Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

V oblasti technických požadavků na výrobky došlo v závěru pololetí letošního roku k zásadním změnám. Byly vyvolány přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Nový „evropský“ předpis je zkráceně označován jako nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích nebo zkratkou CPR – Construction Products Regulation (dále jen „Nařízení“) a ruší a nahrazuje dřívější směrnici Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích, známou pod označením CPD (Construction Products Direction). 

Nařízení vstoupilo v platnost dne 24. dubna 2011, jeho účinnost nabíhala postupně a v plné šíři je účinné k datu 1. července 2013. Nařízení bylo přijato za účelem zjednodušení a vyjasnění stávajícího právního rámce pro uvádění stavebních výrobků na trh, zvýšení transparentnosti a účinnosti stávajících opatření v této oblasti. Je obecně závazným právním předpisem Evropské unie a přímo použitelné ve všech členských státech se shodným datem účinnosti. Na rozdíl od evropských směrnic, nařízení ke své aplikaci nevyžaduje vnitrostátní transpozici, tzn. přenesení stanovených cílů do příslušného předpisu, ale přejímá se do národních právních řádů v úplném znění. Do 30. června 2013 probíhalo tzv. „přípravné období“, během kterého příslušné orgány členských států měly uloženo analyzovat stávající právní předpisy v dané oblasti a zajistit, aby byly odstraněny předpisy nebo jejich části, které by byly s citovaným Nařízením v rozporu.

Předmětem Nařízení je stanovení pravidel, jak formulovat vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám a jak u těchto produktů používat označení CE. V podrobnější formě stanoví pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh, posiluje význam pojmu „prohlášení o vlastnostech“ jako prostředku poskytování přesných, spolehlivých a důvěryhodných informací o vlastnostech stavebních výrobků. Vymezuje povinnosti hospodářských subjektů působících v dané oblasti, harmonizované technické specifikace, subjekty pro technické posuzování, zjednodušené postupy, oznamující orgány a oznámené subjekty, dozor nad trhem prováděný kompetentními orgány a zaměřuje se na dosažení co největší míry integrace trhu se stavebními výrobky.

Za účelem řádného uplatňování Nařízení v národním prostředí bylo nezbytné odstranit ustanovení českých právních předpisů, která s ním byla v rozporu. Na národní úrovni byly řešeny některé otázky, které souvisí s praktickou aplikací Nařízení, avšak nejsou jím přímo upraveny. Jedná se zejména o otázky institucionálního zabezpečení výkonu státní správy v oblasti upravované Nařízením, vnitrostátní procesní stránky výkonu státní správy v režimu Nařízení, odpovědnost za nesplnění povinností stanovených Nařízením a další.

Adaptace Nařízení do právního řádu ČR byla provedena zákonem č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.”). Účinnost zákona č. 100/2013 Sb. (dále jen „novela“) byla stanovena od 10.5.2013. Vzhledem k tomu, že Nařízení má obecnou platnost, stalo se součástí našeho právního řádu a má přednost před vnitrostátní právní úpravou, bylo k datu jeho účinnosti novelou zrušeno nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, včetně jeho novel. Pro účely označování Nařízení v národních podmínkách novela zavedla pojem „přímo použitelný předpis EU pro stavební výrobky“ (§ 1 odst. 3).

Novela rozšiřuje předmět úpravy zákona č. 22/1997 Sb. o úpravu výkonu státní správy v souvislosti s uváděním a dodáváním vymezených stavebních výrobků na trh. Výkonem státní správy se mimo jiné rozumí rozhodování o udělení oprávnění provádět činnosti tzv. oznámeného subjektu, rozhodování o pověření právnické osoby výkonem činností subjektu pro technické posuzování, dozor nad tím, zda jsou stavební výrobky uváděny a dodávány na trh v souladu s Nařízením, ukládání povinností v případě, že stavební výrobek ohrožuje určitý veřejný zájem chráněný zákonem, ukládání sankcí za porušení povinností stanovených Nařízením hospodářským subjektům a oznámeným subjektům, a další.

