Evropská společnost pro stavební právo

Česká společnost již od svého vzniku v roce 1992 rozvíjí intenzivní spolupráci s obdobnými společnostmi v zahraničí.

Tato spolupráce se uskutečňuje jednak na multilaterální úrovni v rámci Evropské společnosti pro stavební právo (ESCL) a jednak na dvoustranném základě s některými národními společnostmi stejného zaměření.

Evropská společnost pro stavební právo (European Society for Construction Law, ESCL) je sdružení jednotlivých národních společností pro stavební právo, které od začátku 80-tých let minulého století slouží jako platforma pro rozvoj styků mezi jednotlivými národními společnostmi. Vzájemná spolupráce se uskutečňuje v podobě pravidelných ročních porad prezidentů národních společností. Tato setkání prezidentů jsou doprovázena vždy odbornou konferencí na předem dané téma. V posledních letech Evropská společnost pro stavební právo organizuje každoročně soutěž o Evropskou cenu pro dvě nejlepší studentské práce na téma stavebního práva. V současnosti probíhá transformace Evropské společnosti pro stavební právo ze sdružení bez právní subjektivity na spolek podle nizozemského práva.

Bilaterální spolupráce České společnosti se orientuje tradičně na nejbližší sesterské společnosti, a to slovenskou, rakouskou a německou.

Mimoto naše společnost spolupracuje ad hoc se zahraničními subjekty, ať již institucemi, tak jednotlivci.

Print Friendly, PDF & Email