Stavební právo v Republice Rakousko

Popis v češtiněPopis v němčině
Burgenlandský stavební zákon (Bgld. BauG) z 20. listopadu 1997. Poslední změna 1.1.2013Burgenländisches Baugesetz (Bgld. BauG) v. 20. November 1997. Letzte Änd. 1.1.2013
Burgenlandské stavební nařízení (BauVO) Burgenlandské zemské vlády z 2. února 1998, kterým jsou vydávány předpisy o přípustnosti stavebních záměrů. Poslední změna 1.7.2008.Burgenländische Bauverordnung (BauVO) der Burgenländischen Landesregierung vom 2. Feber 1998, mit der Vorschriften über die Zulässigkeit von Bauvorhaben erlassen werden. Letzte Änd. 1.7.2008
Burgenlandský zákon o územním plánování z 20.3.1996. Poslední změna 1.9.2010.Burgenländisches Raumplanungsgesetz v. 20.3.1996. Letzte Änd. 1.9.2010.
Nařízení o převodu vyřizování záležitostí vlastní oblasti působnosti z oblasti místní stavební policie z 1.6.1993 - Nařízení, kterým je převedeno vyřizování záležitostí vlastního rozsahu působnosti z oblasti místní stavební policie na uvedené okresni hejtmanství Verordnung für Übertragung der Besorgung von Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches aus dem Bereich der örtlichen Baupolizei v. 1.6.1993
Zákon o připojení kanálu z 31.3.1990 - Zákon o připojení na veřejná kanalizační zařízení a jejich používáníKanalanschlußgesetz v. 31.3.1990
Nařízení o zřízení ochranného prostoru z 29 .5.1985 - Nařízení o povinném zřízení prostoru k ochraně obyvatel v případě nebezpečíSchutzraumverordnung v. 29.5.1985
Nařízení o tepelné ochraně a topení z 10.11.1982 - Nařízení o minimálních požadavcích na tepelnou ochranu určitých budov a o zřízení a provozování topných zařízení Wärmeschutz- und Heizungsverordnung v. 10.11.1982
Transformace Směrnice EU o stavebních výrobcích z 24.5.1993 - Dohoda o spolupráci ve stavebnictvíUmsetzung der EG-Bauproduktenrichtlinie v. 24.5.1993
Burgenlandský zákon o stavebních výrobcích a akreditaci z 8.3.2007 - Zákon o uvedení na trh a použitelnosti stavebních výrobků a akredidaci zkušebních, dohlížecích a certifikačních úřadů Burgenländisches Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz v. 8.3.2007
Dohoda o kontrole stavebních výrobků na trhu z 11.12.2010Vereinbarung über die Marktüberwachung von Bauprodukten v. 11.12.2010
Nařízení o požární kontrole z 19.12.1995 - Nařízení o preventivní protipožární ochraněFeuerbeschauordnung - FBO v. 19.12.1995
Zákon o poplatcích za kanál z 1.12.1984. Poslední změna 2.1.2013 - Zákon o vybírání kanalizačních poplatků Kanalabgabegesetz v.1.12.1984
Burgenlandský zákon o požární ochraně z 20.5.1994. Poslední změna 2003 - Zákon o požární a bezpečnostní policii a požární ochraně Burgenländisches Feuerwehrgesetz 1994
Korutanský stavební řád 1996 (K-BO 1996) poslední změna: 1.7.2013Kärntner Bauordnung 1996 (K-BO 1996) letzte Änderung:1.7. 2009
Korutanské stavební předpisy z 19.6.1985 (K-BV 1985) poslední změna: 1.10.2012Kärntner Bauvorschriften (K-BV 1985) letzte Änderung: 1.10.2012
Korutanský obecní plánovací zákon 1995 (K-GplG 1995), poslední změna: 2005Kärntner Gemeindeplanungsgesetz 1995 (K-GplG 1995), letzte Änderung 2005
Korutanské nařízení o žádosti o stavební povolení, znění z 25. června 2002, poslední změna: 1.10.2012Kärntner Bauansuchenverordnung (K-BAV), Fassung vom 25. Juni 2002, letzte Änderung 1.10.2012
Korutanský zákon o územním plánování (K -ROG) z 24.11.1969, poslední změna: 1.8.2010Kärntner Raumordnungsgesetz (K -ROG) vom 24.11.1969, letzte Änderung 1.8.2010
Korutanský řád bezpečnostní a požární policie (K-GFPO) z 1.1.1989, poslední změna: 2012Kärntner Gefahrenpolizei- und Feuerpolizeiordung (K-GFPO) vom 1.1.1989, letzte Änderung 2012
Korutanský zákon o uspořádání veřejných akcí (K -VAG) z 16.12.2010, poslední změna: 2012. Zákon o uspořádání veřejných akcí (poutě, závody, slavnosti atd.)Kärntner Veranstaltungsgesetz (K -VAG) vom 16.12.2010, letzte Änderung 2012
Nařízení o vývěsce o povolení stavebních záměrů z 1.5.1998. Nařízení o provedení vývěsky jako písemného potvrzení o udělení stavebního povolení.Verordnung über die Ausführungsplakette für Bauvorhaben vom 1.5.1998
Nařízení o stavební architektuře z 25.3.2011, Nařízení o prověření stavebních záměrů zvláštní komisí pro vnější vzhled obcí Bauarchitekturverordnung v. 25.3.2011
Korutanský zákon o výtazích - K-AG z 13.4.2000, poslední změna 2012. Zákon o vestavbě a provozu výtahů (zdvižných zařízení, pevně spojených se stavebními objekty a podléhajích průběžné kontrole)Kärntner Aufzugsgesetz - K-AG vom 13.4.2000, letzte Änderung 2012
Korutanský zákon o péči o vzhled obcí 1990 - K-OBG, poslední změna 2012Kärntner Ortsbildpflegegesetz 1990 - K-OBG, letzte Änderung 2012
Korutanské nařízení o stavební technice – K-BTV z 1.10.2012. Nařízení o stavebně-technických požadavcích na budovy a jiná stavební zařízení.Kärntner Bautechnikverordnung – K-BTV vom 1.10.2012
Korutanský řád o hospodaření s odpady 2004 - K-AWO, poslední změna 2012Kärntner Abfallwirtschaftsordnung 2004 - K-AWO, letzte Änderung 2012
Korutanský zákon o obecní kanalizaci 1999 - K-GKG, poslední změna 2012. Zákon o povinnosti zřízení a provozování kanalizačních zařízení obce. Kärntner Gemeindekanalisationsgesetz 1999 - K-GKG, letzte Änderung 2012
Dolnorakouský Stavební řád 1996, poslední aktualizace z 30.1.2013.Niederösterreichische Bauordnung 1996, letzte Aktualisierung vom 30.1.2013.
