monumenty v zemi Severní Porýní-Vestfálsko Denkmalschutzgesetz - DSchG Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen
Výnos o maloobchodu Usídlení velkých provozoven maloobchodu; stavební řídící plánování a povolení stavebních záměrůEinzelhandelserlass Ansiedlung von Einzelhandelsgroßbetrieben; Bauleitplanung und Genehmigung von Vorhaben
Zemský zákon o vyvlastnění a odškodnění - EEG NW Zákon o vyvlastnění a odškodnění pro zemi Severní Porýní-Vestfálsko Landesenteignungs- und -entschädigungsgesetz - EEG NW Gesetz über Enteignung und Entschädigung für das Land Nordrhein-Westfalen
Zákon o zemském plánování NRW - LPlG Zákon o zemském plánování pro Severní Porýní-VestfálskoLandesplanungsgesetz NRW - LPlG
Zákon o zemském plánování DVO - LPlG DVO Nařízení k provádění Zákona o zemském plánováníLandesplanungsgesetzDVO – LPlG DVO Verordnung zur Durchführung des Landesplanungsgesetzes
Zákon o krajině - LG Zákon k zabezpečení rovnováhy v přírodě a k rozvoji krajinyLandschaftsgesetz - LG Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft
Zákon o silnicích a cestách země Severní Porýní-Vestfálsko - StrWG NRW Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NRW
Zákon o sousedském právu - NachbG NRW Zákon o sousedském právu pro Severní Porýní-VestfálskoNachbarrechtsgesetz - NachbG NRW
LBauO Zemský stavební řád pro Porýní-FalcLBauO Landesbauordnung Rheinland-Pfalz
Informace k provádění Zemského stavebního řádu pro Porýní-FalcHinweise zum Vollzug der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz
Požadavky stavebního dohledu na únikové cesty v budovách (schodiště a všeobecně přístupné chodby)Bauaufsichtliche Anforderungen an Rettungswege in Gebäuden (Treppenräume und allgemein zugängliche Flure)
Požadavky stavebního dohledu na obložení, izolační látky, uchycení a spodní konstrukceBauaufsichtliche Anforderungen an Bekleidungen, Dämmstoffe, Halterungen und Unterkonstruktionen
BauuntPrüfVO Zemské nařízení o stavebních podkladech a stavebně technickém přezkoušeníBauuntPrüfVO Landesverordnung über Bauunterlagen und die bautechnische Prüfung
VStättVO - Nařízení o prostorách pro shromáždění Zemské nařízení o výstavbě a provozu prostor pro shromážděníVStättVO - Versammlungsstättenverordnung Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten
GaVO - Nařízení o garážích Zemské nařízení o výstavbě a provozu garážíGarVO - GaragenverordnungLandesverordnung über den Bau und Betrieb von Garagen
VkVO - Nařízení o prodejnách Zemské nařízení o výstavbě a provozu prodejenVkVO - Verkaufsstättenverordnung Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
FeuVO Nařízení o topeništích FeuVO -Feuerungsverordnung
Zemské nařízení o provozních prostorách pro elektrická zařízení (k § 76 Zemského stavebního řádu)Landesverordnung über Betriebsräume für elektrische Anlagen (zu § 76 der Landesbauordnung)
Zemské nařízení o použití ustanovení Nařízení o bezpečnosti provozu na stavebních zařízeních a vybaveníchLandesverordnung über die Anwendung von Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung auf bauliche Anlagen und Einrichtungen
IndBauRL - Směrnice o průmyslových stavbách Směrnice o stavební požární ochraně průmyslových stavebIndBauRL - Industriebaurichtlinie Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau
SysBöR - Směrnice o systémových podlahách Směrnice o technických požadavcích požární ochrany na systémové podlahy SysBöR - Systemböden-RichtlinieRichtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Systemböden
LAR - Směrnice o zařízeních pro vedení Směrnice o technických požadavcích požární ochrany na zařízení pro vedeníLAR - LeitungsanlagenrichtlinieRichtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
Směrnice o požární ochraně při skladování sekundárních látek z umělé hmotyRichtlinie über den Brandschutz bei der Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff
Požadavky stavebního dohledu na školy Oběžník ministerstva financíBauaufsichtliche Anforderungen an Schulen Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen
