Statutes

STANOVY České společnosti pro stavební právo

Čl. 1

Název, sídlo a územní působnost

Česká společnost pro stavební právo (dále jen „Společnost“) má

sídlo v Praze 1, Náměstí Curieových č. 7 a vyvíjí svoji

činnost na území České republiky. Je členem Evropské společnosti pro

stavební právo. *)

Čl. 2

Postavení společnosti

1. Společnost je dobrovolným, zájmovým a nevládním sdružením občanů

a právnických osob, které se zabývají veřejným a soukromým stavebním

právem, jeho vztahy v právním řádu s respektováním

podmiňujících věcných souvislostí zejména na úseku architektury,

urbanismu a stavitelství. 2. Společnost je právnickou osobou, která je

podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů zapsána

v rejstříku ministerstva vnitra České republiky. 3. Na základě

rozhodnutí svých členů (valné hromady nebo představenstva potvrzeného

valnou hromadou) se Společnost může stát kolektivním členem jiných

zájmových organizací.


*)Česká společnost pro stavební právo byla přijata za člena Evropské

společnosti pro stavební právo na zasedání ve Vídni dne 13.11.1993.

Čl. 3

Cíle a činnost Společnosti

1. Cílem Společnosti je podpora rozvoje českého stavebního práva

v souladu s rozvojem demokracie a ekonomiky tržního hospodářství

a jeho sblížení se stavebním právem zemí Evropského společenství.

Společnost na nevládní úrovni zprostředkovává výměnu zkušeností,

poznatků a koordinuje iniciativu všech, kteří se stavebním právem

zabývají a zajímají se o jeho aplikaci a vývoj. 2. V souladu

s cílem uvedeným v odstavci 1 Společnost zejména

 1. iniciuje získané poznatky a zkušenosti při přípravě legislativních

  opatření v oboru stavebního práva nebo na úsecích právního řádu,

  které stavební právo ovlivňují,

 2. vyvíjí přednáškovou a výchovně vzdělávací činnost,
 3. podporuje vědeckou a studijní činnost,
 4. podílí se na informační činnosti a publikační činnosti,
 5. spolupracuje s obdobnými Společnostmi v zahraničí a napomáhá

  svým členům v přímé spolupráci svých členů se zahraničními

  partnery.

3. Společnost spolupracuje s ABF Nadací pro rozvoj architektury a

stavitelství v oblasti péče o vzdělávání a v oblasti

informací na úseku stavebního práva. 4. Společnost spolupracuje se Svazem

podnikatelů ve stavebnictví, s Českou komorou architektů, Českou

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a

dalšími zájmovými organizacemi a institucemi zabývajícími se stavebním

právem. Společnost udržuje kontakty s legislativními orgány,

příslušnými ústředními orgány státní správy a jinými orgány.

Čl. 4

Spolupráce s Universitou Karlovou – právnickou

fakultou

Za účelem podpory společných a příbuzných zájmů Společnost

spolupracuje s Universitou Karlovou – právnickou fakultou. Tato

spolupráce je ze strany Společnosti zaměřena na podporu výuky a

teoretického zkoumání stavebního práva.

Čl. 5

Členství, jeho vznik a zánik

 1. Členství ve Společnosti je dobrovolné.
 2. Členství je řádné nebo čestné.
 3. Řádným členem může být fyzická nebo právnická osoba, která

  souhlasí se Stanovami Společnosti a splňuje tato kritéria:

 1. fyzická osoba
 • vysokoškolské vzdělání,
 • pětiletá činnost přímo či nepřímo související se stavebním

  právem,

 • publikační, přednášková, pedagogická nebo další činnost

  v oblasti stavebního práva nebo předpoklady pro tuto činnost.

V odůvodněných případech může představenstvo rozhodnout

o výjimkách z požadavku vysokoškolského vzdělání.

 1. právnická osoba
 • jejímž předmětem podnikání nebo jiné činnosti je příprava a

  realizace staveb nebo oblast stavebního práva.

4. Čestným členem může být vynikající osobnost, která se

mimořádně zasloužila o rozvoj stavebního práva.

Čl. 6

Vznik členství

1. Žádost o řádné členství se předkládá Společnosti písemně

a členství vzniká přijetím do Společnosti na základě souhlasu

představenstva a složením zápisného. 2. Čestné členství vzniká na

základě návrhu představenstva usnesením valné hromady. 3. O souhlasu

představenstva nebo usnesení valné hromady podle odstavce 1 a 2 se

rozhoduje prostou většinou přítomných.

Čl. 7

Ukončení členství

 1. Členství ve Společnosti končí vystoupením, zánikem nebo

  vyloučením.

 2. Členství se skončí na základě písemného sdělení, a to k 1.

  dni měsíce následujícího po dni, kdy bylo písemné sdělení doručeno

  sekretariátu Společnosti .