Pro výrobky, jejichž uvádění a dodávání na trh upravuje Nařízení, novela zavedla legislativní zkratku „stavební výrobky s označením CE“ (§ 1 odst. 3). V praxi se jedná pouze o ty stavební výrobky, na něž se pro účely ověřování jejich vlastností vztahuje harmonizovaná norma, nebo které jsou v souladu s evropským technickým posouzením, které bylo pro ně vydáno. Jen takové výrobky mohou být označovány symbolem CE. Aktualizovaný seznam harmonizovaných českých technických norem je uveden na adrese http://www.unmz.cz/státní zkušebnictví/ informační portál.

Pravidla a podmínky pro připojování označení CE stanoví čl. 9 (2) Nařízení. K označení CE se doplní dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení připojeno, název a sídlo výrobce nebo identifikační značka umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména nebo firmy a adresy výrobce. Dále se připojí jedinečný identifikační kód typu výrobku, referenční číslo prohlášení o vlastnostech, úrovně nebo třídy vlastností uvedených v prohlášení, odkaz na použitou harmonizovanou technickou specifikaci, případně identifikační číslo oznámeného subjektu a zamýšlené použití, jak je stanoveno v příslušné harmonizované technické specifikaci.

Režim uvádění a dodávání na trh těch stavebních výrobků, pro které dosud nebyly vydány harmonizované technické specifikace zůstává neharmonizován, je i nadále upraven vnitrostátně a řídí se nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení č. 312/2005 Sb., jež zůstává v platnosti. Stavební výrobky posuzované podle této národní úpravy nesmí být označeny symbolem CE. Tak jak jsou postupně vydávány harmonizované technické specifikace a následně přejímány do národní normalizační soustavy, výrobky z režimu nařízení vlády č. 163/2002 Sb. postupně přechází do režimu Nařízení, které má přednost před neharmonizovanou (národní) úpravou.

Novela upravuje vnitrostátní postup pro udělení oprávnění provádět činnosti „oznámeného subjektu“ (§ 11b ). Oznámeným subjektem se ve smyslu Nařízení rozumí nezávislá, nestranná, odborně způsobilá a technicky vybavená právnická osoba oprávněná provádět jasně vymezené úkoly „třetí stranou“ v rámci postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle požadavků Nařízení.  Oprávnění k výkonu uvedených činností uděluje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ”) v rámci správního řízení, které je zahajováno na žádost právnické osoby, která má v úmyslu stát se oznámeným subjektem. Pokud ÚNMZ dospěje k závěru, že žadatel úspěšně prokázal splnění všech stanovených požadavků, provede tzv. „oznámení“ [§ 7 odst. 7 písm. c)]. Oznámením začíná plynout lhůta, ve které mohou Evropská komise a příslušné orgány jiných členských států Evropské unie uplatňovat námitky vůči nominaci subjektu, resp. jeho oznámení. Pokud ve stanovené lhůtě nebudou vůči oznámení uplatněny žádné námitky, ÚNMZ vydá rozhodnutí o udělení oprávnění provádět činnosti oznámeného subjektu. V návaznosti pak ÚNMZ kontroluje, zda oznámený subjekt vykonává činnost řádně a zda dodržuje další stanovené požadavky a povinnosti. V případě nedodržování povinnosti anebo neplnění stanovených požadavků, rozhodne o pozastavení anebo zrušení oprávnění oznámeného subjektu.

V návaznosti na podrobnosti stanovené Nařízením novela upravuje vnitrostátní režim pro jmenování a kontrolu plnění povinností a způsobilosti „subjektů pro technické posuzování“ (§ 11c). Subjektem pro technické posuzování se rozumí subjekt určený členským státem, který provádí posuzování a vydává evropské technické posouzení pro skupinu stavebních výrobků, pro kterou byl určen a navazuje tak na činnost dřívějších „schvalovacích osob“ působících podle zrušené směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD). Určené subjekty musí být následně oznámeny Evropské komisi a ostatním členským státům.

Novela zakládá pravomoc orgánu dozoru, tj. České obchodní inspekce, vykonávat dozor nad řádným uváděním a dodáváním stavebních výrobků označovaných symbolem CE na trh v České republice a nad dodržováním dalších povinností, které hospodářským subjektům přímo ukládá Nařízení (§ 18).