Počet, velikost a kvalita parkovacích míst pro motorová vozidla Správní předpis ministerstva financíZahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen
Listina technických stavebních ustanoveníListe der Technischen Baubestimmungen
Přílohy k Listině technických stavebních ustanoveníAnlagen zur Liste der Technischen Baubestimmungen
ÜZVO Zemské nařízení o shodném označení Nařízení o shodném označení satvebních výrobkůÜZVO Landesverordnung über das Übereinstimmungszeichen
ÜTBauVO Zemské nařízení o dozoru prací se stavebními výrobky a u druhů stavebních technologiíÜTBauVO Landesverordnung über die Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei Bauarten
HABauVO Zemské nařízení o požadavcích na výrobce stavebních výrobků a uživatele druhů stavebních technologiíHABauVO Landesverordnung über Anforderungen an Hersteller von Bauprodukten und Anwender von Bauarten
Nařízení o přezkoušení vodních staveb Zemské nařízení ke zjištění způsobilosti stavebních výrobků podle vodního práva důkazy podle Zemského stavebního řádu pro Porýní-FalcWasserbauprüfverordnung Landesverordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten durch Nachweise nach der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz
PÜZ - Nařízení o uznání Zemské nařízení o uznání jako zkušební, dohledový a certifikační úřad PÜZ-Anerkennungsverordnung Landesverordnung über die Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle
DSchG - Zákon o památkové péčiDSchG - Denkmalschutzgesetz
LBO Zemský stavební řádLBO Landesbauordnung
BauVorlVO Nařízení o stavebních předloháchBauVorlVO Bauvorlagenverordnung
ZustV-LBO Nařízení o příslušnosti k Zemskému stavebnímu řáduZustV-LBO Zuständigkeitsverordnung zur Landesbauordnung
Zákon o vyvlastnění pozemkového vlastnictví Gesetz über die Enteignung von Grundeigentum
TPrüfVO Technické nařízení o přezkoušení TPrüfVO Technische Prüfverordnung
PPVO – Nařízení o oprávněných k přezkoušení a zkušebních znalcích Nařízení o oprávněných k přezkoušení a zkušebních znalcích podle Zemského stavebního řádu PPVO - Prüfberechtigten- und Prüfsachverständigenverordnung Verordnung über die Prüfberechtigte und Prüfsachverständigen nach der Landesbauordnung
GebVerzBauaufsicht - Nařízení o výnosu zvláštního seznamu poplatků pro úřady stavebního dohledu Sárska a pro úřední úkony obcí podle Zemského stavebního řádu GebVerzBauaufsicht - Verordnung über den Erlass eines Besonderen Gebührenverzeichnisses für die Bauaufsichtsbehörden des Saarlandes sowie für Amtshandlungen der Gemeinden nach der Landesbauordnung
GarVO Nařízení o garážích GarVO Garagenverordnung
VkVO - Nařízení o prodejnách Nařízení o výstavbě a provozu prodejenVkVO - Verkaufsstättenverordnung Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
VStättVO - Nařízení o prostorách pro shromáždění Nařízení o výstavbě a provozu prostor pro shromážděníVStättVO - Versammlungsstättenverordnung Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten
CPlv Nařízení o místech na kempování, víkend a pro chatyCPlv Verordnung über Camping-, Wochenendplätze und Wochenendhäuser
Elt BauVO Nařízení o výstavbě provozních prostor pro elektrická zařízeníElt BauVO Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen
FeuVO - Nařízení o topeništích Nařízení o topných zařízeních, zařízeních k rozvodu tepla a k zásobování teplou vodou a o skladování topných látekFeuVO - Feuerungsverordnung Verordnung über Feuerungsanlagen, Anlagen zur Verteilung von Wärme und zur Warmwasserversorgung sowie über Brennstofflagerung
BeVO - Nařízení o ubytovacích zařízeních Nařízení o výstavbě a provozu ubytovacích zařízení BeVO - Beherbergungsstättenverordnung Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten
HochhVO - Nařízení o výškových domech Směrnice o výstavbě a provozu výškových domůHochhVO - Hochhausverordnung Verordnung über den Bau und Betrieb von Hochhäusern