Dolnorakouské Nařízení o stavební technice 1997 (NÖ BTV 1997), poslední aktualizace z 25 .12.2010. Nařízení o stavebně-technických požadavcích na budovy a jiná stavební zařízení.NÖ Bautechnikverordnung 1997 (NÖ BTV 1997), letzte Aktualisierung am 25 .12.2010.
Dolnorakouský Zákon o územním plánování 1976, poslední aktualizace z 7.9.2007.NÖ Raumordnungsgesetz 1976. Letzte Aktualisierung am 7.9.2007.
Dolnorakouský Zákon o obecním vodovodu 1978, poslední aktualizace z 31.3.2010. Zákon o obecních vodovodních zařízeních, t.j. podnicích pro zásobování vodou, které jsou provozovány obcemi nebo jejich sdruženími. NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz1978. Letzte Aktualisierung am 31.3.2010.
Dolnorakouský Zákon o vodovodních přípojkách 1978, poslední aktualizace z 6.11.2001. Zákon o povinném připojení výhradně na obecně prospěšné veřejné podniky pro zásobování vodou. NÖ Wasserleitungsanschlußgesetz1978. Letzte Aktualisierung am 6.11.2001.
Dolnorakouský Zákon o uspořádání veřejných akcí z 1.1.2007, poslední aktualizace z 30.8.2012. Zákon o uspořádání veřejných akcí (poutě, závody, slavnosti atd.)NÖ Veranstaltungsgesetz vom 1.1.2007. Letzte Aktualisierung am 30.8.2012.
Dolnorakouský Zákon o kontrole udělování zakázek z 31.3.2003, poslední aktualizace z 31.8.2010. Zákon o kontrole rozhodnutí zadavatele v oblasti veřejných zakázek.NÖ Vergabe-Nachprüfungsgesetz vom 13.2.2003. Letzte Aktualisierung am 31.8.2010.
Dolnorakouský Zákon o elektřině 2005, poslední aktualizace z 26.7.2012. Zákon, který reguluje výrobu, rozvod, rozdělování a zásobování elektrickou energií. NÖ Elektrizitätswesengesetz 2005. Letzte Aktualisierung am 26.7.2012.
Dolnorakouský Zákon o obecním vodovodu 1978, poslední aktualizace z 31.3.2010. Zákon o obecních vodovodních vedeních, t.j. podnicích pro zásobování vodou, které jsou provozovány obcemi nebo jejich sdruženími. NÖ Starkstromwegegesetz vom 20.4.1979. Letzte Aktualisierung am 28.11.2008.
Dolnorakouské Nařízení o označení v plánech z 13.6.2002. Nařízení řídící provedení plánů a jiných grafických znázornění místních programů územního plánování.NÖ Planzeichenverordnung vom 13.6.2002.
Nařízení o regionálním programu územního plánování středního Dolního Rakouska z 11.1.2002, poslední aktualizace z 21.5.2010. Nařízení o regionálním programu územního plánování pro hlavní město St. Pölten, město s vlastním statutem Kremž na Dunaji a správní kraje Kremž, St. Pölten a Lilienfeld. Verordnung über ein Regionales Raumordnungsprogramm NÖ Mitte vom 11.1.2002. Letzte Aktualisierung am 21.5.2010.
Dolnorakouský Zákon o zařízeních a provozovnách podléhajících integrované prevenci a kontrole znečištění životního prostředí (IPCC) z 26.1.2004, poslední aktualizace z 26.5.2009.NÖ IPPC-Anlagen und Betriebe Gesetz vom 26.1.2004. Letzte Aktualisierung am 26.5.2009.
Dolnorakouské Nařízení o provedení zastavovovacího plánu z 27.4.1979, poslední aktualizace z 25.3.1998.NÖ Verordnung über die Ausführung des Bebauungsplanes vom 27.4.1979. Letzte Aktualisierung am 25.3.1998.
Dohoda podle čl. 15a Ústavy o ochranných opatřeních týkajících se malých topeništ´ z 16.8.1995, poslední aktualizace z 17.9.1998.Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungen vom 16.8.1995. Letzte Aktualisierung am 17.9.1998.
Dolnorakouské prováděcí nařízení o výtazích Dolního Rakouska 1995, poslední aktualizace z 17.9.1998.NÖ Aufzugs-Durchführungsverordnung 1995. Letzte Aktualisierung am 17.9.1998.
Dolnorakouský Zákon o kanalizaci 1977, poslední aktualizace z 15.2.2012. Zákon o vybírání kanalizačních poplatků. NÖ Kanalgesetz 1977. Letzte Aktualisierung am 15.2.2012.
