Návrh nového nařízení o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

(Bulletin stavební právo 1/2012)

Hlavní město Praha má již tradičně obecně technické požadavky „šité na míru“. Historicky poprvé vydalo hl.m. Praha v roce 1979 vyhlášku č. 5/1979 Sb. NVP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praha, která s několika novelami platila celých 20 let. Tuto vyhlášku pak v roce 1999 nahradila vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praha (dále jen OTPP), která platí doposud.

Vyhláška o OTPP je v současné době již v mnoha ohledech překonaná. OTPP např. stále v části druhé obsahují požadavky na požární bezpečnost staveb, přestože dne 1.7.2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která tuto problematiku podrobně nově upravuje. Některé požadavky uvedené v části druhé vyhlášky o OTPP se tak s nabytím účinnosti vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, dostaly do rozporu s touto vyhláškou a způsobují na území hl.m. Prahy problémy v aplikaci obou právních předpisů. Obdobné požadavky na požární bezpečnost staveb jako jsou stanoveny v části druhé vyhlášky o OTPP, obsahovala i dnes již zrušená vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která vyhlášku č. 137/1998 Sb. nahradila, proto již technické podmínky požární ochrany staveb neobsahuje.

Od doby vydání vyhlášky o OTPP byly také prodlouženy stávající trasy metra, jedná se o prodloužení trasy A do stanice Depo Hostivař a prodloužení trasy C do stanice Letňany, na které však nereagovala žádná novela a mapová příloha č. 1 OTPP tuto skutečnost tedy nezohledňuje.

Z aplikace jednotlivých ustanovení vyhlášky o OTPP ve stavební praxi také vyplynula nutnost některá ustanovení doplnit a upřesnit.

Nový stavební zákon zmocňuje v § 194 písm. e) hl.m. Praha k vydání obecných technických požadavků na výstavbu v hlavním městě Praze. Nedává však hlavnímu městu možnost vydat nové nařízení tak, jak bylo uvedeno v § 143 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ale ukládá hlavnímu městu povinnost: „hlavní město Praha stanoví nařízením vydaným v přenesené působnosti obecné technické požadavky na výstavbu v hlavním městě Praze“.  Rozsah zmocnění však vzhledem k použitým pojmům není jednoznačný. Dle § 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona obecnými požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem. Pojem obecné technické požadavky na výstavbu tak, jak je uveden v § 194 písm. e) stavebního zákona, tento předpis nevysvětluje.

Odbor stavební Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP) jakožto zpracovatel nového nařízení se proto obrátil o pomoc s výkladem zmocňovacího ustanovení na odbor legislativní a právní MHMP. Ten vyslovil k pojmu „obecné technické požadavky na výstavbu“ uvedenému v ustanovení § 194 písm. e) stavebního zákona názor, že ze systémového výkladu tohoto ustanovení vyplývá, že hlavní město Praha stanoví nařízením, jakožto prováděcím právním předpisem k § 169 stavebního zákona obecné požadavky na výstavbu v hl.m. Praze, tedy požadavky na využití území a technické požadavky na stavby.

Zpracování nového nařízení bylo zahrnuto již do plánu legislativních úkolů hlavního města Prahy na rok 2007. Odbor stavební MHMP však v té době upozornil odbor legislativní a právní MHMP, že je třeba vyčkat na vydání nové republikové vyhlášky, kterou budou stanoveny nové technické požadavky na stavby, která v té době byla připravována. Důvodem k tomuto odkladu byla skutečnost, že požadavky na stavby na území hl.m. Prahy by měly být upraveny obdobně.

V srpnu 2009 byla vydána nová vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, několika novelami prošla i vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Na podkladě těchto skutečností započal odbor stavební MHMP práce na přípravě nového nařízení, kterým by byly stanoveny obecné technické požadavky na výstavbu v hlavním městě Praze.