HeimR Výnos týkající se Směrnice o požadavcích stavebního dohledu na domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou a pečovatelské domovy (také krátkodobé péče) a domovy pro postiženéHeimR Erlass betreffend Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Altenheime, Altenwohnheime und Pflegeheime (auch Kurzzeitpflege) und Wohnheime für Behinderte
KhBauR - Směrnice o výstavbě nemocnic Směrnice o výstavbě a provozu nemocnicKhBauR - Krankenhausbaurichtlinie Richtlinie über den Bau und Betrieb von Krankenhäusern
SchulbauR - Směrnice pro školní stavby Směrnice o požadavcích stavebního dohledu na školySchulbauR - Schulbau-Richtlinie Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen
Společný výnos o požární ochraně ve stávajících školáchGemeinsamer Erlass über den Brandschutz in bestehenden Schulen
ÜZVO - Nařízení o shodném označení Nařízení o shodném označení stavebních výrobkůÜZVO - Übereinstimmungszeichenverordnung Verordnung über das Übereinstimmungszeichen
PÜZAVO - PÜZ- Nařízení o uznání Nařízení o uznání jako zkušební, dohledový a certifikační úřad podle Zemského stavebního řáduPÜZAVO - PÜZ-Anerkennungsverordnung Verordnung über die Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle nach der Landesbauordnung
WasBauPV Nařízení ke zjištění způsobilosti stavebních výrobků podle vodního práva důkazy podle Stavebního řádu pro SárskoWasBauPV Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise nach der Bauordnung des Saarlandes
Nařízení o příslušnosti podle Zákona o stavebních výrobcích a podle Nařízení o uvedení topných kotlů a přístrojů na trh podle Zákona o stavebních výrobcích Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Bauproduktengesetz und nach der Verordnung über das In-Verkehr-Bringen von Heizkesseln und Geräten nach dem Bauproduktengesetz
MÜZustVBau - Nařízení o příslušnosti pro kontrolu trhu ve stavebnictvi Nařízení o příslušnosti k provádění kapitoly III Nařízení (EG) č. 765/2008 Evropského parlamentu a Rady z 9. Července 2008 o předpisech pro akreditaci a kontrolu trhu v souvislosti s uvedením produktů na trh a ke zrušení nařízení (EWG) č. 339/93 RadyMÜZustVBau - Marktüberwachungszuständigkeitsverordnung-Bau Verordnung über die Zuständigkeit zur Durchführung des Kapitels III der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates
Listina technických ustanovení Vyhláška o zavedení technických ustanovení stavebním dohledemListe der Technischen Baubestimmungen Bekanntmachung der bauaufsichtlichen Einführung Technischer Baubestimmungen
SDschG Zákon o památkové péči pro SárskoSDschG Saarländisches Denkmalschutzgesetz
Zákon o sousedském právu pro SárskoSaarländisches Nachbarrechtsgesetz
SächsBO Stavební řád pro SaskoSächsBO Sächsische Bauordnung
DVOSächsBO - Prováděcí nařízení k SächsBO Nařízení Saského státního ministerstva vnitra k provádění Stavebního řádu pro SaskoDVOSächsBO - Durchführungsverordnung zur SächsBO Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchführung der Sächsischen Bauordnung
VwVSächsBO Správní předpis Saského státního ministerstva vnitra ke Stavebnímu řádu pro SaskoVwVSächsBO Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Sächsischen Bauordnung
SächsEnEVDVO Nařízení Saské státní vlády k provádění Nařízení o úspoře energieSächsEnEVDVO Verordnung der Sächsischen Staatsregierung zur Durchführung der Energieeinsparverordnung
SächsTechPrüfVO Nařízení Saského státního ministerstva vnitra o přezkoušení technických zařízení a vybavení podle práva Stavebního řáduSächsTechPrüfVO Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht
VwVBauPrüf Správní předpis Saského státního ministerstva vnitra o stavebně-technickém přezkoušení stavebních záměrůVwVBauPrüf Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die bautechnische Prüfung von Bauvorhaben
SächsFeuVO - Saské nařízení o topeništích Nařízení Saského státního ministerstva vnitra o výstavbě a provozu topných zařízeníSächsFeuVO - Sächsische Feuerungsverordnung Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über den Bau und Betrieb von Feuerungsanlagen