Dolnorakouské Zemské předpisy pro podporu bytové výstavby 1986NÖ Landeswohnbauförderungsstatut1986
Zákon o silnicích 1999, poslední aktualizace z 28.4.2010. Zákon o stavbě, udržování a správě všech veřejných silnic s výjímkou spolkových silnic (spolkových dálnic a spolkových rychlosilnic) v Dolním Rakousku.NÖ Straßengesetz 1999. Letzte Aktualisierung am 28.4.2010.
Řád pro zemědělské práce Dolního Rakouska 1973 (NÖ LAO) NÖ Landarbeitsordnung 1973 (NÖ LAO)
Dolnorakouské Nařízení o domovech z 2.8.1991, poslední aktualizace z 13.2.1999. Nařízení platí pro dětské domovy, domovy pro mládež a jiná podobná zařízení.NÖ Heimverordnung vom 2.8.1991. Letzte Aktualisierung am 13.2.1999.
Dolnorakouský Zákon o nemocničních zařízeních z 16.8.1974, poslední aktualizace z 21.12.2012.NÖ Krankenanstaltengesetz vom 16.8.1974. Letzte Aktualisierung am 21.12.2012.
Dolnorakouský Zákon o požární ochraně z 1.1.1975, poslední aktualizace z 26.7.2012. Zákon o úkolech a povinnostech dobrovolných požárníků a požárníků z povolání a podnikových (veřejných požárníků).NÖ Feuerwehrgesetz vom 1.1.1975. Letzte Aktualisierung am 26.7.2012.
Hornorakouský Stavební řád (Oö. BauO 1994) z 5.5.1994, poslední změna 1.7.2013.OÖ. Bauordnung (Oö. BauO 1994) v. 5.5.1994, letzte Änderung 1.7.2013.
Hornorakouský Zákon o územním plánování z r. 1994, poslední změna 2009.OÖ Raumordnungsgesetz von 1994. Letzte Änderung 2009.
Oznámení - Nařízení k seznamu stavebních materiálů ÖA z 13.5.2008. Rakouský seznam stavebních materiálů ÖA stanoví pro stavební výrobky, které ještě nepodléhají označení CE, v Rakousku potřebný důkaz použitelnosti. Pro uživatele jsou takové stavební výrobky opatřeny označením ÜA, které dokumentuje splnění těchto požadavků. Seznam stavebních materiálů ÖA vydává Rakouský institut pro stavební techniku (OIB) jako nařízení. Kundmachung - Verordnung über die Baustoffliste ÖA v.13.5.2008
Nařízení o zřízení a provozu výtahů 2010Aufzugsverordnung 2010
Hornorakouský Zákon o výtazích z 1.1.1999. Poslední změna z 29.12.2009. Zákon o zřízení a provozu výtahů.Oö. Aufzugsgesetz v. 1.1.1999. Letzte Änderung v. 29.12.2009.
Hornorakouské Nařízení o jednotné sazbě z 1.1.2011. Nařízení o jednotné sazbě, která musí být použita k výpočtu příspěvku k výdajům za vybudování veřejných dopravních komunikací země a obcí.Oö. Einheitssatz-Verordnung v. 1.1.2011
Hornorakouské Nařízení o topných kotlích ze 7.4.1997. Nařízení o účinných stupních pro tekutými nebo plynnými látkami poháněných zařízení na přípravu teplé vody. Oö. Heizkessel-Verordnung v. 7.4.1997
Nařízení o úsecích požární ochrany z 1.10.1983. Nařízení o úsecích požární ochrany, které jsou přiřazeny veřejným požárníkům podle ustanovení tohoto nařízení.Feuerwehrabschnittsverordnung vom 1.10.1983
Hornorakouské Protipožární nařízení z 1.1.1986. Nařízení o taktické organizaci nasazení protipožárních jednotek.Oö. Brandbekämpfungsverordnung vom 1.1.1986
Hornorakouský Zákon o požární policii z 1.1.1995. Zákon o úkolech a povinnostech požární policie.Oö. Feuerpolizeigesetz - Oö. FPG vom 1.1.1995.
Hornorakouské Nařízení o požární policii z 1.1.1999. Předpisy vynesené na základě Zákona o požární policii.Oö. Feuerpolizeiverordnung 1998
Hornorakouské Nařízení o vyznamenání za zásluhy v požární ochraně 2000. Nařízení o udělování čestného uznání za zásluhy v požární ochraně.Oö. Feuerwehrehrenzeichen-Verordnung 2000
Hornorakouský Zákon o požární ochraně z 1.1.1997. Zákon o úkolech a povinnostech dobrovolných požárníků, požárníků z povolání a podnikových (veřejných požárníků).Oö. Feuerwehrgesetz vom 1.1.1997
Hornorakouský Zákon o silnicích z 24.5.1991. Zákon o veřejných silnicích s výjímkou spolkových silnic.Oö. Straßengesetz vom 24.5.1991
Hornorakouský Zákon o likvidaci odpadních vod z 1.7. 2001. Zákon, který řídí způsob likvidace odpadních vod.Oö. Abwasserentsorgungsgesetz vom 1.7.2001
Hornorakouské Nařízení o sanaci obytných domů I 2012. Nařízení o sanaci obytných domů s max. třemi byty.Oö. Wohnhaussanierungs-Verordnung I 2012
Hornorakouské Nařízení o sanaci obytných domů II 2012. Nařízení o sanaci bytů, obytných domů s více než třemi byty a domovů.Oö. Wohnhaussanierungs-Verordnung II 2012
Salcburský zákon o zásadách výstavby (BGG) z 27. června 1968. Poslední aktualizace 2010. Zákon o účelném utváření stavebních pozemků a o poloze staveb na stavebním pozemku Salzburger Bebauungsgrundlagengesetz (BGG) v. 27. Juni 1968. Letzte Aktualisierung 2010.
