Informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/201, o stavebních výrobcích

Text nařízení je možné stáhnout zde.

 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/201, o stavebních výrobcích vstoupilo v platnost 24. 4.

2011, kdy nabyly účinnosti pouze články týkající se terminologie, ustavení Stálého výboru

pro stavebnictví, subjektů pro technická posuzování, oznamujících orgánů a oznámených

subjektů. Účinnost v plné šíři nařízení nabude až k 1. červenci 2013. Do 30. června 2013

probíhá tzv. „přípravné období“ během kterého mají orgány členských států analyzovat

stávající právní předpisy a v dané oblasti zajistit, aby byly odstraněny předpisy nebo jejich

části, které by byly s tímto nařízením v rozporu.

Zákonem č. 100/2013 Sb., který mění zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, je provedena adaptace nařízení do českého

právního řádu. Vzhledem k tomu, že nařízení má obecnou platnost a je součástí

našeho právního řádu (má přednost před vnitrostátní právní úpravou), bude po nabytí

účinnosti nařízení k 1. 7. 2013 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na stavební výrobky označované CE (včetně jeho novely) zrušeno. Nařízení

vlády č 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební

výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. zůstává v platnosti (ověřují se podle něj

vlastnosti stavebních výrobků, pro které dosud nebyly vydány harmonizované ČSN).

 

Print Friendly, PDF & Email