SächsVStättVO - Saské nařízení o prostorách pro shromáždění Nařízení Saského státního ministerstva vnitra o výstavbě a provozu prostor pro shromážděníSächsVStättVO - Sächsische Versammlungsstättenverordnung Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten
SächsGarStellplVO - Saské nařízení o garážích a parkovacích místech Nařízení Saského státního ministerstva vnitra o garážích a parkovacích místech SächsGarStellplVO - Sächsische Garagen- und Stellplatzverordnung Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über Garagen und Stellplätze
SächsEltBauR Směrnice Saského státního ministerstva vnitra o výstavbě provozních prostor pro elektrická zařízeníSächsEltBauR Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen
SächsBeBauR – Saská směrnice o výstavbě ubytovacích zařízení Směrnice Saského státního ministerstva vnitra o výstavbě a provozu ubytovacích zařízení SächsBeBauR - Sächsische Beherbergungsstättenbaurichtlinie Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten
SächsVerkBauR - Saská směrnice o výstavbě prodejen Směrnice Saského státního ministerstva vnitra o výstavbě a provozu prodejenSächsVerkBauR - Sächsische Verkaufsstättenbaurichtlinie Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
SächsSchulBauR - Saská směrnice pro školní stavby Směrnice Saského státního ministerstva vnitra o výstavbě a provozu školSächsSchulBauR - Sächsische Schulbaurichtlinie Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über den Bau und Betrieb von Schulen
SächsBauPAVO - Saské nařízení o stavebních výrobcích a stavebních technologiích Nařízení Saského státního ministerstva vnitra o ustanoveních pro stavební výrobky a stavební technologie podle práva Stavebního řáduSächsBauPAVO - Sächsische Bauprodukten- und Bauartenverordnung Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Regelungen für Bauprodukte und Bauarten nach Bauordnungsrecht
LTB Vyhláška Saského státního ministerstva vnitra o Listině zavedených technických stavebních ustanoveníLTB Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Liste der eingeführten Technischen Baubestimmungen
SächsEntEG Saský zákon o vyvlastnění a odškodnění SächsEntEG Sächsisches Enteignungs- und Entschädigungsgesetz
SächsDSchG - Saský zákon o památkové péči Zákon k ochraně a k péči kulturních monumentů ve Svobodném státě SaskoSächsDSchG - Sächsisches Denkmalschutzgesetz Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen
SächsNRG Saský zákon o sousedském právuSächsNRG Sächsisches Nachbarrechtsgesetz
BauO LSA Stavební řád země Sasko-AnhaltskoBauO LSA Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt
Informační list Souhlas v jednotlivém případěMerkblatt Zustimmung im Einzelfall
BauGVO Nařízení o stavebních poplatcích BauGVO Baugebührenverordnung
BauVorlVO - Nařízení o stavebních předlohách Nařízení o stavebních předlohách a oznámeních stavebního dohledu BauVorlVO - Bauvorlagenverordnung Verordnung über Bauvorlagen und bauaufsichtliche Anzeigen
Příloha 2 Nařízení o stavebních předlohách Vysvětlení ke katalogu kriteriíAnlage 2 Bauvorlagenverordnung Erklärung zum Kriterienkatalog
PPVO Nařízení o zkušebních inženýrech a zkušebních znalcíchPPVO Verordnung über Prüfingenieure und Prüfsachverständige
Zkušební směrnice pro uznání zkušebních inženýrů pro požární ochranu Prüfungsrichtlinie für die Anerkennung von Prüfingenieuren für Brandschutz
Zkušební směrnice pro uznání zkušebních inženýrů pro statiku Prüfungsrichtlinie für die Anerkennung von Prüfingenieuren für Standsicherheit
TAnlVO Nařízení o technických zařízeních a vybaveních podle práva Stavebního řádu TAnlVO Verordnung über technische Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht
Informace pro statické přezkoušení stavebních zařízení vlastníkem/oprávněným k disponováníHinweise für die Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen durch den Eigentümer/Verfügungsberechtigten
VStättVO - Nařízení o prostorách pro shromáždění Nařízení o výstavbě a provozu prostor pro shromážděnVStättVO - Versammlungsstättenverordnung Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten
BStättVO - Nařízení o výstavbě ubytovacích zařízení Nařízení o výstavbě a provozu ubytovacích zařízení BStättVO - Beherbergungsstättenverordnung Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten
GaVO Nařízení o garážích GaVO Garagenverordnung
CWVO Nařízení o místech na kempování a víkend CWVO Verordnung über Campingplätze und Wochenendplätze
FeuVO Nařízení o topeništích FeuVO Feuerungsverordnung
Výnos k povolení zařízení pro získání větrné energie Erlaß zur Genehmigung von Windenergieanlagen
WEA Informace k provádění stavebně-plánovacích a stavebně-právních požadavků k povinnosti odstranění a zabezpečení na zařízeních pro získání větrné energie WEA Hinweise zur Umsetzung bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher Anforderungen zur Rückbauverpflichtung und Sicherheitsleistung an Windenergieanlagen
Stavebně-právní relevance změn na zařízeních pro získání větrné energie Baurechtliche Relevanz von Änderungen an Windkraftanlagen
BauÜVO Nařízení o převodu oprávnění a příslušností stavebního dohledu BauÜVO Verordnung über die Übertragung von bauaufsichtlichen Befugnissen und Zuständigkeiten
HAVO Nařízení o požadavcích na výrobce stavebních výrobků a uživatele druhů stavebních technologiíHAVO Verordnung über Anforderungen an Hersteller von Bauprodukten und Anwender von Bauarten
PÜZAVO Nařízení o uznání jako zkušební, dohledový a certifikační úřad podle práva Stavebního řáduPÜZAVO Verordnung über die Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle nach Bauordnungsrecht
ÜTVO Nařízení o dozoru prací se stavebními výrobky a u druhů stavebních technologiíÜTVO Verordnung über die Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei Bauarten
ÜZVO Nařízení o shodném označení Nařízení o shodném označení stavebních výrobků ÜZVO Verordnung über das Übereinstimmungszeichen
WasBauPVO Nařízení ke zjištění způsobilosti stavebních výrobků a druhů stavebních technologií podle vodního práva WasBauPVO Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten
Zavedení Technických stavebních ustanovení Listina Technických stavebních ustanoveníEinführung Technischer Baubestimmungen Liste der Technischen Baubestimmungen
Zákon o památkové péči země Sasko-AnhaltskoDenkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
NbG Zákon o sousedském právuNbG Nachbarschaftsgesetz
LBO Zemský stavební řád pro zemi Šlesvicko-HolštýnskoLBO Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein
PPVO – Zemské nařízení o zkušebních inženýrkách a zkušebních inženýrech pro statiku a zkušebních znalcích PPVO - Landesverordnung über die Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure für Standsicherheit sowie Prüfsachverständigen
BauVorlVO - Nařízení o stavebních předloháchBauVorlVO - Bauvorlagenverordnung
Nařízení o stavebních poplatcíchBauGebVO - Baugebührenverordnung
BauRVBeschlV SH 2010 – Zemské nařízení k zjednodušení řízení stavebniho dohledu Šlesvicko-Holštýnsko 2010BauRVBeschlV SH 2010- Landesverordnung zur Vereinfachung des bauaufsichtlichen Verfahrens
GarVO - Nařízení o garážíchGarVO- Gagarenverordnung
BeVO - Zemské nařízení o výstavbě a provozu ubytovacích zařízení BeVO – Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten
FeuVO - Zemské nařízení o topeništích FeuVO - Landesverordnung über uerungsanlagen
VkVO - Zemské nařízení o výstavbě a provozu prodejen VkVO – Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
VstättVO - Zemské naízení o výstavb a provozu prostor pro shromáždníVstättVO – Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten
DIBtG SH Zákon o Německém institutu pro stavební techniku Šlesvicko-Holštýnsko DIBtG SH - Gesetz über das Deutsche Institut für Bautechnik
ÜTVO - Zemské nařízení o dozoru prací se stavebními výrobky a u druhů stavebních technologií ÜTVO – Landesverordnung über die Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei Bauarten
ÜZVO - Zemské nařízení o Nařízení o shodném označení Nařízení o shodném označení stavebních výrobků ÜZVO – Landesverordnung über das Übereinstimmungszeichen