Salcburský zákon o stavební policii 1997 (BauPolG), poslední změna 2013. Zákon o úkolech a povinnostech požární policie.Salzburger Baupolizeigesetz 1997 (BauPolG), letzte Änderung 2013.
Salcburský zákon o stavební technice (BauTG) z 7.7.1976, poslední změna 2013. Zákon o technických předpisech. Salzburger Bautechnikgesetz (BauTG) vom 7.7.1976, letzte Änderung 2013.
Salcburské nařízení o garážích z 1.3.2004. Nařízení o stavebně-technických požadavcích na garáže a parkovací místa a předpisy pro užívání garáží na základě zákona o stavební technice.Salzburger Garagen-Verordnung vom 1.3.2004.
Salcburský zákon o ochraně vzhledu obcí 1999 - (OSchG), poslední změna 2013. Zákon o povinnosti obcí zabránit narušení jejich vzhledu.Salzburger Ortsbildschutzgesetz 1999 - (OSchG), letzte Änderung 2013.
Salcburský zákon o územním plánování (ROG ) 2009, poslední změna z 1.5.2013. Zákon o úkolech územního plánování, rozvojových konceptů a územních a zastavovacích plánů. Salzburger Raumordnungsgesetz (ROG ) 2009, letzte Änderung vom 1.5.2013.
Zákon o poplatcích majitelů sousedních pozemků z 7.7.1976, poslední změna z 1.1.2010. Zákon o určitých obecních úkolech zaopatření a poplatcích majitelů sousedních pozemků.Anliegerleistungsgesetz vom 7.7.1976, letzte Änderung vom 1.1.2010.
Dohoda: Použitelnost týkající se stavebních výrobků z 10.12.1998. Dohoda mezi zeměmi navzájem nebo mezi zeměmi a spolkem podle čl. 15a Ústavy.B-VG-Vereinbarung: Verwendbarkeit betreffend Bauprodukte vom 10.12.1998.
Nařízení stavební policie o formulářích z 1.6. 2002, poslední změna z 1.6.2005. Nařízení o formulářích k souhlasu se stavebními opatřeními.Baupolizeiliche Formularverordnung vom 1.6.2002, letzte Änderung vom 1.6.2005.
Zákon o stavebních výrobcích z 1.4.1995, poslední změna z 2010. Zákon o uvedení na trh a použitelnosti stavebních výrobků. Bauproduktegesetz vom 1.4.1995, letzte Änderung vom 2010.
Nařízení o povolení stavebních výrobků z 28.8.1995, poslední změna z 11.9.2004. Nařízení o požadavcích rakouského technického povolení pro určité stavební výrobky.Bauprodukte-Zulassungsverordnung vom 28.8.1995, letzte Änderung vom 11.9.2004.
Zemská dohoda o stavebních materiálech z 13.12.1996. Dohoda mezi zeměmi navzájem podle čl. 15a Ústavy o zrušení dohody z 1.9.1979 o společném posuzování stavebních materiálů, stavebních dílů a stavebních technologií.Baustoff-Ländervereinbarung vom 13.12.1996.
Nařízení o stavební technice - Energie z 1.4.2011. Nařízení o energetických požadavcích na stavby a obsah a formu energetického průkazu.Bautechnikverordnung-Energie (BTV-E) vom 1.4.2011.
Zákon o základech stavební výstavby z 27.6.1968, poslední změna z 1.1.2010. Zákon o účelném utváření stavebních pozemků a míst pro stavění a o poloze staveb na stavebním pozemku. Bebauungsgrundlagengesetz vom 27.6.1968, letzte Änderung vom 1.1.2010.
Nařízení o topných zařízeních z 1.7.2010. Nařízení o zřízení a provozování topných zařízení. Heizungsanlagen-Verordnung vom 1.7.2010.
II. Nařízení o zachování ochranných oblastí (II. SchEVO) z 1.7.1995. Nařízení o zachování vzhledu a struktury měst.II. Schutzzonen-Erhaltungsverordnung (II. SchEVO) vom 1.7.1995.
Rakouské nařízení o normách z 1.7.2004, poslední změna z 1.1.2014. Nařízení k označení rakouských norem podle § 1 čl. 2 Zákona o stavební technice (BauTG), které jsou použitelné pro stavební opatření.Önormen-Verordnung vom 1.7.2004, letzte Änderung vom 1.1.2014.
Salcburský zákon o obecním vodovodu ze 7.7.1976, poslední změna z 1.1.2012.Salzburger Gemeindewasserleitungsgesetz vom 7.7.1976, letzte Änderung vom 1.1.2012.
Implementace Směrnice EU o stavebních výrobcích z 24.5.1993. Dohoda mezi zeměmi navzájem podle čl. 15a Ústavy o spolupráci ve stavebnictví.Umsetzung der EG-Bauproduktenrichtlinie vom 24.5.1993.
Zákon o ochraně životního prostředí a informacích o životním prostředí (UUIG) z 1.11.2005, poslední změna z 2011. Zákon, kterým jsou implementací určitých směrnic EU vynášeny zvláštní předpisy ochrany životního prostředí a upravováno oznámení informací o Umweltschutz- und Umweltinformationsgesetz (UUIG) vom 1.11.2005, letzte Änderung vom 2011.
Nařízení o podkladech k posouzení záměrů podle § 46 ROG 2009 (Zákon o územním plánování) z 29.10.1995, poslední změna z 27.5.2010. Nařízení o povolení záměrů územního plánování, které nejsou v souladu s územním plánem. Verordnung über Unterlagen zur Beurteilung von Vorhaben gemäß § 46 ROG 2009 (Raumordnungsgesetz) vom 29.10.1993, letzte Änderung vom 27.5.2010.
