Notifikace – info

V členských státech Evropské unie je každoročně přijímána řada právních předpisů, které se týkají výrobků všech odvětví, včetně výrobků pro stavby a dalších předpisů pro výstavbu. Tyto národní předpisy se často liší stát od státu a mohou představovat komplikace nejen pro výrobce, dovozce a distributory výrobků, ale i pro další účastníky investičního procesu. Za účelem zamezení přijetí takových předpisů, které by mohly vytvořit překážky volného pohybu zboží v rámci vnitřního trhu Evropského společenství, vytvořila Evropská komise informační systém, jež je preventivní kontrolou národní legislativy členských států.

 Systém oznamování návrhů technických předpisů členských států EU, tj. NOTIFIKACÍ a možnosti, jak se k nim vyjádřit je zaveden Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES (dále jen „směrnice“). Ta ukládá členským státům povinnost oznámit Evropské komisi návrhy předpisů, ještě před tím, než jsou schváleny a stanou se součástí národního právního řádu. Po oznámení návrhu následuje tříměsíční odkladná lhůta, během které není možné návrh v národních podmínkách schválit a vydat. V průběhu této lhůty mají členské státy a Evropská komise možnost, aby k předloženým návrhům uplatnily svá vyjádření.

Na podporu informačního systému „NOTIFIKACÍ Evropská komise vytvořila bezplatně veřejně přístupnou databázi informačního systému technických předpisů TRIS (Technical Regulations Information System), kde jsou soustředěny veškeré oznámené návrhy předpisů jednotlivých členských států EU. Tyto dokumenty jsou k dispozici v překladu do všech oficiálních jazyků Evropské unie. Výjimku tvoří pouze návrhy, které jsou delší než 40 stran. Ty se překládají  jen do pracovních jazyků Evropské komise, tj. angličtiny, francouzštiny a němčiny. Databáze TRIS, pro všechna odvětví, je přístupná na webové stránce Evropské komise – http://ec.europa.eu/enterprise/tris.

Pro snadnější a rychlejší orientaci a přehled Česká společnost pro stavební právo nabízí odborné veřejnosti výběr dokumentů  z databáze TRIS pro stavební výrobky a další stavební předpisy zpracované ve formě elektronické knihovny.  Vybrané dokumenty jsou řazeny  v seznamu  (tabulce) knihovny podle identifikačních čísel oznámení, s uvedením názvu dokumentu a autorského členského státu EU. Obsah dokumentů upravuje různé oblasti výstavby, např. požadavky na vlastnosti stavebních výrobků, požadavky pro jejich návrh a použití, navrhování pozemních a inženýrských staveb a konstrukcí staveb a další problematiku. K datu 31. března 2013 knihovna obsahuje přes 200 předpisů. Texty jednotlivých dokumentů jsou postupně doplňovány stručnou anotací o jejich obsahu. Obojí  je ke stažení  na adrese http://spolstavprav.cz/knihovna-notifikaci/.

Záměrem Společnosti je nejen umožnit zainteresovaným subjektům seznámit se s vybranými technickými předpisy v právním prostředí dané země, ale rovněž poskytnout užitečnou inspirací při tvorbě podobné legislativy. Neméně důležité je umožnění reakcí na oznámené návrhy zejména těm, kterých se budoucí předpisy dotýkají, tj. odborným a profesním institucím, podnikatelům, jednotlivcům a dalším zainteresovaným subjektům. Nabízí se tak možnost ovlivnit podobu připravovaných předpisů v rámci členských států a případně upozornit na problémy, které by nové předpisy mohly následně přinést při uplatňování principů vnitřního trhu.

Pro uplatnění reakcí na předložené návrhy předpisů ze strany ostatních členských států EU nebo ze strany Evropské komise směrnice stanoví podrobná kritéria pro tři různé formy vyjádření: 

1) Připomínka se využívá  v případech upozornění na méně závažné nepříznivé dopady návrhu předpisu nebo pokud je  třeba vyjasnit některé otázky, které nejsou z návrhu zcela zřejmé, popř. které jsou upraveny ještě jinými souvisejícími právními předpisy. Evropská komise vyžaduje od členských států, aby na připomínky odpovídaly, což je důležité zejména v případě, kdy připomínka je spíše dotazem nebo žádostí o upřesnění.

      Pokud členský stát obdrží k návrhu připomínku, směrnice mu ukládá povinnost „vzít připomínky v co největší míře v úvahu při následující přípravě technického předpisu“. Původní tříměsíční odkladná lhůta se zasláním připomínky neprodlužuje

 2) Podrobné stanovisko lze použít pouze v případech, které směrnice jmenovitě  stanoví,  a to z  důvodu, že zasláním podrobného stanoviska se automaticky prodlužuje původní tříměsíční odkladná lhůta o další tři měsíce.  Vzhledem k vážnému dopadu  na legislativní proces  mohou být podrobná stanoviska uplatněna pouze v případě, kdy  předkládaný návrh předpisu může vytvořit překážky volného pohybu zboží na vnitřním trhu, popř. překážky volného pohybu služeb nebo svobody podnikání poskytovatelů služeb v rámci vnitřního trhu, pokud jde o návrhy týkající se služeb informační společnosti. Směrnice pak stanoví členskému státu povinnost předložit Evropské komisi zprávu o opatřeních, která na základě podrobného stanoviska hodlá přijmout.

 3)  Blokování je vyhrazeno pouze Evropské komisi, a to pro případy, kdy předmět návrhu předpisu se dotýká problematiky, která má být harmonizována a řešena závazným právním předpisem Evropského společenství. Zablokováním návrhu národního předpisu se tak Evropská komise snaží zabránit tomu, aby byl ovlivněn proces harmonizace. V těchto případech musí členské státy respektovat odkladnou lhůtu 12 měsíců, která může být za určitých okolností prodloužena až na 18 měsíců.

 V každém členském státě existuje jedno kontaktní místo pro směrnici 98/34/ES, které zajišťuje plnění povinností plynoucích z této směrnice a každý členský stát může zaslat připomínky Evropské komisi k návrhu technického předpisu jiného členského státu. Kontaktní místo pro směrnici 98/34/ES v České republice je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) na adrese: http://www.unmz.cz/urad/kontaktni-misto-98-34-r112.

Print Friendly, PDF & Email