Protože se od roku 1999 výrazně změnilo řešení dopravy v hl.m. Praze, nové nařízení muselo na tuto skutečnost reagovat. Odbor stavební MHMP se proto obrátil na odbor dopravy MHMP a ten ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl.m. Prahy zmapoval současný stav dopravního řešení hl.m. Prahy. Po provedení analýzy tohoto stavu zpracoval zcela nový mapový podklad a provedl ve spolupráci s odborem stavebním i úpravu stávající přílohy č. 2 ukazatele základního počtu stání. Podílel se rovněž na přípravě textu nového nařízení týkajícího se řešení dopravy v klidu.

Při přípravě nového nařízení oslovil odbor stavební MHMP s žádostí o spolupráci nejen odbor dopravy, možnost podílet se na přípravě nového nařízení měly všechny odbory MHMP. Do této spolupráce se nejvíce zapojil nejen již zmíněný odbor dopravy, ale i odbor územního plánu, odbor ochrany prostředí a odbor památkové péče a také Útvar rozvoje hl.m. Prahy. S těmito odbory vedl odbor stavební MHMP několik měsíců trvající diskuzi nad zněním konkrétních ustanovení.

Při přípravě nařízení zvažoval odbor stavební, zda vydat samostatné nařízení pro požadavky na využívání území a další samostatné nařízení týkající se technických požadavků na stavby. Protože se mnohé požadavky vzájemně prolínají, a dále i z důvodu, že i v současné době má Praha pouze jednu vyhlášku řešící problematiku umisťování a povolování staveb v jednom předpisu, a také z důvodů větší přehlednosti, zvolil odbor stavební cestu jednoho nařízení, kde jsou stanoveny přehledně jak požadavky na využívání území tak i technické požadavky na stavby.

Návrh nařízení vychází z platného znění vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášky č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, přitom zohledňuje aktuální specifické požadavky na stavby na území hl.m. Prahy.

Nařízení je členěno do devíti částí.

V části první je definován předmět úpravy a základní pojmy. V § 3 byly doplněny a zpřesněny některé pojmy, aby byly jednoznačné. Například byl upřesněn pojem stavby pro obchod, ubytovací jednotky, stavby pro zemědělství, pojem podkroví, nově byl doplněn pojem místnost, souvislá zástavba a normová hodnota. Do definice pojmu normová hodnota se odbor stavební pokusil zahrnout i otázku případné změny normových hodnot a nutnost jejich zapracování do projektové dokumentace. Pojem proluka byl po poměrně dlouhé diskuzi zcela vypuštěn. Právě tento pojem je v současné době předmětem nejednoznačných a mnohdy i nesprávných výkladů. Ve vyhlášce o OTPP je proluka spjata s úlevami, a proto byl v návrhu nového nařízení pojem proluka zcela vypuštěn a odbor stavební se pokusil jednotlivá „úlevová ustanovení“ přesněji naformulovat, aby v praxi nedocházelo k jejich zneužívání nesprávnou aplikací. Jedná se především o ustanovení řešící doplňování stávající souvislé zástavby a ustanovení umožňující v některých případech napojení rodinných domů na žumpu.

V části druhé jsou uvedeny požadavky na vymezování ploch. Takovéto požadavky vyhláška o OTPP neobsahuje. Odbor stavební vycházel při tvorbě návrhu z textu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, pouze některá ustanovení upravil. Protože však Ministerstvo pro místní rozvoj uplatnilo zásadní připomínku – vyslovilo názor, že § 194 písm. e) stavebního zákona hl.m. Prahu nezmocňuje k vydání nařízení o obecných požadavcích na vymezování ploch, je v současné době pravděpodobné, že tuto část textu nebude nařízení obsahovat. Připravovaný návrh novely stavebního zákona však zmocnění pro hl. .m. Prahu v tomto smyslu zpřesňuje, takže otázka zahrnutí či nezahrnutí části o požadavcích na vymezování ploch není ještě zcela dořešena.

