Knižnice pod gescí Společnosti

Publikace pod gescí České společnosti pro stavební
právo
(přehled od r. 1998)

Edice Stavební právo, vydávaná nakladatestvím ARCH, je zaměřena na
publikování základních informací z oblasti stavebního práva, tj.
platných zákonů, vyhlášek, výnosů, výkladů a souvisejících
předpisů, v obdobné míře obsahuje i vybraná odpovídající
témata ze souvisejících oblastí, např. ekologie, vazeb na normy a platné
předpisy EU a ES, apod. Edice je vydávána pod gescí České společnosti pro
stavební právo a s garancí Ministerstva pro místní rozvoj, na
zpracování jednotlivých témat se podílejí zasvěcení odborníci.

Edice Stavební právo je navíc doplněna čtvrtletníkem stavební právo
– Bulletin.

Informace o prodeji na www.eStav.cz
nebo na tel. 225 29 16 59, 222 24 65 87.

V edici vyšly tyto publikace

1998

J. Krecht: Voda a stavby v právních předpisech

J. Kokoška: Oceňování nemovitostí, díl I. a II.

M. Hegenbart, J. Lanč, V. Ondrejechová, B. Sakař: Stavební zákon a jeho
prováděcí předpisy – novela k 1. 7. 1998
s vysvětlivkami a poznámkami

J. Petřina: Právní předpisy evropských společenství (stavby a
stavební výrobky)

1999

H. Bártová, H. Smetanová: Výběr norem pro výstavbu a stavebnictví

M. Tunka, T. Sklenář: Pořizování územně plánovací dokumentace
v souvislosti s novelou stavebního zákona

J. Víchová, A. Hofmanová, I. Karlovská: Obecné technické požadavky na
výstavbu s komentářem

J. Kylarová: Předpisy o výstavbě na území hl. m. Prahy, díl
I.

J. Kokoška: Oceňování nemovitostí, díl III.

2000

J. Kylarová: Předpisy o výstavbě na území hl. m. Prahy, díl II.
Všeobecné obchodní podmínky pro stavby a dokumentaci staveb vypracované
S.I.A – Radou výstavby pod záštitou Ministerstva průmyslu a
obchodu

J. Stach, F. Novák: Stavby v oboru telekomunikací podle nového
zákona o telekomunikacích

J. Doležal, J. Lanč: Stavební řád v činnosti obcí, které nejsou
stavebními úřady

J. Jareš, A. Bucharová : Právní úprava technických požadavků na
výrobky pro stavby

2001

P. Fastr: Předpisy o pozemních komunikacích

P. Petržílek. J. Guth, G. Týcová: Předpisy o posuzování vlivů na
životní prostředí s komentářem

J. Oehm, P. Oehm: Soubor předpisů bytového práva, díl I.

J. Skopec: Bezbariérové řešení staveb

M. Tunka: Obsah územně plánovací dokumentace

2004

J. Jareš, A. Lichtenbergová: Právní úpravy technických požadavků na
stavební výrobky

J. Víchová: Povolání architektů, stavebních inženýrů a techniků po
vstupu do Evropské unie

M. Klang: Obchodní společnosti. Průvodce právní úpravou v ČR

T. Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního
prostředí (2 díly)

2005

J. Skopec: Bezbariérové řešení staveb

P. Šponar, O. Vícha: Zákon o geologických pracích a jeho
prováděcí předpisy s komentářem

J.Sechterová, P. Serafín, V. Vaindl: Zadávání staveb podle zákona č.
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů

L. Dvořák: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
s komentářem

V. Koukalová a kol.: Příručka pro přípravu na autorizaci inženýrů a
techniků ve výstavbě a pro praxi

M. Zídek, J. Klusoň: Zákon o státní památkové péči a jeho
prováděcí předpisy s komentářem

2006

Z. Hošek: Požární bezpečnost staveb

J. Davidová, M. Topenčík: Koncesní zákon – komentář

F. Novák, J. Kliner: Výstavba telekomunikačních sítí a zařízení

2007

Kolektiv: Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy – poznámky a
vysvětlivky, vydání 2007

L. Pavelková: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi,
vydání 2007

M. Ebel: Dějiny českého stavebního práva, vydání 2007

2008

K. Kabele, M. Urban, D. Adamovský, M. Kabele: Energetická náročnost budov
v souvislostech s platnou legislativou ČR, vydání 2008

Print Friendly, PDF & Email