Členství ve Společnosti skončí též smrtí fyzické osoby nebo zánikem

právnické osoby . 3. V mimořádných případech může být členství

ve Společnosti zrušeno rozhodnutím představenstva jestliže řádný člen

přes opětovnou upomínku nezaplatí svůj členský příspěvek nebo hrubě

porušil Stanovy Společnosti. O zrušení členství vyloučením

rozhoduje představenstvo prostou většinou, proti tomuto rozhodnutí lze

podat námitky k valné hromadě, která může rozhodnutí

představenstva zrušit.

Čl. 8

Zápisné a členské příspěvky

1. Řádní členové platí zápisné v jednotné výši a to:

 • fyzické osoby Kč 200,–
 • právnické osoby KČ 1.000,–

2. Členské příspěvky platí řádní členové v následující

výši:

 • fyzické osoby Kč 700,– ročně
 • právnické osoby nejméně Kč 2.000,– ročně a to podle významu,

  velikosti a ekonomických výsledků činnosti.

Konkrétní výši členského příspěvku navrhne sama právnická osoba

podle vlastního posouzení svého významu a bude projednána

představenstvem. V roce vstupu se platí členský příspěvek

v plné výši. 3. Při ukončení členství ve Společnosti se

zaplacené členské příspěvky nevrací.

Čl. 9

Povinnosti členů

1. Každý člen Společnosti je povinen

 1. dodržovat Stanovy Společnosti,
 2. prosazovat cíle Společnosti a spolupracovat na dohodnutém programu

  činnosti a poskytovat informace a podklady potřebné k činnosti

  Společnosti.

2. Řádní členové jsou povinni do konce února každého běžného roku

zaplatit roční členský příspěvek, pokud nestanoví představenstvo jiný

termín.

Čl. 10

Práva členů

1. Každý člen má právo

 1. zúčastnit se valné hromady a být volen do všech orgánů Společnosti a

  jejich prostřednictvím se zúčastnit řízení Společnosti,

 2. na bezplatnou poradenskou službu v rozsahu základních informací a

  na ostatní informace vydávané Společností,

 3. vyžadovat při vlastní publikační činnosti od Společnosti navržení

  vhodných lektorů publikace a souhlas s jejím vydáním pod odbornou

  garancí Společnosti,

 4. zúčastňovat se přednáškových, výchovně vzdělávacích a všech

  dalších akcí pořádaných Společností a to zdarma nebo za sníženou

  členskou cenu. Využívat bezplatně dokumentačních materiálů Společnosti

  a být vysílán jako reprezentant Společnosti na její náklady na vybrané

  tuzemské a zahraniční akce, které ji přinesou odborný nebo společenský

  užitek,

 5. použít na firemních označeních a jiných materiálech text „člen

  České společnosti pro stavební právo“,

 6. podávat iniciativní návrhy na program a činnost Společnosti,
 7. využívat všechny výsledky činnosti Společnosti.

Čl. 11

Orgány Společnosti

Orgány Společnosti jsou

 1. valná hromada,
 2. představenstvo,
 3. kontrolní komise,
 4. odborné sekce a regionální útvary.

Čl. 12

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada. Valnou hromadu

tvoří řádní a čestní členové. 2. Valnou hromadu svolává

představenstvo­.Valná hromada se svolává alespoň jednou za rok.

Požádá-li o to prostá většina představenstva nebo třicet procent

členů svolává se mimořádná valná hromada. 3. Svolání valné hromady

musí být provedeno písemně a spolu s oznámením o programu se

doručuje členům nejméně ve 14 denním předstihu. Každá řádně

svolaná valná hromada je způsobilá usnášet se. 4. Valnou hromadu řídí

pověřený člen představenstva. Každý řádný a čestný člen má jeden

hlas. Rozhodují hlasy prosté většiny přítomných s výjimkou

usnesení o likvidaci Společnosti, kdy rozhodují hlasy dvou třetin

přítomných. 5. Zápis z valné hromady zabezpečuje sekretariát

Společnosti a podepisují jej dva členové představenstva. Zápis se

zasílá všem členům Společnosti.

Čl. 13

Působnost valné hromady

1. Řádné valné hromadě je vyhrazeno :

 1. přijetí programu činnosti a zprávy předložené představenstvem,
 2. volba a odvolání členů představenstva a jejich náhradníků,
 3. volba a odvolání členů kontrolní komise,
 4. přijetí Stanov Společnosti a jejich změny,
 5. schvalování rozpočtu Společnosti a roční účetní uzávěrky,
 6. rozhodnutí o námitkách proti vyloučení člena Společnosti

  představenstvem,

 7. usnesení o zrušení Společnosti,
 8. rozhodnutí o návrzích členů předaných valné hromadě,
 9. jmenování likvidátorů.

2. Valná hromada může jmenovat čestného předsedu Společnosti. *).


*)Podle čl.II změny stanov schválené dne 13 listopadu

2002 může čestného předsedu na období do následující valné

hromady Společnosti jmenovat představenstvo..

Čl. 14

Složení a činnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, řídí činnost

Společnosti v období mezi valnými hromadami. K právním úkonům

jménem Společnosti jsou oprávněni předseda Společnosti nebo

místopředseda Společnosti a jeden člen představenstva a to společně. 2.