Nařízení o podkladech k zjišťování velkých ubytovacích provozoven podle § 45 čl.2 ROG 2009 (Zákon o územním plánování) z 29.10.1993, poslední změna z 27.5.2010. Nařízení o povolování záměrů na stavebních pozemcích, které nejsou určeny k zástavbě velkými uVerordnung über Unterlagen zur Beurteilung gemäß § 45 Abs.2 ROG 2009 (Raumordnungsgesetz) zur Feststellung von Beherbergungsgroßbetrieben vom 29.10.1993, letzte Änderung vom 27.5.2010.
Nařízení o podkladech k zjišťování velkých obchodních provozoven podle § 45 čl.2 ROG 2009 (Zákon o územním plánování) z 29.10.1993, poslední změna z 27.5.2010. Nařízení o povolování záměrů na stavebních pozemcích, které nejsou určeny k zástavbě velkými obchodními provozovnami. Verordnung über Unterlagen zur Beurteilung gemäß § 45 Abs.2 ROG 2009 (Raumordnungsgesetz) zur Feststellung von Handelsgroßbetrieben vom 29.10.1993, letzte Änderung vom 27.5.2010.
Dohoda podle čl. 15a Ústavy o kontrole stavebních výrobků na trhu z 11.12.2011 pro zemi Salcburk.Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Marktüberwachung von Bauprodukten vom 11.12.2011 für das Land Salzburg.
Nařízení o stavbách bez prohlášení o stavebním místě z 13.8.2007, poslední změna 2011. Toto nařízení vyjmenovává stavby, které jsou od tohoto prohlášení osvobozeny.Verordnung über Bauten ohne Bauplatzerklärung vom 13.8.2007, letzte Änderung 2011.
Štýrský stavební zákon (Stmk. BauG) z 1.9.1995, poslední změna: 14.8.2013.Steiermärkisches Baugesetz (Stmk. BauG) v. 1.9.1995, letzte Änderung: 14.8.2013.
Štýrský zákon o územním plánování z 1.7.2010, poslední změna: 1.7.2012.Steiermärkisches Raumordnungsgesetz v. 1.7.2010, letzte Änderung: 1.7.2012.
Zákon o zachování a utváření vzhledu obcí (Zákon o vzhledu obcí 1977) z 28.7.1977, poslední změna: 1.1.2002.Gesetz zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes von Gemeinden (Ortsbildgesetz 1977) v. 28.7.1977, letzte Änderung: 1.1.2002.
Nařízení o hustotě zástavby z 22.3.1993, poslední změna: 9.7.2011. Nařízení, které stanoví minimální a maximální hodnoty hustoty zástavby.Bebauungsdichteverordnung v. 22.3.1993, letzte Änderung: 9.7.2011.
Štýrský zákon o stavebních výrobcích 2000Steiermärkisches Bauproduktegesetz 2000
Dohoda o spolupráci ve stavebnictvíVereinbarung über die Zusammenarbeit im Bauwesen
Štýrský zákon o topných zařízeních - FAnlG Nařízení o zřízení a provozování topných zařízení. Steiermärkisches Feuerungsanlagengesetz (FAnlG) v.1.11.2001, letzte Änderung: 1.5.2011
Štýrský zákon o výtazích 2002 z 1.11.2002, poslední změna: 1.5.2010. Zákon o vestavbě, provozu a technických požadavcích na výtahy.Steiermärkisches Aufzugsgesetz 2002 v.1.11.2002, letzte Änderung: 1.5.2010
Zákon o kanalizaci 1988 z 17.5.1988, poslední změna: 15.7.2011. Zákon o připojení na veřejná kanalizační zařízení a jejich používání.Kanalgesetz 1988 v. 17.5.1988, letzte Änderung: 15.7.2011.
Listina stavebních materiálů ÖE ze 7.11.2008. Nařízení k seznamu stavebních materiálů ÖE. Používání stavebních výrobků s označením CE stanoví seznam stavebních materiálů ÖE, který vydává Rakouský institut pro stavební techniku (OIB) jako nařízení. Seznam stavebních materiálů ÖE slouží jako instrumentarium úřadům, plánujícím a uživatelům k harmonizaci s požadavky zákona. Baustoffliste ÖE v. 7.11.2008
Tyrolský stavební řád (TBO 2011) z 1.3.1998, poslední změna z 28.6.2011Tiroler Bauordnung (TBO 2011) v.1.3.1998, letzte Änderung 28.6.2011
Nařízení k Tyrolskému stavebnímu řádu z 15.9.1998. Nařízení o obsahu a formě projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a stavební oznámení.Verordnungen zur Tiroler Bauordnung v. 15.9.1998
Tyrolské stavební předpisy (Technické stavební předpisy 2008), Nařízení z 1.1.2008. Nařízení o stavebně-technických požadavcích na stavební objekty a zařízení a o obsahu a formě Energetického průkazu.Tiroler Bauvorschriften (Technische Bauvorschriften 2008), Verordnung v. 1. 1. 2008
Tyrolský zákon o územním plánování (TRG 2011) z 26.2.1997, poslední změna z 28.6.2011 Tiroler Raumordnungsgesetz (TRG 2011) v. 26.2.1997, letzte Änderung v. 28.6.2011