Část třetí stanoví požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich. Takováto ustanovení OTPP obsahovala, z praxe však vyplynula potřeba jejich doplnění a upřesnění. V části požadavků na vymezování stavebních pozemků bylo zejména doplněno ustanovení týkající se vsakování nebo odvádění srážkových vod. Z praxe vyplývá, že se stávajícím ustanovením umožňujícím v případě, že bude prokázána nemožnost zasakování dešťových vod na stavebním pozemku, jejich odvádění do kanalizace, se často projektanti vypořádali pouze formálním způsobem resp. toto ustanovení není důsledně respektováno. Vodohospodáři však upozorňují na nesprávné zacházení s dešťovými vodami, které jsou velmi často odváděny pryč z místa, kam dopadnou. Z pohledu vodohospodářů je žádoucí veškerou dešťovou vodu zasáknout na pozemku nebo jí zde alespoň zadržet. Na tuto skutečnost se snažil odbor stavební reagovat a po konzultacích s ČVUT a odborem ochrany prostředí MHMP požadavky na vsakování nebo odvádění srážkových vod upřesnit.

Ustanovení týkající se pozemků staveb pro bydlení a individuální rekreaci, žump a malých čistíren, oplocení pozemků a stavenišť doznalo pouze drobných úprav a upřesnění, stejně tak obecné a zvláštní požadavky na umisťování staveb. Požadavky na studny individuálního zásobování vodou reagují na změny tohoto ustanovení, které se objevily ve vyhlášce č. 501/2006 a v ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody. Upřesněna byla také část týkající se vzájemných odstupů staveb, která v současné podobě v praxi způsobuje řadu problémů. Odbor stavební si uvědomuje, že ani sebelepší znění požadavků na vzájemné odstupy staveb nemůže reagovat na rozmanitost výstavby, proto zamýšlí po vydání nařízení hl. m. Prahy o obecných požadavcích na využívání území a technických požadavcích na stavby v hl.m. Praze zpracovat metodickou pomůcku k tomuto ustanovení. Do ustanovení týkajícího se staveb pro reklamu odbor stavební  po konzultacích s odborem památkové péče MHMP nepřevzal z vyhlášky o OTPP požadavek na omezení plochy staveb a zařízení pro reklamu v památkových rezervacích a zónách z důvodu, že na některých místech památkové rezervace či zóny je tento striktní požadavek nesmyslný (např. na pozemcích v bezprostřední blízkosti magistrály) a před realizací takové stavby nebo zařízení je stavebník povinen opatřit si dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, předem závazné stanovisko dotčeného orgánu odboru památkové péče MHMP. Tento orgán má tedy možnost posoudit, zda je konkrétní navrhovaná stavba či zařízení v daném místě možná.

V části čtvrté jsou stanoveny technické požadavky na stavby, obdobné požadavky byly obsaženy i ve vyhlášce o OTPP. Část týkající se staveb žump a připojení staveb na sítě technického vybavení nedoznala žádných výrazných změn. Část rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu vychází ze stávajícího znění čl. 10 vyhlášky o OTPP. V řešení této otázky však bylo třeba reagovat na změny v dopravním řešení na území hlavního města a také na jeho předpokládaný vývoj. Toto ustanovení stejně jako čl. 10 vyhlášky o OTPP odkazuje na dvě nově pořízené přílohy, a to na mapový podklad s vyznačením zón (nově jsou navrženy pouze zóny 1 – 3), spádových území stanic metra a nově i městské železnice a tabulku ukazatele základního počtu stání, kde byla upřesněna některá ustanovení způsobující v současné podobě nejednoznačný výklad. Podrobněji je například řešen požadavek na základní počet stání v objektech pro bydlení vč. způsobu výpočtu tohoto základního počtu stání, nově se zde objevuje hojně používaný pojem penzion, domov pro seniory, domy s pečovatelskou službou a zahradní restaurace.