Funkční období členů představenstva a jeho náhradníků je čtyřleté.

3. Představenstvo je 11 až 19 členné a jeho členem je

z titulu funkce čestný předseda Společnosti a tajemník Společnosti.

4. Představenstvo volí ze svého středu čtyři členy předsednictva. Jeden

ze členů předsednictva je předsedou Společnosti, ostatní jsou

místopředsedy Společnosti. Kdo je předsedou, určuje dohoda členů

předsednictva. Členové předsednictva se mohou scházet ke konzultacím,

které se týkají operativních otázek činnosti Společnosti, a to

popřípadě též spolu s čestným předsedou Společnosti nebo

s tajemníkem Společnosti. 5. Představenstvo se svolává podle

potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Místo, čas a program stanoví

předseda. 6. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna

nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje prostou

většinou přítomných. 7. Požádá-li o to nadpoloviční většina

představenstva je předseda povinen zabezpečit jednání představenstva do

14 dnů. 8. Představenstvo zodpovídá za svoji činnost valné

hromadě.

Čl. 15

Úkoly představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech otázkách, které nejsou

vyhrazeny valné hromadě. 2. Představenstvo se zejména zabývá těmito

úkoly

 1. sestavuje návrh programu činnosti a zprávu představenstva pro valnou

  hromadu,

 2. schvaluje přijetí darů a dotací,
 3. jmenuje tajemníka a stanoví mu plat,
 4. volí členy předsednictva,
 5. schvaluje ustanovení odborných a regionálních sekcí,
 6. v případě potřeby kooptuje z řad zvolených náhradníků

  dalšího člena představenstva,

 7. vyslovuje souhlas a stanoví podmínky pro použití titulu Společnosti na

  různých akcích, publikacích, informacích apod.,

 8. schvaluje postup při jednání se zahraničními partnery,
 9. navrhuje valné hromadě čestné členy,
 10. projednává žádosti o řádné členství ve Společnosti ,
 11. uděluje výjimky z požadavku vysokoškolského vzdělání

  uchazečům o členství ve Společnosti.

Čl. 16

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je nejméně tříčlenná a je volena na období dvou

let. Členem kontrolní komise nemůže být člen představenstva Společnosti

ani pracovník sekretariátu Společnosti. 2. Kontrolní komise kontroluje

příjmy a výdaje Společnosti z hlediska celkového hospodaření a

projednává stížnosti členů. 3. Kontrolní komise volí ze svého středu

předsedu, který je oprávněn zúčastňovat se jednání představenstva

s hlasem poradním. 4. Kontrolní komise se schází podle potřeby. 5.

Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní uzávěrce

Společnosti.

Čl. 17

Odborné sekce a regionální útvary

1. Odborné sekce vznikají na základě iniciativy členů Společnosti pro

jakékoliv profesní a zájmové skupiny ve vztahu k různým okruhům

zaměření stavebního práva, 2. odborné sekce se ustavují po předchozím

rozhodnutí předsednictva s přihlédnutím k podmínkám

hospodaření společnosti, 3. předseda odborné sekce má právo na

přiměřené využívání služeb sekretariátu Společnosti, 4. předseda

odborné sekce se volí z řad členů sekce prostou většinou, 5.

předseda odborné sekce informuje o činnosti sekce nejméně jednou za

půl roku představenstvo. 6. Na principech uvedených v bodě 1 až

5 se mohou ustavovat a vyvíjet činnost regionální útvary. Koordinaci

činnosti odborných sekcí a regionálních útvarů zajišťuje

v běžném styku tajemník.

Čl. 18

Poradní orgány

1. Při Společnosti se vytvářejí poradní orgány z předních

právních odborníků v oblasti teorie. 2. Při Společnosti se

vytváří poradní sbor odborníků z oblasti architektury, urbanismu,

stavitelství a jiných neprávních oblastí.

Čl. 19

Sekretariát Společnosti

1. Sekretariát je profesním pracovištěm zabezpečujícím průběžně

činnost Společnosti podle pokynů tajemníka udílených na základě

rozhodnutí představenstva a předsedy Společnosti.

Čl. 20

Zásady hospodaření

1. Společnost zakládá u peněžního ústavu samostatný účet, na

kterém se evidují všechny pohyby majetku Společnosti a její příjmy a

výdaje. Evidenci zajišťuje sekretariát Společnosti smluvně. 2. Příjmy

Společnosti se skládají zejména z členských příspěvků, darů a

dotací, přednáškových, výchovně vzdělávacích a poradenských akcí.

3. Hospodaření sleduje tajemník podle rozpočtu, který schvaluje valná

hromada. 4. Činnost v orgánech Společnosti a ve prospěch Společnosti

prováděná v souladu s programem její činnosti může být

členům honorována podle její odborné a časové náročnosti a hrazeny

výdaje s ní spojené. 5. V případě rozhodnutí o zrušení

Společnosti provedou likvidaci dva likvidátoři jmenovaní valnou

hromadou.

Praha, listopad 2004

Print Friendly, PDF & Email