Tyrolský zákon o výtazích a zdvižných zařízeních z 8.11.2012. Zákon o vestavbě a provozu výtahů a zdvižných zařízení, pevně spojených se stavebními objekty a podléhajích průběžné kontrole.Tiroler Aufzugs- und Hebeanlagengesetz v. 8.11.2012
Nařízení o pracovních materiálech, Nařízení o zdravotní kontrole a Nařízení o ochraně stavebních pracovníků z 11.10.2012Arbeitsstoffe-Verordnung, Gesundheitsüberwachungs-Verordnung und Bauarbeiterschutz-Verordnung in der Fassung v. 11.10.2012
Stavební policie, Nařízení o převodu jednotlivých záležitostí na místně příslušné okresní hejtmanství z 8.9.2009. Nařízení, kterým je převedeno vyřizování záležitostí vlastního rozsahu působnosti z oblasti místní stavební policie na uvedené okresni hejtmanství. Baupolizei, Übertragung einzelner Angelegenheiten auf die örtlich zuständige Bezirkshauptmannschaft v. 8.9.2009
Tyrolský zákon o stavebních výrobcích a akreditaci 2001 z 1998, poslední změna z 23.10.2001. Zákon o účasti země Tyrolsko na Rakouském institutu pro stavební techniku (ÖIB), o uvedení na trh a použitelnosti stavebních výrobků a pověřování zkušebních, dohlížecích a certifikačních úřadů. Tiroler Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz 2001 v. 1998, letzte Änderung v. 23.10.2001
Tyrolský zákon o stavebních výrobcích a akreditaci 2005 v. 2001, poslední změna z 2005, o zvláštních správních úkolech pro provedení určitých řízení podle Tyrolského zákona o stavebních výrobcích a akreditaci.Tiroler Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz 2005 v. 2001, letzte Änderung v. 2005 über besondere Verwaltungsabgaben für die Durchführung bestimmter Verfahren
Nařízení o napadení porostů nebezpečnou bakterií (Feuerbrand) 2000, poslední změna z 2008. Tyrolské nařízení o potírání napadení porostů - zejména ovocných stromů - bakterií Erwinia amylovora a zamezení jeho rozšiřování. Nařízení, které stanoví povinnost ohlášení při zjištění napadení. Feuerbrand-Verordnung 2000, letzte Änderung v. 2008
Tyrolský řád požární policie 1998, poslední změna z 2002. Zákon, který stanoví opatření k zamezení a boji proti požáru, bezpečnostní opatření po požáru a vyšetřování jeho příčin. Tiroler Feuerpolizeiordnung 1998, letzte Änderung v. 2002
Tyrolské nařízení o topných zařízeních z 1.10.2000. Nařízení o vestavbě a provozu topných zařízení s pevnými a tekutými palivy, o zařízeních ke skladování pevných paliv a o zařízeních ke skladování a vedení tekutých paliv a o přípustných druzích paliv.Tiroler Heizungsanlagenverordnung v. 1.10.2000
Tyrolský zákon o kanalizaci (TiKG) z 8.11.2000, poslední změna z 2013. Zákon o povinnosti obce ke zřízení, provozování a údržbě veřejných kanalizačních zařízení a o povinném připojení objektů na veřejnou kanalizaci. Tiroler Kanalisationsgesetz (TiKG) v. 8.11.2000, letzte Änderung v. 2013
Zemský zákon o požární ochraně 2001 - LFG 2001, poslední změna z 2013. Zákon o úkolech a povinnostech dobrovolných požárníků, požárníků z povolání a podnikových (veřejných požárníků).Landes-Feuerwehrgesetz 2001 - LFG 2001, letzte Änderung v. 2013
Tyrolský zákon o silnicích z 22.1.1998. Zákon, který je platný pro veřejné silnice a cesty a pro soukromé silnice sloužící veřejné dopravě.Tiroler Straßengesetz v.22.1.1998
Vorarlberský stavební zákon (BauG) z 1. ledna 2002, poslední změna z 1.1.2013Vorarlberger Baugesetz (BauG) vom 1. Jänner 2002, letzte Änderung v. 1.Jänner 2013
Vorarlberské nařízení o stavební technice (BTV) z 1.1.2013. Nařízení o technických požadavcích na stavby.Vorarlberger Bautechnikverordnung (BTV) v. 1.1.2013
Vorarlberské nařízení o žádosti o stavební povolení, z 1. ledna 2002, poslední změna: 2007Vorarlberger Baueingabeverordnung v. 1. Jänner 2002, letzte Änderung: 2007
Vorarlberské nařízení o dětských hrištích, poslední změna: 2010Vorarlberger Kinderspielplatzverordnung, letzte Änderung: 2010
Vorarlberské nařízení o parkovacích místech v platnosti od 1. ledna 2002Vorarlberger Stellplatzverordnung in Kraft seit 1. Jänner 2002
Vorarlberské nařízení o nádržích na olej, poslední změna:2009.Vorarlberger Öltankverordnung, letzte Änderung:2009.