PrüfVO - Zemské nařízení o přezkoušení technických zařízení a vybavení podle práva Stavebního řáduPrüfVO- Landesverordnung über die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen nach dem Bauordnungsrecht
PÜZAVO - Zemské nařízení o uznání jako zkušební, dohledový a certifikační úřad podle práva stavebního řádu PÜZAVO – Landesverordnung über die Anerkennung als Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle nach Bauordnungsrecht
NachbG Schl.-H. - Zákon o sousedském právu pro zemi Šlesvicko-Holštýnsko NachbG Schl.-H. - Nachbarrechtsgesetz für das Land Schleswig-Holstein
LNatSchG – Zákon k ochraně přírodyLnatSchG - Gesetz zum Schutz der Natur
PlanG SH – Zákon o zemském plánování Šlesvicko-Holštýnsko PlanG SH - Gesetz über die Landesplanung
ThürBO Durynský stavební řádThürBO Thüringer Bauordnung
Informace k vyhotovení konceptů požární ochrany podle § 52 věta 3 č.19 ThürBO a důkazů požární ochrany podle § 63 d ThürBO - Durynského stavebního řádu Hinweise zur Erstellung von Brandschutzkonzepten nach § 52 Satz 3 Nr. 19 ThürBO und Brandschutznachweisen nach § 63 d ThürBO
Provádění Durynského stavebního řádu Informace k použití katalogu kriterií podle § 85 odst. 5 ThürBO - Durynského stavebního řáduVollzug der Thüringer Bauordnung Hinweise zur Anwendung des Kriterienkatalogs nach § 85 Abs. 5 ThürBO
ThübauVorlVO - Durynské nařízení o stavebních předloháchThürBauVorlVO - Thüringer Bauvorlagenverordnung
ThürBauGVO Durynské nařízení o stavebních poplatcíchThürBauGVO - Thüringer Baugebührenverordnung
ThürPPVO Durynské nařízení o zkušebních inženýrech a zkušebních znalcíchThürPPVO Thüringer Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen
ThürTechPrüfVO Durynské nařízení o přezkoušení technických zařízení a vybavení v budováchThürTechPrüfVO Thüringer Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen in Gebäuden
ThürFeuVO Durynské nařízení o topeništíchThürFeuVO Thüringer Feuerungsverordnung
ThürVStVO - Durynské nařízení o prodejnách Durynské nařízení o výstavbě a provozu prodejenThürVStVO - Thüringer Verkaufsstättenverordnung Thüringer Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
ThürGarVO - Durynské nařízení o garážích Durynské nařízení o výstavbě a provozu garážíThürGarVO - Thüringer Garagenverordnung Thüringer Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen
ThürSchulbauR - Durynská směrnice pro školní stavby Durynská směrnice o požadavcích stavebního dohledu na školyThürSchulbauR - Thüringer Schulbaurichtlinie Thüringer Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen
FlBauR Směrnice o výstavbě a provozu létajících staveb (nejsou pevně spojené se zemí)FlBauR Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten
FlBauVwV Správní předpis Durynského ministerstva pro stavebnictví, zemský rozvoj a media o prováděcích povoleních pro létající stavby (nejsou pevně spojené se zemí) a jejich převzetí do provozuFlBauVwV Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Medien über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen
ThürÜTVO Durynské nařízení o dozoru prací se stavebními výrobky a u druhů stavebních technologiíThürÜTVO Thüringer Verordnung über die Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei Bauarten
ThürHAVO Durynské nařízení o požadavcích na výrobce stavebních výrobků a uživatele druhů stavebních technologií ThürHAVO Thüringer Verordnung über Anforderungen an Hersteller von Bauprodukten und Anwender von Bauarten
ThürWasBauPVO Durynské nařízení ke zjištění způsobilosti stavebních výrobků a druhů stavebních technologií podle vodního právaThürWasBauPVO Thüringer Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten
ThürDSchG – Durynský zákon o památkové péči Durynský zákon k péči a ochraně kulturních monumentůThürDSchG - Thüringer Denkmalschutzgesetz Thüringer Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale
Durynský zákon o sousedském právuThüringer Nachbarrechtsgesetz
Durynský zákon o sousedském právu Brožura Durynského ministerstva spravedlnostiThüringer Nachbarrechtsgesetz Broschüre des Thüringer Justizministeriums