Významnou změnu z hlediska pravidel pro uvádění stavebních výrobků na trh představuje stanovení nových pravidel pro formulaci vlastností stavebních výrobků, kdy dřívější institut „(ES) prohlášení o shodě“ je nyní nahrazen „prohlášením o vlastnostech“  [čl. 4 (1) Nařízení]. Prohlášení o shodě bylo ve smyslu dřívějších předpisů písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. Prohlášení o vlastnostech naproti tomu uvádí vlastnosti stavebního výrobku ve vztahu k základním charakteristikám daného výrobku (např. pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, neprůzvučnost, vodotěsnost, apod.), a to v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací (harmonizovanou normou nebo s evropským technickým posouzením). Výrobek, který je uveden na trh po 1.7.2013, musí výrobce takovým dokumentem doprovodit. Vypracováním prohlášení o vlastnostech nese výrobce odpovědnost za shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení. Současně je zavedena i povinnost poskytovat prohlášení o vlastnostech spolu s výrobkem tak, aby jej doprovázelo v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci počínaje jeho uvedením na trh. Uživatel stavebního výrobku tak bude mít garantovaný přístup k informaci o vlastnostech výrobku. Pojetí této koncepce nabízí uživateli, např. projektantovi nebo stavbyvedoucímu, dostatek informací o vlastnostech výrobku a tím umožňuje kvalifikované rozhodování o vhodnosti použití daného výrobku pro návrh a realizaci konkrétní stavby ve smyslu požadavků stavebního zákona (§ 156 odst. 1 SZ).

Obsahové náležitosti prohlášení o vlastnostech stanoví příloha III Nařízení a mj. zahrnuje:

  • seznam základních charakteristik (např. pevnost v tlaku , mrazuvzdornost, neprůzvučnost, vodotěsnost, apod.) stanovených v harmonizovaných technických specifikacích pro zamýšlené použití
  • ke každé základní charakteristice musí být uvedeny vlastnosti vyjádřené podle úrovně, třídy nebo popisu, nebo budou uvedena písmena „NPD“ (No Performance Determined), pokud není uvedena žádná vlastnost
  • u každé základní charakteristiky musí být uveden odkaz na příslušnou harmonizovanou normu a případně referenční číslo použité specifické nebo příslušné technické dokumentace, nebo odkaz na příslušný evropský dokument pro posuzování, je-li k dispozici, a referenční číslo použitého evropského technického posouzení.

Případné další informace důležité pro odběratele (např. hmotnost obalu) sice mohou být v prohlášení taktéž uvedeny, ale musí být zřetelně odděleny, aby nevznikl mylný dojem, že se jedná o vlastnosti ve vztahu k základním charakteristikám podle příslušných harmonizovaných technických specifikací, právně vyžadovaným pro „uvedení na trh“.

Prohlášení o shodě podle dřívější směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD) doprovázející výrobek, který byl uveden na trh nejpozději 30.6.2013 platnosti nepozbývá. Nařízení stanoví, že stavební výrobky, které byly uvedeny na trh v souladu s citovanou směrnicí přede dnem 1. července 2013 se považují za výrobky, které jsou v souladu s Nařízením. Nicméně výrobce má možnost po 1.7.2013 dobrovolně vydat prohlášení o vlastnostech i pro výrobky, které již na trhu jsou a nahradit tak původní „(ES) prohlášení o shodě“, není to však jeho povinností. Novela dále stanoví, že pro stavební výrobek s označením CE, který je uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být jeho prohlášení o vlastnostech, pokyny a bezpečnostní informace zpracovány v českém jazyce. Přitom „uvedením na trh“ pro dané účely se rozumí první dodání stavebního výrobku na trh EU a „dodáním na trh“ se rozumí dodání stavebního výrobku k distribuci nebo použití na trhu EU v rámci obchodní činnosti, za úplatu nebo bezplatně.

Doklady o vhodnosti použitých stavebních výrobků se předkládají v rámci kontrolních prohlídek stavby, vedených podle stavebního zákona, za účelem zjištění vhodnosti použitých stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí. V případě zjištěné závady stavební úřad vyzve odpovědné osoby (např. stavbyvedoucí, stavební dozor), aby ve stanovené lhůtě zjednali nápravu.

Print Friendly, PDF & Email