Vorarlberský zákon o územním plánování 2008Vorarlberger Raumplanungsgesetz 2008
Vorarlberský zákon o uvedení na trh a použitelnosti stavebních výrobků z 23.2.2011Vorarlberger Gesetz über das Inverkehrbringen und die Verwendbarkeit von Bauprodukten v. 23.2.2011
Dohoda o spolupráci ve stavebnictví podle státního práva, platná od 24.5.1993 do 9.5.1013. Dohoda mezi zeměmi navzájem o spolupráci ve stavebnictví.Staatsrechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bauwesen
Dohoda v souladu s čl. 15a Ústavy o kontrole stavebních výrobků na trhu z 31.8.2010. Dohoda mezi zeměmi navzájem o kontrole stavebních výrobků na trhu.Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Marktüberwachung von Bauprodukten v. 31.8.2010
Dohoda v souladu s čl. 15a Ústavy o ustanoveních k používání stavebních výrobků, platná od 14.8.1999 do 9.5.2013. Dohoda mezi zeměmi navzájem o používání stavebních výrobků.Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten
Vorarlberské Nařízení zemské vlády o stavebních záměrech, které se mohou dotknout především zájmů ochrany vnějšího vzhledu obcí a krajiny z 16.7.2008Verordnung der Landesregierung über Bauvorhaben, die Interessen des Schutzes des Orts- und Landschaftsbildes besonders berühren können v.16.7.2008
Vorarlberské Nařízení zemské vlády o výšce zvláštních správních poplatků pro akreditaci a povolení podle Zákona o stavebních výrobcích a pro zvláštní řízení podle Stavebního zákona z 31.10.2004Verordnung der Landesregierung über das Ausmaß der besonderen Verwaltungsabgaben für Akkreditierungen und Zulassungen nach dem Bauproduktegesetz sowie für Sonderverfahren nach dem Baugesetz v. 31.10.2004
Vorarlberské Nařízení zemské vlády o minimální velikosti a nutném počtu garáží a parkovacích míst a stavebnětechnických požadavcích, platné od 1.12.2002 do 6.6.2013.Verordnung der Landesregierung über das Mindestausmaß und die erforderliche Zahl sowie die bautechnischen Erfordernisse von Garagen und Abstellplätzen
Vorarlberské Nařízení zemské vlády o žádosti o stavební povolení z 1.1.2013. Nařízení o obsahu a formě projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení.Verordnung der Landesregierung über die Baueingabe v. 1.1.2013
Vorarlberské Naízení zemské vlády o úpravě, zaízení a vybavení míst pro kempování z 9.6.2010Verordnung der Landesregierung über die Gestaltung sowie die Anlagen und Einrichtungen von Campingplätzen v. 9.6.2010
Nařízení zemské vlády o technických požadavcích na stavby z 1.1.2013Verordnung der Landesregierung über die technischen Erfordernisse von Bauwerken v. 1.1.2013
Vorarlberské Nařízení Rakouského institutu pro stavební techniku (OIB) o seznamu stavebních materiálů ÖE z 8.1.2007. Poslední změna 7.11.2008. Nařízení k seznamu stavebních materiálů ÖE. Používání stavebních výrobků s označením CE stanoví seznam stavebních materiálů ÖE, který vydává Rakouský institut pro stavební techniku (OIB) jako nařízení. Seznam stavebních materiálů ÖE slouží jako instrumentarium úřadům, plánujícím a uživatelům k harmonizaci s požadavky zákona. Verordnung des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB) über die Baustoffliste ÖE v. 8.1.2007. Letzte Änd. 7.11.2008
Vorarlberské Nařízení Rakouského institutu pro stavební techniku (OIB) o seznamu stavebních materiálů ÖA z 8.1.2007. Poslední změna 13.6.2008. Rakouský seznam stavebních materiálů ÖA stanoví pro stavební výrobky, které ještě nepodléhají označení CE, v Rakousku potřebný důkaz použitelnosti. Pro uživatele jsou takové stavební výrobky opatřeny označením ÜA, které dokumentuje splnění těchto požadavků. Seznam stavebních materiálů ÖA vydává Rakouský institut pro stavební techniku (OIB) jako nařízení. Verordnung des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB) vom 13. Mai 2008 über die Baustoffliste ÖA (Baustoffliste ÖA)
Vídeňský stavební řád (BO für Wien) z 31.1.1996, poslední změna: 16.12.2013 Wiener Bauordnung (BO für Wien) v. 31.1.1996, letzte Aktualisierung: 16.12.2013
Vídeňské nařízení o stavební technice (WBTV), poslední změna: 12.7.2008. Nařízení o technických požadavcích na stavby.Wiener Bautechnikverordnung (WBTV), letzte Aktualisierung: 12. Juli 2008.
Vídeňský Zákon o zahrádkářských koloniích 1996, poslední změna: 12.8.2013. Zákon o přípustnosti užívání pozemků k účelům zahrádkářských kolonií.Wiener Kleingartengesetz 1996, letzte Aktualisierung: 12.8.2013
Vídeňský Zákon o garážích (WGarG) v. 2008, poslední změna: 16.12.2013. Zákon o požadavcích na zřízení a provoz zařízení pro parkování vozidel, benzínové pumpy a odstavná místa pro kola. Wiener Garagengesetz (WGarG) v. 2008, letzte Aktualisierung: 16.12.2013
Vídeňské Nařízení o výtazích (WAZG) z 22.12.2006, poslední změna: 2013. Nařízení o technických požadavcích na stavbu a provoz výtahů.Wiener Aufzugsgesetz (WAZG) v. 22.12.2006, letzte Aktualisierung: 2013
Vídeňský zákon o ochraně přírody 1998, poslední změna 14.2.2006. Zákon, který slouží péči a ochraně přírody na celém územé hlavního města Vídeň a zajištění městských ekologických funkcí stanovením potřebných opatření. Wiener Naturschutzgesetz 1998, letzte Aktualisierung: 14.2.2006
Dohoda v souladu s čl. 15a Ústavy o spolupráci ve stavebnictví (Transformace EG-Směrnice o stavebních výrobcích) 2002. Dohoda mezi zeměmi navzájem o spolupráci ve stavebnictví.Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Zusammenarbeit im Bauwesen (Umsetzung der EG-Bauproduktenrichtlinie) 2002
Dohoda v souladu s čl. 15a Ústavy o ustanoveních k používání stavebních výrobků. Dohoda mezi zeměmi navzájem o používání stavebních výrobků.Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten
Dohoda v souladu s čl. 15a Ústavy o uvedení malých topeništˇ na trh a kontrole topných zařízení a tepelných elektráren 2012. Dohoda o spolupráci mezi zeměmi navzájem. Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über das Inverkehrbringen von Kleinfeuerungen und die Überprüfung von Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerken 2012
Dohoda v souladu s čl. 15a Ústavy o harmonizaci stavebně-technických předpisů z 29.6.2005. Dohoda mezi zeměmi navzájem o harmonizaci stavebně-technických předpisů.Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Harmonisierung bautechnischer Vorschriften v. 29.6.2005.