V části páté jsou obdobně jako ve vyhlášce o OTPP stanoveny požadavky na bezpečnost a stabilitu staveb, v části šesté pak požadavky na stavební konstrukce staveb, část sedmá pak obsahuje požadavky na technická zařízení staveb. Tyto části byly upravovány a doplňovány především s ohledem na doplnění a úpravu těchto ustanovení ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, je zde zapracován i text novely této vyhlášky, která vyšla ve Sbírce v lednu tohoto roku.

Stejně jako vyhláška o OTPP v části čtvrté stanovila požadavky pro vybrané druhy staveb, jsou požadavky pro takovéto stavby v nařízení stanoveny v části osmé. Tato ustanovení nebyla zásadně upravována. Na základě požadavku odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP byly doplněny požadavky na zařízení sociálních služeb. Tyto požadavky neobsahuje v současné době žádný závazný právní předpis, což je vnímáno odborníky z této oblasti velmi negativně. Nové nařízení se pokouší alespoň částečně tuto „mezeru“ doplnit. Z praxe také vyplynula nutnost upřesnit ustanovení týkající se bytových domů s malým počtem bytových jednotek resp. stanovit požadavek na bytové domy s více než 3 bytovými jednotkami. Nově byla doplněna ustanovení stanovující požadavky na stavby pro hospodářská zvířata, doprovodné stavby pro hospodářská zvířata, stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby, stavby pro skladování minerálních hnojiv a stavby pro skladování přípravků nebo prostředků na ochranu rostlin. Přestože se takovéto stavby běžně na území hlavního města nevyskytují, jedná se o stavby umisťované v okrajových částech Prahy a bylo třeba stanovit pro ně podmínky. Odbor stavební vycházel ze zkušeností kolegů na Ministerstvu pro místní rozvoj a z textu republikové vyhlášky. Do návrhu je již zapracován i text  novely vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Část devátá pak obsahuje ustanovení společná a závěrečná. Jsou zde v přehledné tabulce uvedena ustanovení, ze kterých je možné za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona povolit výjimku, ustanovení přechodné a závěrečné.

V závěru nařízení jsou pro větší přehlednost souhrnně uvedeny odkazy na jednotlivé právní předpisy.

Proces přípravy obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy je podrobně zpracován ve vnitřním předpisu MHMP – Pravidlech pro přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy. Dle těchto Pravidel musí být nejprve návrh právního předpisu zaslán k vyjádření všem odborům MHMP a Městské policii hlavního města Prahy. To odbor stavební uskutečnil v první polovině loňského roku. Na základě připomínek odborů (Městská policie žádné připomínky neuplatnila) byl návrh upraven a v srpnu 2011 zaslán k vyjádření městským částema Ministerstvu pro místní rozvoj. V této době byl také zveřejněn na internetovém portálu hlavního města Prahy, kde k němu mohl kdokoliv uplatnit připomínky. Odboru stavebnímu došly z většiny městských částí připomínky, které v současné době zpracovává.

Zatím stále ještě zůstává nevyřešena otázka notifikace nového nařízení. Odbor stavební se proto obrátil na Ministerstvo průmyslu a obchodu a také na Ministerstvo pro místní rozvoj s dotazem, zda musí být připravované nařízení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998, o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice č.98/48/ES, notifikováno.

Přestože již proběhlo připomínkové řízení, veřejnost laická i odborná projevuje velký zájem o připravované nařízení a na odbor stavební jsou i nyní po ukončení připomínkového řízení zasílány připomínky k návrhu. Velmi často se veřejnost také dotazuje, v jaké fázi přípravy se nařízení nachází, kde lze dohledat text nařízení a kdy bude návrh vydán. Doufám, že tento článek všem poskytne alespoň všeobecnou informaci o přípravě a stavu tohoto obecně závazného nařízení.

Vladimíra Helebrantová

únor 2012

Print Friendly, PDF & Email