Další osud návrhu nového nařízení o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

(Bulletin Stavební právo 2/2012)

Článek zveřejněný v Bulletinu 1/2012 informoval o stavu přípravy návrhu tohoto obecně závazného nařízení. Následně došlo k zásadní změně podmínek pro další projednání tohoto předpisu.

Usnesením ze dne 29.3.2012 schválilo Zastupitelstvo hl.m. Prahy zřizovací listinu příspěvkové organizace Útvar rozvoje hl.m. Prahy. V této zřizovací listině je v čl. VI odst. 1.1 uvedeno, že hlavním účelem této organizace je „příprava a zpracování strategických a koncepčních dokumentů, programů hlavního města Prahy, metodik a standardů pro oblast územního a urbanistického rozvoje včetně rozvoje dopravní a technické infrastruktury“, v odst. 2.4 pak je uveden předmět činnosti této organizace, mimo jiné, „pořizování a zabezpečování zpracování územních a stavebních standardů pro hlavní město Prahu (legislativní a technická příprava)“.

V této souvislosti Útvar rozvoje hl.m. Prahy v dubnu informoval odbor stavební Magistrátu hl.m. Prahy, který doposud nařízení připravoval a projednával v souladu s vnitřními předpisy Magistrátu hl.m. Prahy, o zřízení pracovní skupiny pro územní a stavební standardy a o skutečnosti, že tato skupina bude připravovat nové obecné technické požadavky na výstavbu v hlavním městě Praze. Otázka, zda tato pracovní skupina využije či nevyužije již projednaný text nařízení, není zatím vyjasněna, stejně tak i otázka, kdy lze schválení nového nařízení očekávat.

vh

Print Friendly, PDF & Email