Dohoda v souladu s čl. 15a Ústavy o kontrole stavebních výrobků na trhu. Dohoda mezi zeměmi navzájem o kontrole stavebních výrobků. Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Marktüberwachung von Bauprodukten
Nařízení zemské vlády o stavebních plánech, poslední změna z 1.3.1993. Nařízení o požadavcích na měřítko a způsob vypracování stavebních plánů.Verordnung der Landesregierung über Baupläne (Bauplanverordnung) v. 1.3.1993
Zákon o stavebních výrobcích a akreditaci zkušebních, dohlížecích a certifikačních úřadů pro stavební výrobky (WBAG)Gesetz über Bauprodukte und die Akkreditierung von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen für Bauprodukte in Wien (Wiener Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz - WBAG)
Nařízení magistrátu, kterým jsou podle Vídeňského zákona o stavebních výrobcích a akreditaci (WBAG) převáděny úkoly na Rakouský institut pro stavební techniku (OIB) a stanoveny paušální poplatky, které se vybírají od žadatelů (WBAG-Nařízení o převodu úkolů s OIB-tarifem) z 1.10.1996 Verordnung des Magistrats, womit Zuständigkeiten als Akkreditierungs- und Zulassungsstelle nach dem Wiener Bauprodukten- und Akkreditierungsgesetz (WBAG) dem österreichischen Institut für Bautechnik (OIB) übertragen und Bauschbeträge für die von den Antragstellern einzuhebenden Beiträge festgesetzt werden (WBAG-Zuständigkeitsübertragungsverordnung mit OIB-Tarif) v. 1.10.1996
Zákon o mezinárodních informačních řízeních a notifikacích v oblasti technických předpisů (Vídeňský notifikační zákon - WNotifG)Gesetz über internationale Informationsverfahren und Notifizierungen auf dem Gebiet technischer Vorschriften (Wiener Notifizierungsgesetz - WNotifG)
Nařízení zemské vlády o realizaci Vídeňského zákona o garážích. Nařízení o stanovení jednotných sazeb vyrovnávacích poplatků za parkovací místo.Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des Wiener Garagengesetzes
Zákon o ochraně proti hluku způsobeném stavbami z 1.7.1973, poslední změna 1.1.1976.Gesetz zum Schutz gegen Baulärm v. 1.7.1973, letzte Aktualisierung: 1.1.1976
Zákon o uvedení malých topeníšť na trh (Vídeňský zákon o malých topeníštích - WKlfG). Zákon o technických požadavcích na malá topeniště a úřední kontrole.Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von Kleinfeuerungen (Wiener Kleinfeuerungsgesetz - WKlfG)
Nařízení Vídeňské zemské vlády o aplikaci Vídeňského zákona o malých topeníštích (Vídeňské nařízení o malých topeníštích).Verordnung der Wiener Landesregierung zur Durchführung des Wiener Kleinfeuerungsgesetzes (Wiener Kleinfeuerungsverordnung)
Zákon o zařízení a úkolech požární ochrany v zemi Vídeň (Vídeňský zákon o požární ochraně). Zákon o úkolech a povinnostech dobrovolných požárníků, požárníků z povolání a podnikových (veřejných požárníků).Gesetz über die Einrichtung und die Aufgaben der Feuerwehr im Lande Wien (Wiener Feuerwehrgesetz)
Zákon o požární policii, dodržení čistoty vzduchu a kontrole klimatických zařízení ve Vídni (WFLKG). Zákon, který stanoví opatření k zamezení požáru a omezení znečištění vzduchu provozem topných zažízení a otevřených ohnišť. Gesetz über die Feuerpolizei, Luftreinhaltung und die Überprüfung von Klimaanlagen in Wien (Wiener Feuerpolizei-, Luftreinhalte- und Klimaanlagengesetz - WFLKG)
Nařízení zemské vlády, podle kterého jsou vynášeny bližší předpisy požární policie (Vídeňské nařízení o požární policii 1988)Verordnung der Landesregierung, mit der nähere feuerpolizeiliche Vorschriften erlassen werden (Wiener Feuerpolizeiverordnung 1988)
Nařízení zemské vlády o nezbytných znalostech a jejich prokázání u odborníků povolaných do kontrolních orgánů podle Vídeňského zákona o požární policii, dodržení čistoty vzduchu a kontrole klimatických zařízení.Verordnung der Wiener Landesregierung über die für die Bestellung zu Überprüfungsorganen und für fachkundige Personen nach dem Wiener Feuerpolizei-, Luftreinhalte- und Klimaanlagengesetz erforderlichen Kenntnisse und deren Nachweis
Zákon stavebního práva - BauRG z 26.4.1912, poslední změna: 1.5.2012. Spolkový stavební zákonBaurechtsgesetz - BauRG v. 26.4.1912, letzte Änderung: 1.5.2012
Stavební právo - Prováděcí nařízení z 11.6.1912, poslední změna: 1990Verordnung über die Baurecht - Durchführung v.11.6.1912, letzte Änderun: 1990
Všeobecný občanský zákoník (ABGB) z 1.1.1812, poslední změna: 23.8.2013Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) v.1.1.1812, letzte Änderung: 23.8.2013
Územní plánování - Dohoda mezi Spolkovou vládou republiky Rakousko a vládou republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti územního plánování a regionální politiky z 1.9.1996Raumordnung - Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumordnung, Raumplanung und der Regionalpolitik v.1.9.1996
Print Friendly, PDF & Email