BBodSchV Spolkové nařízení o ochraně půdy a o starých zátěžíchBBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
FStrG Spolkový zákon o dálkových silnicíchFStrG Bundesfernstraßengesetz
BImSchG – Spolkový zákon o ochraně životního prostředí Zákon k ochraně před škodlivými účinky na životní prostředí znečištěním vzduchu, hlukem, otřesy a podobnými procesyBImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge
BNatSchG - Spolkový zákon o ochraně přírody Zákon o ochraně přírody a péči o krajinu BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
GastG Zákon o restauracíchGastG Gaststättengesetz
BauPG - Zákon o stavebních výrobcích Zákon o uvedení na trh a o volném trhu se stavebními výrobky k provádění Směrnice 89/106/EWG Rady z 21. prosince 1988 k přizpůsobení právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích a jiných právních aktů Evropského společenstvíBauPG - Bauproduktengesetz Gesetz über das Inverkehrbringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften
EnEG – Zákon o úspoře energie Zákon o úspoře energie v budováchEnEG - Energieeinsparungsgesetz Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden
EnEV 2007 Nařízení o tepelné ochraně a technice zařízení v budovách k úspoře energieEnEV 2007 Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden
Nařízení o bytových plochách Nařízení k výpočtu bytové plochy, o seznamu provozních nákladů a ke změně jiných nařízení Wohnflächenverordnung Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche, über die Aufstellung von Betriebskosten und zur Änderung anderer Verordnungen
Nařízení o provozních nákladech Nařízení o seznamu provozních nákladů Betriebskostenverordnung Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten
AEG Všeobecný zákon o železnicíchAEG Allgemeines Eisenbahngesetz
AtG – Atomový zákon Zákon o mírovém využití jaderné energie a o ochraně proti jejím nebezpečímAtG - Atomgesetz Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren
BetrSichV - Nařízení o bezpečnosti provozu Nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při poskytnutí pracovních prostředků a jejich užívání při práci, o bezpečnosti u provozu zařízení, která je nutno kontrolovat a o organizaci provozní pracovní ochranyBetrSichV - Betriebssicherheitsverordnung Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes
WaStrG - Spolkový zákon o vodních cestách Spolkový zákon o úkolech a organizaci spolkové správy vodních cestWaStrG - Bundeswasserstraßengesetz Bundesgesetz über Aufgaben und Organisation der Bundes-Wasserstraßenverwaltung
ArbSchG – Zákon o bezpečnosti práce Zákon o provádění opatření ochrany práce ke zlepšení bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práciArbSchG - Arbeitsschutzgesetz Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit
ArbStättV – Nařízení o pracovištíchArbStättV - Arbeitsstättenverordnung Verordnung über Arbeitsstätten
ASR Technická pravidla pro pracovištěASR Technische Regeln für Arbeitsstätten
ASR V3a.2 Bezbarierové utváření pracovištˇASR V3a.2 Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten
ASR A1.3 Bezpečnostní a zdravotně-ochranná označení pro pracovištěASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
ASR A1.6 Okna, světlíky, průsvitné stěny pro pracovištěASR A1.6 Fenster, Oberlichter, lichtdurchlässige Wände
ASR A1.7 Dveře a vrata pro pracovištěASR A1.7 Türen und Tore
ASR A3.4 Osvětlení pro pracovištěASR A3.4 Beleuchtung
ASR A3.4/3 Bezpečnostní osvětlení pro pracoviště, optické bezpečnostní systémyASR A3.4/3 Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme
ASR A3.5 Teplota prostor na pracovištíchASR A3.5 Raumtemperatur
ASR A3.6 Větrání na pracovištíchASR A3.6 Lüftung
ASR A4.2 Přestávkové a pohotovostní prostory na pracovištíchASR A4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume
ASR A4.3 Prostory pro první pomoc, prostředky a zařízení pro první pomoc na pracovištíchASR A4.3 Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe
AASR A4.4 Ubytovny na pracovištíchASR A4.4 Unterkünfte
Print Friendly, PDF & Email